สถิติข้อมูลน้ำฝนสูงสุด1วัน


สถานี ชื่อสถานี code ตำบล อำเภอ จังหวัด ปี ดาวน์โหลด
071011 โครงการหลวงขุนวาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ รวมปี-2019
28192 อ.บ่อเกลือ 28192 บ่อเกลือ น่าน รวมปี-2019
16162 สวนป่าทุ่งเกวียน 16162 ห้างฉัตร ลำปาง รวมปี-2019
16072 อ.เถิน 16072 เถิน ลำปาง รวมปี-2019
07013 อุตุสนามบิน 07013 สุเทพ เมือง เชียงใหม่ รวมปี-2019
8072 อ.แม่สาย 8072 แม่สาย เชียงราย รวมปี-2019
28022 อ.เวียงสา 28022 เวียงสา น่าน รวมปี-2019
20032 อ.ขุนยวม 20032 ขุนยวม แม่ฮ่องสอน รวมปี-2019
07282 ดอยบ่อแก้ว 07282 ฮอด เชียงใหม่ รวมปี-2019
28172 กิ่ง อ. สองแคว 28172 สองแคว น่าน รวมปี-2019
07790 อบต.เทพเสด็จ เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ รวมปี-2019
73032 อ.ปง 73032 ปง พะเยา รวมปี-2019
07480 โครงการแม่แฝก 07480 สันทราย เชียงใหม่ รวมปี-2019
40072 สวนไม่สักห้วยเขาพลึง 40072 เด่นชัย แพร่ รวมปี-2019
17012 เมือง 17012 เมือง ลำพูน รวมปี-2019
07122 อ.พร้าว 07122 พร้าว เชียงใหม่ รวมปี-2019
ศูนย์เพาะพันธ์สัตว์น้ำ จ.พะเยา ศูนย์เพาะพันธ์สัตว์น้ำ จ.พะเยา ศูนย์เพาะพันธ์สัตว์น้ำ จ.พะเยา พะเยา รวมปี-2019
8152 ลุ่มน้ำดอยช้าง 8152 เมือง เชียงราย รวมปี-2019
07780 อนามัยนาเม็ง โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ รวมปี-2019
28102 อ.เชียงกลาง 28102 เชียงกลาง น่าน รวมปี-2019
07062 อ.แม่ริม 07062 แม่ริม เชียงใหม่ รวมปี-2019
20111 น้ำปาย Sw.5A ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน รวมปี-2019
80204 สวนสักกิ่งทับยั้ง 80204 แม่จัน เชียงราย รวมปี-2019
16032 อ.เกาะคา 16032 เกาะคา ลำปาง รวมปี-2019
8242 อ.เวียงชัย 8242 เวียงชัย เชียงราย รวมปี-2019
อ.เวียงเชียงรุ้ง อ.เวียงเชียงรุ้ง อ.เวียงเชียงรุ้ง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย รวมปี-2019
17062 บ้านก้อ 17062 ลี้ ลำพูน รวมปี-2019
07182 อ.จอมทอง 07182 จอมทอง เชียงใหม่ รวมปี-2019
071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ รวมปี-2019
28202 อ.สันติสุข 28202 สันติสุข น่าน รวมปี-2019
16172 สวนป่าแม่ใหม่ 16172 เมือง ลำปาง รวมปี-2019
07022 สารภี 07022 สารภี เชียงใหม่ รวมปี-2019
08082 อ.เวียงป่าเป้า 08082 เวียงป่าเป้า เชียงราย รวมปี-2019
28032 อ.นาน้อย 28032 นาน้อย น่าน รวมปี-2019
20042 อ.ปาย 20042 ปาย แม่ฮ่องสอน รวมปี-2019
07472 พัฒนาเขื่อนภูมิพล 07472 ดอยเต่า เชียงใหม่ รวมปี-2019
73062 อ.จุน 73062 จุน พะเยา รวมปี-2019
16151 W.15A นาครัว แม่ทะ ลำปาง รวมปี-2019
73042 อ.ดอกคำใต้ 73042 ดอกคำใต้ พะเยา รวมปี-2019
07520 หัวงานแม่แตง 07520 แม่แตง เชียงใหม่ รวมปี-2019
40092 อ.เด่นชัย 40092 เด่นชัย แพร่ รวมปี-2019
17022 ลี้ 17022 ลี้ ลำพูน รวมปี-2019
07132 อ.เชียงดาว 07132 เชียงดาว เชียงใหม่ รวมปี-2019
อ.นาหมื่น อ.นาหมื่น อ.นาหมื่น นาหมื่น น่าน รวมปี-2019
07082 อ.สันป่าตอง 07082 สันป่าตอง เชียงใหม่ รวมปี-2019
8214 สวนป่าไม้ดอยทุ่ง 8214 แม่สาย เชียงราย รวมปี-2019
07801 น้ำแม่วาง P.82 บ้านสบวิน แม่วาง เชียงใหม่ รวมปี-2019
28152 อ.แม่จริม 28152 แม่จริม น่าน รวมปี-2019
16082 อ.แม่พริก 16082 แม่พริก ลำปาง รวมปี-2019
73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา บ้านฝายกวาง ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา รวมปี-2019
8024 สวนสักกิ่วทับยั้ง 8024 แม่จัน เชียงราย รวมปี-2019
16042 อ.สบปราบ 16042 สบปราบ ลำปาง รวมปี-2019
07242 อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย 07242 เมือง เชียงใหม่ รวมปี-2019
อ.แม่วาง อ.แม่วาง อ.แม่วาง แม่วาง เชียงใหม่ รวมปี-2019
17074 ป่าไม้แม่ลี้ 17074 ลี้ ลำพูน รวมปี-2019
071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย ปางหมู จอมทอง เชียงใหม่ รวมปี-2019
40013 อ.เมือง 40013 เมือง แพร่ รวมปี-2019
16194 สวนป่าแม่เมาะ 16194 แม่เมาะ ลำปาง รวมปี-2019
07032 อ.สันกำแพง 07032 สันกำแพง เชียงใหม่ รวมปี-2019
8092 อ.เชียงของ 8092 เชียงของ เชียงราย รวมปี-2019
28042 อ.ปัว 28042 ปัว น่าน รวมปี-2019
07492 อ.แม่อาย 07492 แม่อาย เชียงใหม่ รวมปี-2019
73082 อ.เชียงม่วน 73082 เชียงม่วน พะเยา รวมปี-2019
16290 เขื่อนกิ่วลม 16290 เมือง ลำปาง รวมปี-2019
73052 อ.แม่ใจ 73052 แม่ใจ พะเยา รวมปี-2019
07550 บ้านร้องวัวแดง 07550 สันกำแพง เชียงใหม่ รวมปี-2019
73013 อ.เมือง 73013 เมือง พะเยา รวมปี-2019
17032 ป่าซาง 17032 ป่าซาง ลำพูน รวมปี-2019
07142 อ.สะเมิง 07142 สะเมิง เชียงใหม่ รวมปี-2019
อ.ภูเวียง อ.ภูเวียง อ.ภูเวียง ภูเวียง น่าน รวมปี-2019
07092 อ.ฮอด 07092 ฮอด เชียงใหม่ รวมปี-2019
8252 อ.ป่าแดด 8252 ป่าแดด เชียงราย รวมปี-2019
07801 บ้านสบวิน P.82(old) แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ รวมปี-2019
28164 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 28164 ปัว น่าน รวมปี-2019
16092 อ.งาว 16092 งาว ลำปาง รวมปี-2019
16052 อ.แม่ทะ 16052 แม่ทะ ลำปาง รวมปี-2019
730171 บ้านมาง Y.24 เชียงม่วน พะเยา รวมปี-2019
8042 อ.เทิง 8042 เทิง เชียงราย รวมปี-2019
20132 สถานีทดลองพันธ์ุข้าว 20132 ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน รวมปี-2019
20012 อ.เมือง 20012 เมือง แม่ฮ่องสอน รวมปี-2019
07252 ศูนย์พัฒนาลุ่มน้ำดอยเชียงดาว 07252 เชียงดาว เชียงใหม่ รวมปี-2019
07232 ศูนย์พัฒนาดอยเชียงดาว 07232 เชียงดาว เชียงใหม่ รวมปี-2019
16194 สวนป่าแม่เมาะ 16194 แม่เมาะ ลำปาง รวมปี-2019
07341 P.25 ห้วยแม่กวง 07341 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ รวมปี-2019
40022 อ.สูงเม่น 40022 สูงเม่น แพร่ รวมปี-2019
07042 อ.สันทราย 07042 สันทราย เชียงใหม่ รวมปี-2019
08102 อ.แม่สรวย 08102 แม่สรวย เชียงราย รวมปี-2019
07760 อนามัยห้วยหม้อ ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ รวมปี-2019
28053 อ.ทุ่งช้าง 28053 ทุ่งช้าง น่าน รวมปี-2019
07702 อ.เวียงแหง 07702 เวียงแหง เชียงใหม่ รวมปี-2019
8022 อ.พาน 8022 พาน เชียงราย รวมปี-2019
16290 หัวงานแมาวัง-กิ่วลม 16290 เมือง ลำปาง รวมปี-2019
73110 อ.ภูซาง 73110 ภูซาง พะเยา รวมปี-2019
17042 แม่ทา 17042 แม่ทา ลำพูน รวมปี-2019
07152 อ.แม่แจ่ม 07152 แม่แจ่ม เชียงใหม่ รวมปี-2019
อ.ภูเวียง อ.ภูเวียง อ.ภูเวียง ภูเวียง น่าน รวมปี-2019
07112 อ.แม่แตง 07112 แม่แตง เชียงใหม่ รวมปี-2019
ศูนย์ป้องกันไฟป่า จ.พะเยา ศูนย์ป้องกันไฟป่า จ.พะเยา ศูนย์ป้องกันไฟป่า จ.พะเยา พะเยา รวมปี-2019
07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ รวมปี-2019
28182 สถานีวิจัยและปลูกป่าบ้านหลวง 28182 น่าน รวมปี-2019
16112 อ.วังเหนือ 16112 วังเหนือ ลำปาง รวมปี-2019
16062 อ.ห้างฉัตร 16062 ห้างฉัตร ลำปาง รวมปี-2019
อุตุวิทยาลำพูน อุตุวิทยาลำพูน เมือง ลำพูน รวมปี-2019
8062 อ.แม่จัน 8062 แม่จัน เชียงราย รวมปี-2019
28013 อ.เมือง 28013 เมือง น่าน รวมปี-2019
20023 อ.แม่สะเรียง 20023 แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน รวมปี-2019
07262 พระตำหนักภูพิงค์ 07262 เมือง เชียงใหม่ รวมปี-2019
20062 อ.แม่ลาน้อย 20062 แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน รวมปี-2019
07670 P.82a โครงการแม่งัด 07670 แม่แตง เชียงใหม่ รวมปี-2019
73022 อ.เชียงคำ 73022 เชียงคำ พะเยา รวมปี-2019
40032 อ.ร้องกวาง 40032 ร้องกวาง แพร่ รวมปี-2019
16214 สวนป่าแม่สายคำ 16214 แจ้ห่ม ลำปาง รวมปี-2019
07391 สชป.1 P.1 วัดเกต เมือง เชียงใหม่ รวมปี-2019
28073 อ.ท่าวังผา 28073 ท่าวังผา น่าน รวมปี-2019
07052 อ.ดอยสะเก็ด 07052 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ รวมปี-2019
8112 อ.เชียงแสน 8112 เชียงแสน เชียงราย รวมปี-2019
07770 อนามัยห้วยแก้ว ห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน เชียงใหม่ รวมปี-2019
16013 อ.เมือง 16013 เมือง ลำปาง รวมปี-2019
8142 หน่วยพัฒนาชาวเขา 8142 แม่จัน เชียงราย รวมปี-2019
17181 บ้านแม่อีไฮ P.76 ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน รวมปี-2019
08013 อ.เมือง 08013 เมือง เชียงราย รวมปี-2019
17052 บ้านโฮ่ง 17052 บ้านโฮ่ง ลำพูน รวมปี-2019
07162 อ.อมก๋อย 07162 อมก๋อย เชียงใหม่ รวมปี-2019
อ.เฉลิมพระเกียรต อ.เฉลิมพระเกียรต อ.เฉลิมพระเกียรต เฉลิมพระเกียรต น่าน รวมปี-2019
16214 สวนป่าแม่สายคำ 16214 แจ้ห่ม ลำปาง รวมปี-2018
07162 อ.อมก๋อย 07162 อมก๋อย เชียงใหม่ รวมปี-2018
80204 สวนสักกิ่งทับยั้ง 80204 แม่จัน เชียงราย รวมปี-2018
07142 อ.สะเมิง 07142 สะเมิง เชียงใหม่ รวมปี-2018
73082 อ.เชียงม่วน 73082 เชียงม่วน พะเยา รวมปี-2018
20132 สถานีทดลองพันธ์ุข้าว 20132 ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน รวมปี-2018
16062 อ.ห้างฉัตร 16062 ห้างฉัตร ลำปาง รวมปี-2018
อ.เฉลิมพระเกียรต อ.เฉลิมพระเกียรต อ.เฉลิมพระเกียรต เฉลิมพระเกียรต น่าน รวมปี-2018
07790 อบต.เทพเสด็จ เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ รวมปี-2018
ศูนย์เพาะพันธ์สัตว์น้ำ จ.พะเยา ศูนย์เพาะพันธ์สัตว์น้ำ จ.พะเยา ศูนย์เพาะพันธ์สัตว์น้ำ จ.พะเยา พะเยา รวมปี-2018
07801 น้ำแม่วาง P.82 บ้านสบวิน แม่วาง เชียงใหม่ รวมปี-2018
40062 อ.วังชิ้น 40062 วังชิ้น แพร่ รวมปี-2018
17062 บ้านก้อ 17062 ลี้ ลำพูน รวมปี-2018
07341 P.25 ห้วยแม่กวง 07341 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ รวมปี-2018
08082 อ.เวียงป่าเป้า 08082 เวียงป่าเป้า เชียงราย รวมปี-2018
28152 อ.แม่จริม 28152 แม่จริม น่าน รวมปี-2018
17022 ลี้ 17022 ลี้ ลำพูน รวมปี-2018
16151 W.15A นาครัว แม่ทะ ลำปาง รวมปี-2018
28053 อ.ทุ่งช้าง 28053 ทุ่งช้าง น่าน รวมปี-2018
071011 โครงการหลวงขุนวาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ รวมปี-2018
73022 อ.เชียงคำ 73022 เชียงคำ พะเยา รวมปี-2018
20032 อ.ขุนยวม 20032 ขุนยวม แม่ฮ่องสอน รวมปี-2018
07530 แม่ฮ่องฮัก 07530 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ รวมปี-2018
8242 อ.เวียงชัย 8242 เวียงชัย เชียงราย รวมปี-2018
07062 อ.แม่ริม 07062 แม่ริม เชียงใหม่ รวมปี-2018
40022 อ.สูงเม่น 40022 สูงเม่น แพร่ รวมปี-2018
16290 เขื่อนกิ่วลม 16290 เมือง ลำปาง รวมปี-2018
07182 อ.จอมทอง 07182 จอมทอง เชียงใหม่ รวมปี-2018
8022 อ.พาน 8022 พาน เชียงราย รวมปี-2018
28013 อ.เมือง 28013 เมือง น่าน รวมปี-2018
16072 อ.เถิน 16072 เถิน ลำปาง รวมปี-2018
อ.เวียงเชียงรุ้ง อ.เวียงเชียงรุ้ง อ.เวียงเชียงรุ้ง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย รวมปี-2018
16013 อ.เมือง 16013 เมือง ลำปาง รวมปี-2018
อ.นาหมื่น อ.นาหมื่น อ.นาหมื่น นาหมื่น น่าน รวมปี-2018
07801 บ้านสบวิน P.82(old) แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ รวมปี-2018
40092 อ.เด่นชัย 40092 เด่นชัย แพร่ รวมปี-2018
17074 ป่าไม้แม่ลี้ 17074 ลี้ ลำพูน รวมปี-2018
17032 ป่าซาง 17032 ป่าซาง ลำพูน รวมปี-2018
07391 สชป.1 P.1 วัดเกต เมือง เชียงใหม่ รวมปี-2018
8092 อ.เชียงของ 8092 เชียงของ เชียงราย รวมปี-2018
07013 อุตุสนามบิน 07013 สุเทพ เมือง เชียงใหม่ รวมปี-2018
28164 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 28164 ปัว น่าน รวมปี-2018
16172 สวนป่าแม่ใหม่ 16172 เมือง ลำปาง รวมปี-2018
071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ รวมปี-2018
73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา บ้านฝายกวาง ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา รวมปี-2018
28073 อ.ท่าวังผา 28073 ท่าวังผา น่าน รวมปี-2018
20042 อ.ปาย 20042 ปาย แม่ฮ่องสอน รวมปี-2018
07102 อ.ฝาง 07102 ฝาง เชียงใหม่ รวมปี-2018
73032 อ.ปง 73032 ปง พะเยา รวมปี-2018
07550 บ้านร้องวัวแดง 07550 สันกำแพง เชียงใหม่ รวมปี-2018
8252 อ.ป่าแดด 8252 ป่าแดด เชียงราย รวมปี-2018
07760 อนามัยห้วยหม้อ ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ รวมปี-2018
40032 อ.ร้องกวาง 40032 ร้องกวาง แพร่ รวมปี-2018
16290 หัวงานแมาวัง-กิ่วลม 16290 เมือง ลำปาง รวมปี-2018
07242 อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย 07242 เมือง เชียงใหม่ รวมปี-2018
8024 สวนสักกิ่วทับยั้ง 8024 แม่จัน เชียงราย รวมปี-2018
28022 อ.เวียงสา 28022 เวียงสา น่าน รวมปี-2018
16082 อ.แม่พริก 16082 แม่พริก ลำปาง รวมปี-2018
อุตุวิทยาลำพูน อุตุวิทยาลำพูน เมือง ลำพูน รวมปี-2018
07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ รวมปี-2018
40124 สวนป่าขุนแม่คำมี 40124 ร้องกวาง แพร่ รวมปี-2018
17181 บ้านแม่อีไฮ P.76 ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน รวมปี-2018
17042 แม่ทา 17042 แม่ทา ลำพูน รวมปี-2018
07472 พัฒนาเขื่อนภูมิพล 07472 ดอยเต่า เชียงใหม่ รวมปี-2018
08102 อ.แม่สรวย 08102 แม่สรวย เชียงราย รวมปี-2018
07022 สารภี 07022 สารภี เชียงใหม่ รวมปี-2018
28172 กิ่ง อ. สองแคว 28172 สองแคว น่าน รวมปี-2018
28102 อ.เชียงกลาง 28102 เชียงกลาง น่าน รวมปี-2018
16194 สวนป่าแม่เมาะ 16194 แม่เมาะ ลำปาง รวมปี-2018
07152 อ.แม่แจ่ม 07152 แม่แจ่ม เชียงใหม่ รวมปี-2018
73110 อ.ภูซาง 73110 ภูซาง พะเยา รวมปี-2018
73052 อ.แม่ใจ 73052 แม่ใจ พะเยา รวมปี-2018
20062 อ.แม่ลาน้อย 20062 แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน รวมปี-2018
16042 อ.สบปราบ 16042 สบปราบ ลำปาง รวมปี-2018
อ.ภูเวียง อ.ภูเวียง อ.ภูเวียง ภูเวียง น่าน รวมปี-2018
07112 อ.แม่แตง 07112 แม่แตง เชียงใหม่ รวมปี-2018
40043 อ.สอง 40043 สอง แพร่ รวมปี-2018
07670 P.82a โครงการแม่งัด 07670 แม่แตง เชียงใหม่ รวมปี-2018
ดอยอ่างขาง ดอยอ่างขาง ดอยอ่างขาง ฝาง เชียงใหม่ รวมปี-2018
07770 อนามัยห้วยแก้ว ห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน เชียงใหม่ รวมปี-2018
16303 อากาศเกษตร ลำปาง 16303 เมือง ลำปาง รวมปี-2018
07262 พระตำหนักภูพิงค์ 07262 เมือง เชียงใหม่ รวมปี-2018
8042 อ.เทิง 8042 เทิง เชียงราย รวมปี-2018
28032 อ.นาน้อย 28032 นาน้อย น่าน รวมปี-2018
16092 อ.งาว 16092 งาว ลำปาง รวมปี-2018
07082 อ.สันป่าตอง 07082 สันป่าตอง เชียงใหม่ รวมปี-2018
73013 อ.เมือง 73013 เมือง พะเยา รวมปี-2018
20012 อ.เมือง 20012 เมือง แม่ฮ่องสอน รวมปี-2018
07480 โครงการแม่แฝก 07480 สันทราย เชียงใหม่ รวมปี-2018
8123 สถานีเกษตรเชียงราย 8123 เมือง เชียงราย รวมปี-2018
07032 อ.สันกำแพง 07032 สันกำแพง เชียงใหม่ รวมปี-2018
28202 อ.สันติสุข 28202 สันติสุข น่าน รวมปี-2018
28142 อากาศเกษตรน่าน 28142 น่าน รวมปี-2018
16194 สวนป่าแม่เมาะ 16194 แม่เมาะ ลำปาง รวมปี-2018
071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย ปางหมู จอมทอง เชียงใหม่ รวมปี-2018
08013 อ.เมือง 08013 เมือง เชียงราย รวมปี-2018
07132 อ.เชียงดาว 07132 เชียงดาว เชียงใหม่ รวมปี-2018
73062 อ.จุน 73062 จุน พะเยา รวมปี-2018
20111 น้ำปาย Sw.5A ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน รวมปี-2018
16052 อ.แม่ทะ 16052 แม่ทะ ลำปาง รวมปี-2018
อ.ภูเวียง อ.ภูเวียง อ.ภูเวียง ภูเวียง น่าน รวมปี-2018
ศูนย์ป้องกันไฟป่า จ.พะเยา ศูนย์ป้องกันไฟป่า จ.พะเยา ศูนย์ป้องกันไฟป่า จ.พะเยา พะเยา รวมปี-2018
07780 อนามัยนาเม็ง โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ รวมปี-2018
40052 อ.ลอง 40052 ลอง แพร่ รวมปี-2018
17052 บ้านโฮ่ง 17052 บ้านโฮ่ง ลำพูน รวมปี-2018
07702 อ.เวียงแหง 07702 เวียงแหง เชียงใหม่ รวมปี-2018
8072 อ.แม่สาย 8072 แม่สาย เชียงราย รวมปี-2018
17012 เมือง 17012 เมือง ลำพูน รวมปี-2018
07282 ดอยบ่อแก้ว 07282 ฮอด เชียงใหม่ รวมปี-2018
28042 อ.ปัว 28042 ปัว น่าน รวมปี-2018
16112 อ.วังเหนือ 16112 วังเหนือ ลำปาง รวมปี-2018
07092 อ.ฮอด 07092 ฮอด เชียงใหม่ รวมปี-2018
730171 บ้านมาง Y.24 เชียงม่วน พะเยา รวมปี-2018
20023 อ.แม่สะเรียง 20023 แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน รวมปี-2018
07520 หัวงานแม่แตง 07520 แม่แตง เชียงใหม่ รวมปี-2018
8142 หน่วยพัฒนาชาวเขา 8142 แม่จัน เชียงราย รวมปี-2018
07042 อ.สันทราย 07042 สันทราย เชียงใหม่ รวมปี-2018
40013 อ.เมือง 40013 เมือง แพร่ รวมปี-2018
07670 P.82a โครงการแม่งัด 07670 แม่แตง เชียงใหม่ รวมปี-2017
071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ รวมปี-2017
730171 บ้านมาง Y.24 เชียงม่วน พะเยา รวมปี-2017
07801 น้ำแม่วาง P.82 บ้านสบวิน แม่วาง เชียงใหม่ รวมปี-2017
17181 บ้านแม่อีไฮ P.76 ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน รวมปี-2017
07520 หัวงานแม่แตง 07520 แม่แตง เชียงใหม่ รวมปี-2017
07790 อบต.เทพเสด็จ เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ รวมปี-2017
071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย ปางหมู จอมทอง เชียงใหม่ รวมปี-2017
07801 บ้านสบวิน P.82(old) แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ รวมปี-2017
20111 น้ำปาย Sw.5A ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน รวมปี-2017
07530 แม่ฮ่องฮัก 07530 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ รวมปี-2017
07760 อนามัยห้วยหม้อ ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ รวมปี-2017
16151 W.15A นาครัว แม่ทะ ลำปาง รวมปี-2017
07391 สชป.1 P.1 วัดเกต เมือง เชียงใหม่ รวมปี-2017
07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ รวมปี-2017
73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา บ้านฝายกวาง ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา รวมปี-2017
07540 ท้ายประตูระบายห้วยแม่โป่ง 07540 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ รวมปี-2017
07770 อนามัยห้วยแก้ว ห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน เชียงใหม่ รวมปี-2017
16290 เขื่อนกิ่วลม 16290 เมือง ลำปาง รวมปี-2017
07341 P.25 ห้วยแม่กวง 07341 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ รวมปี-2017
อุตุวิทยาลำพูน อุตุวิทยาลำพูน เมือง ลำพูน รวมปี-2017
07550 บ้านร้องวัวแดง 07550 สันกำแพง เชียงใหม่ รวมปี-2017
071011 โครงการหลวงขุนวาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ รวมปี-2017
07780 อนามัยนาเม็ง โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ รวมปี-2017
16290 หัวงานแมาวัง-กิ่วลม 16290 เมือง ลำปาง รวมปี-2017
07480 โครงการแม่แฝก 07480 สันทราย เชียงใหม่ รวมปี-2017
07492 อ.แม่อาย 07492 แม่อาย เชียงใหม่ 2016
20062 อ.แม่ลาน้อย 20062 แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 2016
อ.เฉลิมพระเกียรต อ.เฉลิมพระเกียรต อ.เฉลิมพระเกียรต เฉลิมพระเกียรต น่าน 2016
28142 อากาศเกษตรน่าน 28142 น่าน 2016
16072 อ.เถิน 16072 เถิน ลำปาง 2016
07102 อ.ฝาง 07102 ฝาง เชียงใหม่ 2016
80204 สวนสักกิ่งทับยั้ง 80204 แม่จัน เชียงราย 2016
28032 อ.นาน้อย 28032 นาน้อย น่าน 2016
17032 ป่าซาง 17032 ป่าซาง ลำพูน 2016
07042 อ.สันทราย 07042 สันทราย เชียงใหม่ 2016
08082 อ.เวียงป่าเป้า 08082 เวียงป่าเป้า เชียงราย 2016
73062 อ.จุน 73062 จุน พะเยา 2016
40052 อ.ลอง 40052 ลอง แพร่ 2016
อ.แม่วาง อ.แม่วาง อ.แม่วาง แม่วาง เชียงใหม่ 2016
16194 สวนป่าแม่เมาะ 16194 แม่เมาะ ลำปาง 2016
07242 อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย 07242 เมือง เชียงใหม่ 2016
อ.เวียงเชียงรุ้ง อ.เวียงเชียงรุ้ง อ.เวียงเชียงรุ้ง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 2016
28164 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 28164 ปัว น่าน 2016
16013 อ.เมือง 16013 เมือง ลำปาง 2016
ศูนย์เพาะพันธ์สัตว์น้ำ จ.พะเยา ศูนย์เพาะพันธ์สัตว์น้ำ จ.พะเยา ศูนย์เพาะพันธ์สัตว์น้ำ จ.พะเยา พะเยา 2016
40062 อ.วังชิ้น 40062 วังชิ้น แพร่ 2016
07502 ปลูกป่าแม่หอพระ 07502 แม่แตง เชียงใหม่ 2016
20132 สถานีทดลองพันธ์ุข้าว 20132 ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 2016
อ.ภูเวียง อ.ภูเวียง อ.ภูเวียง ภูเวียง น่าน 2016
16042 อ.สบปราบ 16042 สบปราบ ลำปาง 2016
07162 อ.อมก๋อย 07162 อมก๋อย เชียงใหม่ 2016
8214 สวนป่าไม้ดอยทุ่ง 8214 แม่สาย เชียงราย 2016
8072 อ.แม่สาย 8072 แม่สาย เชียงราย 2016
28042 อ.ปัว 28042 ปัว น่าน 2016
17022 ลี้ 17022 ลี้ ลำพูน 2016
07052 อ.ดอยสะเก็ด 07052 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2016
73052 อ.แม่ใจ 73052 แม่ใจ พะเยา 2016
40032 อ.ร้องกวาง 40032 ร้องกวาง แพร่ 2016
ดอยอ่างขาง ดอยอ่างขาง ดอยอ่างขาง ฝาง เชียงใหม่ 2016
07152 อ.แม่แจ่ม 07152 แม่แจ่ม เชียงใหม่ 2016
20023 อ.แม่สะเรียง 20023 แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 2016
28073 อ.ท่าวังผา 28073 ท่าวังผา น่าน 2016
16194 สวนป่าแม่เมาะ 16194 แม่เมาะ ลำปาง 2016
07252 ศูนย์พัฒนาลุ่มน้ำดอยเชียงดาว 07252 เชียงดาว เชียงใหม่ 2016
28172 กิ่ง อ. สองแคว 28172 สองแคว น่าน 2016
16052 อ.แม่ทะ 16052 แม่ทะ ลำปาง 2016
07013 อุตุสนามบิน 07013 สุเทพ เมือง เชียงใหม่ 2016
08013 อ.เมือง 08013 เมือง เชียงราย 2016
40124 สวนป่าขุนแม่คำมี 40124 ร้องกวาง แพร่ 2016
07702 อ.เวียงแหง 07702 เวียงแหง เชียงใหม่ 2016
อ.ภูเวียง อ.ภูเวียง อ.ภูเวียง ภูเวียง น่าน 2016
16082 อ.แม่พริก 16082 แม่พริก ลำปาง 2016
07142 อ.สะเมิง 07142 สะเมิง เชียงใหม่ 2016
8142 หน่วยพัฒนาชาวเขา 8142 แม่จัน เชียงราย 2016
28022 อ.เวียงสา 28022 เวียงสา น่าน 2016
17052 บ้านโฮ่ง 17052 บ้านโฮ่ง ลำพูน 2016
17012 เมือง 17012 เมือง ลำพูน 2016
73082 อ.เชียงม่วน 73082 เชียงม่วน พะเยา 2016
40022 อ.สูงเม่น 40022 สูงเม่น แพร่ 2016
07262 พระตำหนักภูพิงค์ 07262 เมือง เชียงใหม่ 2016
20012 อ.เมือง 20012 เมือง แม่ฮ่องสอน 2016
28053 อ.ทุ่งช้าง 28053 ทุ่งช้าง น่าน 2016
16303 อากาศเกษตร ลำปาง 16303 เมือง ลำปาง 2016
07062 อ.แม่ริม 07062 แม่ริม เชียงใหม่ 2016
08102 อ.แม่สรวย 08102 แม่สรวย เชียงราย 2016
28182 สถานีวิจัยและปลูกป่าบ้านหลวง 28182 น่าน 2016
16092 อ.งาว 16092 งาว ลำปาง 2016
07022 สารภี 07022 สารภี เชียงใหม่ 2016
8092 อ.เชียงของ 8092 เชียงของ เชียงราย 2016
40142 อ.หนองม่วงไข่ 40142 หนองม่วงไข่ แพร่ 2016
07714 โครงการปลูกป่าแม่แจ่ม 07714 แม่แจ่ม เชียงใหม่ 2016
73013 อ.เมือง 73013 เมือง พะเยา 2016
16112 อ.วังเหนือ 16112 วังเหนือ ลำปาง 2016
07182 อ.จอมทอง 07182 จอมทอง เชียงใหม่ 2016
8242 อ.เวียงชัย 8242 เวียงชัย เชียงราย 2016
28102 อ.เชียงกลาง 28102 เชียงกลาง น่าน 2016
17062 บ้านก้อ 17062 ลี้ ลำพูน 2016
73110 อ.ภูซาง 73110 ภูซาง พะเยา 2016
40092 อ.เด่นชัย 40092 เด่นชัย แพร่ 2016
40013 อ.เมือง 40013 เมือง แพร่ 2016
07282 ดอยบ่อแก้ว 07282 ฮอด เชียงใหม่ 2016
20032 อ.ขุนยวม 20032 ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 2016
อ.นาหมื่น อ.นาหมื่น อ.นาหมื่น นาหมื่น น่าน 2016
16062 อ.ห้างฉัตร 16062 ห้างฉัตร ลำปาง 2016
07082 อ.สันป่าตอง 07082 สันป่าตอง เชียงใหม่ 2016
8042 อ.เทิง 8042 เทิง เชียงราย 2016
28202 อ.สันติสุข 28202 สันติสุข น่าน 2016
17042 แม่ทา 17042 แม่ทา ลำพูน 2016
07032 อ.สันกำแพง 07032 สันกำแพง เชียงใหม่ 2016
8022 อ.พาน 8022 พาน เชียงราย 2016
28013 อ.เมือง 28013 เมือง น่าน 2016
07722 หน่วย 32 07722 เชียงดาว เชียงใหม่ 2016
73022 อ.เชียงคำ 73022 เชียงคำ พะเยา 2016
16162 สวนป่าทุ่งเกวียน 16162 ห้างฉัตร ลำปาง 2016
07132 อ.เชียงดาว 07132 เชียงดาว เชียงใหม่ 2016
8252 อ.ป่าแดด 8252 ป่าแดด เชียงราย 2016
28152 อ.แม่จริม 28152 แม่จริม น่าน 2016
17074 ป่าไม้แม่ลี้ 17074 ลี้ ลำพูน 2016
ศูนย์ป้องกันไฟป่า จ.พะเยา ศูนย์ป้องกันไฟป่า จ.พะเยา ศูนย์ป้องกันไฟป่า จ.พะเยา พะเยา 2016
40043 อ.สอง 40043 สอง แพร่ 2016
07770 อนามัยห้วยแก้ว ห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน เชียงใหม่
07614 โครงการกึด 07614 แม่แตง เชียงใหม่
28081 ป่าไม้แม่น้ำน่าน 28081 เวียงสา น่าน
16290 หัวงานแมาวัง-กิ่วลม 16290 เมือง ลำปาง
07314 ทดลองป่าไม้เชียงใหม่ 07314 เมือง เชียงใหม่
20105 บ้านวังคาน 20105 แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
8152 ลุ่มน้ำดอยช้าง 8152 เมือง เชียงราย
07391 สชป.1 P.1 วัดเกต เมือง เชียงใหม่
07760 อนามัยห้วยหม้อ ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
16312 ศูนย์วิจัยอ๊อยภาคเหนือ 16312 เกาะคา ลำปาง
07790 อบต.เทพเสด็จ เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
07122 อ.พร้าว 07122 พร้าว เชียงใหม่
40135 แก่งเสือเต้น 40135 สอง แพร่
16275 อ่างบ้านดง 16275 แม่เมาะ ลำปาง
07510 แม่ปิงเก่า 07510 สารภี เชียงใหม่
20080 โครงการน้ำยวม 20080 แม่่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
16022 อ.แจ้ห่ม 16022 แจ้ห่ม ลำปาง
07232 ศูนย์พัฒนาดอยเชียงดาว 07232 เชียงดาว เชียงใหม่
16172 สวนป่าแม่ใหม่ 16172 เมือง ลำปาง
8062 อ.แม่จัน 8062 แม่จัน เชียงราย
07740 ทดลองและวิจัยการใช้น้ำชลประทาน 07740 แม่แตง เชียงใหม่
07645 แก่งออบหลวง 07645 ฮอด เชียงใหม่
28131 N.35 28131 เวียงสา น่าน
16204 สวนป่าแม่จาง 16204 เกาะคา ลำปาง
071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย ปางหมู จอมทอง เชียงใหม่
08221 หัวงานแม่ลาว 08221 พาน เชียงราย
07304 เกษตรแม่โจ้ 07304 แม่โจ้ เชียงใหม่
07652 เกษตรจอมทอง 07652 ดอยหล่อ เชียงใหม่
73032 อ.ปง 73032 ปง พะเยา
17080 บ้านดอนมูล 17080 ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
07670 P.82a โครงการแม่งัด 07670 แม่แตง เชียงใหม่
20105 บ้านวังคาน 20105 แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
16275 อ่างบ้านดง 16275 แม่เมาะ ลำปาง
07450 ห้วยแม่เตาไฮ 07450 สันทราย เชียงใหม่
07540 ท้ายประตูระบายห้วยแม่โป่ง 07540 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
20095 บ้านแม่เงา 20095 สบเมย แม่ฮ่องสอน
16032 อ.เกาะคา 16032 เกาะคา ลำปาง
07272 ศูนย์พัฒนาลุ่มน้ำห้วยคอกม้า 07272 เมือง เชียงใหม่
8112 อ.เชียงแสน 8112 เชียงแสน เชียงราย
07665 เขื่อนแม่งัด 07665 แม่แตง เชียงใหม่
07072 อ.หางดง 07072 หางดง เชียงใหม่
28192 อ.บ่อเกลือ 28192 บ่อเกลือ น่าน
16214 สวนป่าแม่สายคำ 16214 แจ้ห่ม ลำปาง
07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
8242 อ.เวียงชัย 8242 เวียงชัย เชียงราย
07530 แม่ฮ่องฮัก 07530 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
07172 สถานีทดลองเกษตรฝาง 07172 ฝาง เชียงใหม่
73042 อ.ดอกคำใต้ 73042 ดอกคำใต้ พะเยา
17101 บ้านหนองหอย 17101 เมือง ลำพูน
07520 หัวงานแม่แตง 07520 แม่แตง เชียงใหม่
07550 บ้านร้องวัวแดง 07550 สันกำแพง เชียงใหม่
อุตุวิทยาลำพูน อุตุวิทยาลำพูน เมือง ลำพูน
16290 เขื่อนกิ่วลม 16290 เมือง ลำปาง
07341 P.25 ห้วยแม่กวง 07341 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
07480 โครงการแม่แฝก 07480 สันทราย เชียงใหม่
20121 SW.9 20121 แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
16102 สวนสักห้วยทาก 16102 งาว ลำปาง
730171 บ้านมาง Y.24 เชียงม่วน พะเยา
8123 สถานีเกษตรเชียงราย 8123 เมือง เชียงราย
07292 สถานีทดลองพันธ์ข้าวสันป่าตอง 07292 สันป่าตอง เชียงใหม่
07092 อ.ฮอด 07092 ฮอด เชียงใหม่
40072 สวนไม่สักห้วยเขาพลึง 40072 เด่นชัย แพร่
16235 อ่างห้วยหลวง 16235 เมือง ลำปาง
20111 น้ำปาย Sw.5A ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน
20042 อ.ปาย 20042 ปาย แม่ฮ่องสอน
07472 พัฒนาเขื่อนภูมิพล 07472 ดอยเต่า เชียงใหม่
07192 บ้านแอ่น 07192 ดอยเต่า เชียงใหม่
73093 สถานีตรวจอากาศ พะเยา 73093 เมือง พะเยา
8034 บ้านโป่งน้ำร้อน 8034 แม่จัน เชียงราย
071011 โครงการหลวงขุนวาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
07605 เมืองคอง 07605 เชียงดาว เชียงใหม่
28062 ศูนย์ส่งเสริมปลูกป่าที่ 25 28062 น่าน
16290 หัวงานแมาวัง-กิ่วลม 16290 เมือง ลำปาง
07440 ห้วยแก้ว 07440 สันทราย เชียงใหม่
20145 บ้านก็องกอย 20145 แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
16290 เขื่อนกิ่วลม 16290 เมือง ลำปาง
07460 ท้ายประตูระบายน้ำแม่แฝก 07460 สันทราย เชียงใหม่
071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
8132 สถานีทดลองการเกษตร 8132 พาน เชียงราย
07780 อนามัยนาเม็ง โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่
07112 อ.แม่แตง 07112 แม่แตง เชียงใหม่
40082 หน่วยป้องกันป่าที่ 15 40082 สอง แพร่
16255 สำนักงานพลังลิกไนค์ 16255 แม่เมาะ ลำปาง
07695 บ้านกองหิน 07695 ฮอด เชียงใหม่
20074 บ้านแม่สวด 20074 แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
16180 W.16 16180 แจ้ห่ม ลำปาง
07222 บ่อน้ำมัน 07222 ฝาง เชียงใหม่
28111 N.42 28111 เวียงสา น่าน
8052 หน่วยพัฒนาบ้านป่าไม้ 8052 แม่สาย เชียงราย