Return period ปริมาณฝนสูงสุดรายปี


สถานี ชื่อสถานี code ตำบล อำเภอ จังหวัด ปี ดาวน์โหลด
071011 โครงการหลวงขุนวาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 2562
20042 อ.ปาย 20042 ปาย แม่ฮ่องสอน 2562
17042 แม่ทา 17042 แม่ทา ลำพูน 2562
8013 อ.เมือง 8013 เมือง เชียงราย 2562
73013 อ.เมือง 73013 เมือง พะเยา 2562
07790 อบต.เทพเสด็จ เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2562
28053 อ.ทุ่งช้าง 28053 ทุ่งช้าง น่าน 2562
070770 อนามัยห้วยแก้ว ห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน เชียงใหม่ 2562
16121 เขื่อนกิ่วลม 16121 เมือง ลำปาง 2562
400111 Y.20 บ้านห้วยสัก Y.20 เตาปูน สอง แพร่ 2562
07480 โครงการแม่แฝก 07480 สันทราย เชียงใหม่ 2562
20111 น้ำปาย Sw.5A ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 2562
07132 อ.เชียงดาว 07132 เชียงดาว เชียงใหม่ 2562
17093 สถานีตรวจอากาศ 17093 เมือง ลำพูน 2562
07062 อ.แม่ริม 07062 แม่ริม เชียงใหม่ 2562
8082 อ.เวียงป่าเป้า 8082 เวียงป่าเป้า เชียงราย 2562
73032 อ.ปง 73032 ปง พะเยา 2562
080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย สันทราย เมือง เชียงราย 2562
28073 อ.ท่าวังผา 28073 ท่าวังผา น่าน 2562
070780 อนามัยนาเม็ง โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 2562
16151 W.15A นาครัว แม่ทะ ลำปาง 2562
40013 อ.เมือง 40013 เมือง แพร่ 2562
07520 หัวงานแม่แตง 07520 แม่แตง เชียงใหม่ 2562
28013 อ.เมือง 28013 เมือง น่าน 2562
8102 อ.แม่สรวย 8102 แม่สรวย เชียงราย 2562
17181 บ้านแม่อีไฮ P.76 ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 2562
070731 บ้านหลวง P.64 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 2562
73082 อ.เชียงม่วน 73082 เชียงม่วน พะเยา 2562
16013 อ.เมือง 16013 เมือง ลำปาง 2562
28102 อ.เชียงกลาง 28102 เชียงกลาง น่าน 2562
07341 P.25 ห้วยแม่กวง 07341 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2562
070801 น้ำแม่วาง P.82 บ้านสบวิน แม่วาง เชียงใหม่ 2562
16330 W.16A บ้านไฮ แจ้ห่ม ลำปาง 2562
400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง Y.1C ป่าแมต เมือง แพร่ 2562
07550 บ้านร้องวัวแดง 07550 สันกำแพง เชียงใหม่ 2562
280331 โครงการชลประทานน่าน ไชยสถาน เมือง น่าน 2562
8221 หัวงานแม่ลาว 8221 พาน เชียงราย 2562
070751 บ้านม่วงป๊อก P.65 เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 2562
73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา บ้านฝายกวาง ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 2562
16092 อ.งาว 16092 งาว ลำปาง 2562
28172 กิ่ง อ. สองแคว 28172 สองแคว น่าน 2562
07361 โครงการแม่งัด 07361 แม่แตง เชียงใหม่ 2562
070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 2562
20012 อ.เมือง 20012 เมือง แม่ฮ่องสอน 2562
17012 เมือง 17012 เมือง ลำพูน 2562
40032 อ.ร้องกวาง 40032 ร้องกวาง แพร่ 2562
07665 เขื่อนแม่งัด 07665 แม่แตง เชียงใหม่ 2562
28042 อ.ปัว 28042 ปัว น่าน 2562
070760 อนามัยห้วยหม้อ ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2562
16112 อ.วังเหนือ 16112 วังเหนือ ลำปาง 2562
07391 สชป.1 P.1 วัดเกต เมือง เชียงใหม่ 2562
28202 อ.สันติสุข 28202 สันติสุข น่าน 2562
07052 อ.ดอยสะเก็ด 07052 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง Y.1C ป่าแมต เมือง แพร่
07670 P.82a โครงการแม่งัด 07670 แม่แตง เชียงใหม่
07072 อ.หางดง 07072 หางดง เชียงใหม่
070760 อนามัยห้วยหม้อ ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
280331 โครงการชลประทานน่าน ไชยสถาน เมือง น่าน
07520 หัวงานแม่แตง 07520 แม่แตง เชียงใหม่
071011 โครงการหลวงขุนวาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
07122 อ.พร้าว 07122 พร้าว เชียงใหม่
07013 อุตุสนามบิน 07013 สุเทพ เมือง เชียงใหม่
070731 บ้านหลวง P.64 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
20111 น้ำปาย Sw.5A ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน
07480 โครงการแม่แฝก 07480 สันทราย เชียงใหม่
070780 อนามัยนาเม็ง โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่
07062 อ.แม่ริม 07062 แม่ริม เชียงใหม่
07391 สชป.1 P.1 วัดเกต เมือง เชียงใหม่
070751 บ้านม่วงป๊อก P.65 เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่
080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย สันทราย เมือง เชียงราย
07540 ท้ายประตูระบายห้วยแม่โป่ง 07540 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
07790 อบต.เทพเสด็จ เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
07042 อ.สันทราย 07042 สันทราย เชียงใหม่
07132 อ.เชียงดาว 07132 เชียงดาว เชียงใหม่
07550 บ้านร้องวัวแดง 07550 สันกำแพง เชียงใหม่
400111 Y.20 บ้านห้วยสัก Y.20 เตาปูน สอง แพร่
07032 อ.สันกำแพง 07032 สันกำแพง เชียงใหม่
070770 อนามัยห้วยแก้ว ห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน เชียงใหม่
07242 อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย 07242 เมือง เชียงใหม่
07102 อ.ฝาง 07102 ฝาง เชียงใหม่