ค่าเบี่ยงเบนและแนวโน้มปริมาณฝนรายปี


สถานี ชื่อสถานี code ตำบล อำเภอ จังหวัด ปี ดาวน์โหลด
28102 อ.เชียงกลาง 28102 เชียงกลาง น่าน 2023
07341 เขื่อนแม่กวง 07341 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2023
07181 โครงการหลวงขุนวาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 2023
73013 อ.เมือง 73013 เมือง พะเยา 2023
07550 บ้านร้องวัวแดง 07550 สันกำแพง เชียงใหม่ 2023
16290 หัวงานแมาวัง-กิ่วลม 16290 เมือง ลำปาง 2023
17042 แม่ทา 17042 แม่ทา ลำพูน 2023
28013 อ.เมือง 28013 เมือง น่าน 2023
40032 อ.ร้องกวาง 40032 ร้องกวาง แพร่ 2023
070731 น้ำแม่ตื่น P.64 อมก๋อย เชียงใหม่ 2023
07751 บ้านม่วงป๊อก P.65 เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 2023
20042 อ.ปาย 20042 ปาย แม่ฮ่องสอน 2023
07391 สชป.1 P.1 วัดเกต เมือง เชียงใหม่ 2023
อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ น่าน 2023
16013 อ.เมือง 16013 เมือง ลำปาง 2023
73032 อ.ปง 73032 ปง พะเยา 2023
07801 น้ำแม่วาง P.82 บ้านสบวิน แม่วาง เชียงใหม่ 2023
07780 อนามัยนาเม็ง โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 2023
16330 บ้า่นไฮ W.16A ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง 2023
08221 ฝายแม่ลาว 08221 ดงมะดะ ธารทอง เชียงราย 2023
28042 อ.ปัว 28042 ปัว น่าน 2023
17012 เมือง 17012 เมือง ลำพูน 2023
40111 บ้านห้วยสัก Y.20 เตาปูน สอง แพร่ 2023
07013 อุตุสนามบิน 07013 สุเทพ เมือง เชียงใหม่ 2023
20012 อ.เมือง 20012 เมือง แม่ฮ่องสอน 2023
08013 อ.เมือง 08013 เมือง เชียงราย 2023
28331 โครงการชลประทานน่าน ไชยสถาน เมือง น่าน 2023
16112 อ.วังเหนือ 16112 วังเหนือ ลำปาง 2023
73082 อ.เชียงม่วน 73082 เชียงม่วน พะเยา 2023
08102 อ.แม่สรวย 08102 แม่สรวย เชียงราย 2023
07790 อบต.เทพเสด็จ เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2023
16151 W.15A นาครัว แม่ทะ ลำปาง 2023
07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 2023
28053 อ.ทุ่งช้าง 28053 ทุ่งช้าง น่าน 2023
17022 ลี้ 17022 ลี้ ลำพูน 2023
40151 บ้านน้ำโค้ง Y.1C ป่าแมต เมือง แพร่ 2023
07480 โครงการแม่แฝก 07480 สันทราย เชียงใหม่ 2023
07062 อ.แม่ริม 07062 แม่ริม เชียงใหม่ 2023
16092 อ.งาว 16092 งาว ลำปาง 2023
73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา บ้านฝายกวาง ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 2023
080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย สันทราย เมือง เชียงราย 2023
07770 อนามัยห้วยแก้ว ห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน เชียงใหม่ 2023
07670 โครงการเขื่อนแม่งัด 07670 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 2023
20111 น้ำปาย Sw.5A ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 2023
20023 อ.แม่สะเรียง 20023 แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 2023
28073 อ.ท่าวังผา 28073 ท่าวังผา น่าน 2023
17181 บ้านแม่อีไฮ P.76 ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 2023
730171 บ้านมาง Y.24 เชียงม่วน พะเยา 2023
07520 หัวงานแม่แตง 07520 แม่แตง เชียงใหม่ 2023
16290 เขื่อนกิ่วลม 16290 เมือง ลำปาง 2023
28172 กิ่ง อ. สองแคว 28172 สองแคว น่าน 2023
17081 P.42 P.42 บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 2023
07760 อนามัยห้วยหม้อ ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2023
08082 อ.เวียงป่าเป้า 08082 เวียงป่าเป้า เชียงราย 2023
40013 อ.เมือง 40013 เมือง แพร่ 2023
20062 อ.แม่ลาน้อย 20062 แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 2023
07132 อ.เชียงดาว 07132 เชียงดาว เชียงใหม่ 2023
17012 เมือง 17012 เมือง ลำพูน 2022
07670 โครงการเขื่อนแม่งัด 07670 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 2022
16290 เขื่อนกิ่วลม 16290 เมือง ลำปาง 2022
07013 อุตุสนามบิน 07013 สุเทพ เมือง เชียงใหม่ 2022
40013 อ.เมือง 40013 เมือง แพร่ 2022
08013 อ.เมือง 08013 เมือง เชียงราย 2022
28042 อ.ปัว 28042 ปัว น่าน 2022
07790 อบต.เทพเสด็จ เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2022
07751 บ้านม่วงป๊อก P.65 เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 2022
20023 อ.แม่สะเรียง 20023 แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 2022
730171 บ้านมาง Y.24 เชียงม่วน พะเยา 2022
28331 โครงการชลประทานน่าน ไชยสถาน เมือง น่าน 2022
17022 ลี้ 17022 ลี้ ลำพูน 2022
08082 อ.เวียงป่าเป้า 08082 เวียงป่าเป้า เชียงราย 2022
73032 อ.ปง 73032 ปง พะเยา 2022
16290 หัวงานแมาวัง-กิ่วลม 16290 เมือง ลำปาง 2022
07480 โครงการแม่แฝก 07480 สันทราย เชียงใหม่ 2022
20111 น้ำปาย Sw.5A ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 2022
17042 แม่ทา 17042 แม่ทา ลำพูน 2022
28053 อ.ทุ่งช้าง 28053 ทุ่งช้าง น่าน 2022
07780 อนามัยนาเม็ง โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 2022
16013 อ.เมือง 16013 เมือง ลำปาง 2022
40151 บ้านน้ำโค้ง Y.1C ป่าแมต เมือง แพร่ 2022
07062 อ.แม่ริม 07062 แม่ริม เชียงใหม่ 2022
73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา บ้านฝายกวาง ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 2022
17181 บ้านแม่อีไฮ P.76 ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 2022
08102 อ.แม่สรวย 08102 แม่สรวย เชียงราย 2022
16092 อ.งาว 16092 งาว ลำปาง 2022
070731 น้ำแม่ตื่น P.64 อมก๋อย เชียงใหม่ 2022
07520 หัวงานแม่แตง 07520 แม่แตง เชียงใหม่ 2022
20012 อ.เมือง 20012 เมือง แม่ฮ่องสอน 2022
17081 P.42 P.42 บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 2022
28073 อ.ท่าวังผา 28073 ท่าวังผา น่าน 2022
07181 โครงการหลวงขุนวาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 2022
16151 W.15A นาครัว แม่ทะ ลำปาง 2022
07132 อ.เชียงดาว 07132 เชียงดาว เชียงใหม่ 2022
40111 บ้านห้วยสัก Y.20 เตาปูน สอง แพร่ 2022
080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย สันทราย เมือง เชียงราย 2022
28172 กิ่ง อ. สองแคว 28172 สองแคว น่าน 2022
07341 เขื่อนแม่กวง 07341 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2022
07760 อนามัยห้วยหม้อ ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2022
73013 อ.เมือง 73013 เมือง พะเยา 2022
07550 บ้านร้องวัวแดง 07550 สันกำแพง เชียงใหม่ 2022
20062 อ.แม่ลาน้อย 20062 แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 2022
28102 อ.เชียงกลาง 28102 เชียงกลาง น่าน 2022
07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 2022
16330 บ้า่นไฮ W.16A ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง 2022
07391 สชป.1 P.1 วัดเกต เมือง เชียงใหม่ 2022
40032 อ.ร้องกวาง 40032 ร้องกวาง แพร่ 2022
08221 ฝายแม่ลาว 08221 ดงมะดะ ธารทอง เชียงราย 2022
28013 อ.เมือง 28013 เมือง น่าน 2022
07770 อนามัยห้วยแก้ว ห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน เชียงใหม่ 2022
73082 อ.เชียงม่วน 73082 เชียงม่วน พะเยา 2022
07801 น้ำแม่วาง P.82 บ้านสบวิน แม่วาง เชียงใหม่ 2022
20042 อ.ปาย 20042 ปาย แม่ฮ่องสอน 2022
อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ น่าน 2022
16112 อ.วังเหนือ 16112 วังเหนือ ลำปาง 2022
16151 W.15A นาครัว แม่ทะ ลำปาง 2021
08013 อ.เมือง 08013 เมือง เชียงราย 2021
17181 บ้านแม่อีไฮ P.76 ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 2021
40151 บ้านน้ำโค้ง Y.1C ป่าแมต เมือง แพร่ 2021
16112 อ.วังเหนือ 16112 วังเหนือ ลำปาง 2021
28331 โครงการชลประทานน่าน ไชยสถาน เมือง น่าน 2021
40032 อ.ร้องกวาง 40032 ร้องกวาง แพร่ 2021
07013 อุตุสนามบิน 07013 สุเทพ เมือง เชียงใหม่ 2021
07341 เขื่อนแม่กวง 07341 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2021
20111 น้ำปาย Sw.5A ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 2021
07520 หัวงานแม่แตง 07520 แม่แตง เชียงใหม่ 2021
07780 อนามัยนาเม็ง โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 2021
73082 อ.เชียงม่วน 73082 เชียงม่วน พะเยา 2021
73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา บ้านฝายกวาง ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 2021
07790 อบต.เทพเสด็จ เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2021
28172 กิ่ง อ. สองแคว 28172 สองแคว น่าน 2021
17042 แม่ทา 17042 แม่ทา ลำพูน 2021
28042 อ.ปัว 28042 ปัว น่าน 2021
16013 อ.เมือง 16013 เมือง ลำปาง 2021
40013 อ.เมือง 40013 เมือง แพร่ 2021
อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ น่าน 2021
07181 โครงการหลวงขุนวาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 2021
07391 สชป.1 P.1 วัดเกต เมือง เชียงใหม่ 2021
20012 อ.เมือง 20012 เมือง แม่ฮ่องสอน 2021
16092 อ.งาว 16092 งาว ลำปาง 2021
07770 อนามัยห้วยแก้ว ห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน เชียงใหม่ 2021
17022 ลี้ 17022 ลี้ ลำพูน 2021
73032 อ.ปง 73032 ปง พะเยา 2021
07760 อนามัยห้วยหม้อ ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2021
28073 อ.ท่าวังผา 28073 ท่าวังผา น่าน 2021
08221 ฝายแม่ลาว 08221 ดงมะดะ ธารทอง เชียงราย 2021
070731 น้ำแม่ตื่น P.64 อมก๋อย เชียงใหม่ 2021
730171 บ้านมาง Y.24 เชียงม่วน พะเยา 2021
080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย สันทราย เมือง เชียงราย 2021
07132 อ.เชียงดาว 07132 เชียงดาว เชียงใหม่ 2021
16330 บ้า่นไฮ W.16A ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง 2021
07670 โครงการเขื่อนแม่งัด 07670 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 2021
28102 อ.เชียงกลาง 28102 เชียงกลาง น่าน 2021
16290 เขื่อนกิ่วลม 16290 เมือง ลำปาง 2021
28053 อ.ทุ่งช้าง 28053 ทุ่งช้าง น่าน 2021
28013 อ.เมือง 28013 เมือง น่าน 2021
07751 บ้านม่วงป๊อก P.65 เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 2021
20023 อ.แม่สะเรียง 20023 แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 2021
08082 อ.เวียงป่าเป้า 08082 เวียงป่าเป้า เชียงราย 2021
20062 อ.แม่ลาน้อย 20062 แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 2021
17081 P.42 P.42 บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 2021
08102 อ.แม่สรวย 08102 แม่สรวย เชียงราย 2021
07062 อ.แม่ริม 07062 แม่ริม เชียงใหม่ 2021
73013 อ.เมือง 73013 เมือง พะเยา 2021
07480 โครงการแม่แฝก 07480 สันทราย เชียงใหม่ 2021
16290 หัวงานแมาวัง-กิ่วลม 16290 เมือง ลำปาง 2021
40111 บ้านห้วยสัก Y.20 เตาปูน สอง แพร่ 2021
07801 น้ำแม่วาง P.82 บ้านสบวิน แม่วาง เชียงใหม่ 2021
07550 บ้านร้องวัวแดง 07550 สันกำแพง เชียงใหม่ 2021
17012 เมือง 17012 เมือง ลำพูน 2021
07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 2021
20042 อ.ปาย 20042 ปาย แม่ฮ่องสอน 2021
07751 บ้านม่วงป๊อก P.65 เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 2020
73013 อ.เมือง 73013 เมือง พะเยา 2020
07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 2020
17181 บ้านแม่อีไฮ P.76 ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 2020
08082 อ.เวียงป่าเป้า 08082 เวียงป่าเป้า เชียงราย 2020
16013 อ.เมือง 16013 เมือง ลำปาง 2020
28073 อ.ท่าวังผา 28073 ท่าวังผา น่าน 2020
07181 โครงการหลวงขุนวาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 2020
20111 น้ำปาย Sw.5A ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 2020
40032 อ.ร้องกวาง 40032 ร้องกวาง แพร่ 2020
16151 W.15A นาครัว แม่ทะ ลำปาง 2020
16330 บ้า่นไฮ W.16A ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง 2020
73032 อ.ปง 73032 ปง พะเยา 2020
07520 หัวงานแม่แตง 07520 แม่แตง เชียงใหม่ 2020
071011 โครงการหลวงขุนวาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 2020
20012 อ.เมือง 20012 เมือง แม่ฮ่องสอน 2020
08102 อ.แม่สรวย 08102 แม่สรวย เชียงราย 2020
16092 อ.งาว 16092 งาว ลำปาง 2020
28102 อ.เชียงกลาง 28102 เชียงกลาง น่าน 2020
07760 อนามัยห้วยหม้อ ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2020
17012 เมือง 17012 เมือง ลำพูน 2020
28331 โครงการชลประทานน่าน ไชยสถาน เมือง น่าน 2020
73082 อ.เชียงม่วน 73082 เชียงม่วน พะเยา 2020
07550 บ้านร้องวัวแดง 07550 สันกำแพง เชียงใหม่ 2020
07132 อ.เชียงดาว 07132 เชียงดาว เชียงใหม่ 2020
07341 เขื่อนแม่กวง 07341 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2020
28013 อ.เมือง 28013 เมือง น่าน 2020
20023 อ.แม่สะเรียง 20023 แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 2020
08221 ฝายแม่ลาว 08221 ดงมะดะ ธารทอง เชียงราย 2020
16112 อ.วังเหนือ 16112 วังเหนือ ลำปาง 2020
070731 น้ำแม่ตื่น P.64 อมก๋อย เชียงใหม่ 2020
28172 กิ่ง อ. สองแคว 28172 สองแคว น่าน 2020
07770 อนามัยห้วยแก้ว ห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน เชียงใหม่ 2020
17022 ลี้ 17022 ลี้ ลำพูน 2020
07665 เขื่อนแม่งัด 07665 แม่แตง เชียงใหม่ 2020
40111 บ้านห้วยสัก Y.20 เตาปูน สอง แพร่ 2020
73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา บ้านฝายกวาง ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 2020
07391 สชป.1 P.1 วัดเกต เมือง เชียงใหม่ 2020
73093 สถานีตรวจอากาศ พะเยา 73093 เมือง พะเยา 2020
28042 อ.ปัว 28042 ปัว น่าน 2020
20042 อ.ปาย 20042 ปาย แม่ฮ่องสอน 2020
16290 เขื่อนกิ่วลม 16290 เมือง ลำปาง 2020
07670 โครงการเขื่อนแม่งัด 07670 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 2020
40013 อ.เมือง 40013 เมือง แพร่ 2020
07780 อนามัยนาเม็ง โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 2020
080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย สันทราย เมือง เชียงราย 2020
17042 แม่ทา 17042 แม่ทา ลำพูน 2020
08013 อ.เมือง 08013 เมือง เชียงราย 2020
07790 อบต.เทพเสด็จ เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2020
40151 บ้านน้ำโค้ง Y.1C ป่าแมต เมือง แพร่ 2020
28053 อ.ทุ่งช้าง 28053 ทุ่งช้าง น่าน 2020
07480 โครงการแม่แฝก 07480 สันทราย เชียงใหม่ 2020
20062 อ.แม่ลาน้อย 20062 แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 2020
07062 อ.แม่ริม 07062 แม่ริม เชียงใหม่ 2020
16290 หัวงานแมาวัง-กิ่วลม 16290 เมือง ลำปาง 2020
07132 อ.เชียงดาว 07132 เชียงดาว เชียงใหม่ 2019
28013 อ.เมือง 28013 เมือง น่าน 2019
28172 กิ่ง อ. สองแคว 28172 สองแคว น่าน 2019
16092 อ.งาว 16092 งาว ลำปาง 2019
08221 ฝายแม่ลาว 08221 ดงมะดะ ธารทอง เชียงราย 2019
07770 อนามัยห้วยแก้ว ห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน เชียงใหม่ 2019
17012 เมือง 17012 เมือง ลำพูน 2019
28053 อ.ทุ่งช้าง 28053 ทุ่งช้าง น่าน 2019
07665 เขื่อนแม่งัด 07665 แม่แตง เชียงใหม่ 2019
07391 สชป.1 P.1 วัดเกต เมือง เชียงใหม่ 2019
08013 อ.เมือง 08013 เมือง เชียงราย 2019
40013 อ.เมือง 40013 เมือง แพร่ 2019
16112 อ.วังเหนือ 16112 วังเหนือ ลำปาง 2019
20023 อ.แม่สะเรียง 20023 แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 2019
07780 อนามัยนาเม็ง โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 2019
17181 บ้านแม่อีไฮ P.76 ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 2019
28073 อ.ท่าวังผา 28073 ท่าวังผา น่าน 2019
07790 อบต.เทพเสด็จ เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2019
07480 โครงการแม่แฝก 07480 สันทราย เชียงใหม่ 2019
73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา บ้านฝายกวาง ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 2019
73013 อ.เมือง 73013 เมือง พะเยา 2019
07062 อ.แม่ริม 07062 แม่ริม เชียงใหม่ 2019
16290 เขื่อนกิ่วลม 16290 เมือง ลำปาง 2019
07341 เขื่อนแม่กวง 07341 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2019
07440 ห้วยแก้ว 07440 สันทราย เชียงใหม่ 2019
20042 อ.ปาย 20042 ปาย แม่ฮ่องสอน 2019
07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 2019
20012 อ.เมือง 20012 เมือง แม่ฮ่องสอน 2019
16013 อ.เมือง 16013 เมือง ลำปาง 2019
28102 อ.เชียงกลาง 28102 เชียงกลาง น่าน 2019
07520 หัวงานแม่แตง 07520 แม่แตง เชียงใหม่ 2019
73093 สถานีตรวจอากาศ พะเยา 73093 เมือง พะเยา 2019
08082 อ.เวียงป่าเป้า 08082 เวียงป่าเป้า เชียงราย 2019
73032 อ.ปง 73032 ปง พะเยา 2019
16290 หัวงานแมาวัง-กิ่วลม 16290 เมือง ลำปาง 2019
20062 อ.แม่ลาน้อย 20062 แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 2019
071011 โครงการหลวงขุนวาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 2019
20111 น้ำปาย Sw.5A ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 2019
40032 อ.ร้องกวาง 40032 ร้องกวาง แพร่ 2019
16022 อ.แจ้ห่ม 16022 แจ้ห่ม ลำปาง 2019
08102 อ.แม่สรวย 08102 แม่สรวย เชียงราย 2019
17093 สถานีตรวจอากาศ 17093 เมือง ลำพูน 2019
73082 อ.เชียงม่วน 73082 เชียงม่วน พะเยา 2019
07760 อนามัยห้วยหม้อ ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2019
16151 W.15A นาครัว แม่ทะ ลำปาง 2019
28042 อ.ปัว 28042 ปัว น่าน 2019
07550 บ้านร้องวัวแดง 07550 สันกำแพง เชียงใหม่ 2019
07550 บ้านร้องวัวแดง 07550 สันกำแพง เชียงใหม่ 2018
07770 อนามัยห้วยแก้ว ห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน เชียงใหม่ 2018
20012 อ.เมือง 20012 เมือง แม่ฮ่องสอน 2018
730171 บ้านมาง Y.24 เชียงม่วน พะเยา 2018
07361 โครงการแม่งัด 07361 แม่แตง เชียงใหม่ 2018
08013 อ.เมือง 08013 เมือง เชียงราย 2018
16290 หัวงานแมาวัง-กิ่วลม 16290 เมือง ลำปาง 2018
07665 เขื่อนแม่งัด 07665 แม่แตง เชียงใหม่ 2018
07780 อนามัยนาเม็ง โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 2018
20111 น้ำปาย Sw.5A ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 2018
07391 สชป.1 P.1 วัดเกต เมือง เชียงใหม่ 2018
อุตุวิทยาลำพูน อุตุวิทยาลำพูน เมือง ลำพูน 2018
16151 W.15A นาครัว แม่ทะ ลำปาง 2018
07790 อบต.เทพเสด็จ เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2018
16092 อ.งาว 16092 งาว ลำปาง 2018
07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 2018
28013 อ.เมือง 28013 เมือง น่าน 2018
07480 โครงการแม่แฝก 07480 สันทราย เชียงใหม่ 2018
17093 สถานีตรวจอากาศ 17093 เมือง ลำพูน 2018
07062 อ.แม่ริม 07062 แม่ริม เชียงใหม่ 2018
17012 เมือง 17012 เมือง ลำพูน 2018
16013 อ.เมือง 16013 เมือง ลำปาง 2018
73032 อ.ปง 73032 ปง พะเยา 2018
071011 โครงการหลวงขุนวาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 2018
40013 อ.เมือง 40013 เมือง แพร่ 2018
73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา บ้านฝายกวาง ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 2018
07520 หัวงานแม่แตง 07520 แม่แตง เชียงใหม่ 2018
07760 อนามัยห้วยหม้อ ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2018
17181 บ้านแม่อีไฮ P.76 ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 2018
16290 เขื่อนกิ่วลม 16290 เมือง ลำปาง 2018
16112 อ.วังเหนือ 16112 วังเหนือ ลำปาง 2018
07132 อ.เชียงดาว 07132 เชียงดาว เชียงใหม่ 2018
73013 อ.เมือง 73013 เมือง พะเยา 2018
16290 เขื่อนกิ่วลม 16290 เมือง ลำปาง 2017
16290 หัวงานแมาวัง-กิ่วลม 16290 เมือง ลำปาง 2017
73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา บ้านฝายกวาง ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 2017
08013 อ.เมือง 08013 เมือง เชียงราย 2017
อุตุวิทยาลำพูน อุตุวิทยาลำพูน เมือง ลำพูน 2017
07013 อุตุสนามบิน 07013 สุเทพ เมือง เชียงใหม่
อุตุวิทยาลำพูน อุตุวิทยาลำพูน เมือง ลำพูน
07122 อ.พร้าว 07122 พร้าว เชียงใหม่
73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา บ้านฝายกวาง ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา
07341 เขื่อนแม่กวง 07341 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
07670 โครงการเขื่อนแม่งัด 07670 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
730171 บ้านมาง Y.24 เชียงม่วน พะเยา
08013 อ.เมือง 08013 เมือง เชียงราย