สถิติข้อมูลน้ำฝนสูงสุด1วัน


สถานี ชื่อสถานี code ตำบล อำเภอ จังหวัด ปี ดาวน์โหลด
28053 อ.ทุ่งช้าง 28053 ทุ่งช้าง น่าน รวมปี
08221 ฝายแม่ลาว 08221 ดงมะดะ ธารทอง เชียงราย รวมปี
07670 โครงการเขื่อนแม่งัด 07670 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ รวมปี
730171 บ้านมาง Y.24 เชียงม่วน พะเยา รวมปี
071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ รวมปี
28172 กิ่ง อ. สองแคว 28172 สองแคว น่าน รวมปี
16151 W.15A นาครัว แม่ทะ ลำปาง รวมปี
07790 อบต.เทพเสด็จ เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ รวมปี
20023 อ.แม่สะเรียง 20023 แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน รวมปี
อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ น่าน รวมปี
071011 โครงการหลวงขุนวาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ รวมปี
07520 หัวงานแม่แตง 07520 แม่แตง เชียงใหม่ รวมปี
07182 อ.จอมทอง 07182 จอมทอง เชียงใหม่ รวมปี
20111 น้ำปาย Sw.5A ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน รวมปี
28073 อ.ท่าวังผา 28073 ท่าวังผา น่าน รวมปี
07751 บ้านม่วงป๊อก P.65 เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ รวมปี
16092 อ.งาว 16092 งาว ลำปาง รวมปี
071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย ปางหมู จอมทอง เชียงใหม่ รวมปี
73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา บ้านฝายกวาง ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา รวมปี
16290 เขื่อนกิ่วลม 16290 เมือง ลำปาง รวมปี
07801 น้ำแม่วาง P.82 บ้านสบวิน แม่วาง เชียงใหม่ รวมปี
20042 อ.ปาย 20042 ปาย แม่ฮ่องสอน รวมปี
07092 อ.ฮอด 07092 ฮอด เชียงใหม่ รวมปี
07530 แม่ฮ่องฮัก 07530 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ รวมปี
079A1 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ รวมปี
28331 โครงการชลประทานน่าน ไชยสถาน เมือง น่าน รวมปี
73032 อ.ปง 73032 ปง พะเยา รวมปี
28102 อ.เชียงกลาง 28102 เชียงกลาง น่าน รวมปี
07760 อนามัยห้วยหม้อ ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ รวมปี
16112 อ.วังเหนือ 16112 วังเหนือ ลำปาง รวมปี
อุตุวิทยาลำพูน อุตุวิทยาลำพูน เมือง ลำพูน รวมปี
07341 เขื่อนแม่กวง 07341 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ รวมปี
16290 หัวงานแมาวัง-กิ่วลม 16290 เมือง ลำปาง รวมปี
20062 อ.แม่ลาน้อย 20062 แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน รวมปี
070731 น้ำแม่ตื่น P.64 อมก๋อย เชียงใหม่ รวมปี
07540 ท้ายประตูระบายห้วยแม่โป่ง 07540 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ รวมปี
08082 อ.เวียงป่าเป้า 08082 เวียงป่าเป้า เชียงราย รวมปี
40111 บ้านห้วยสัก Y.20 เตาปูน สอง แพร่ รวมปี
73082 อ.เชียงม่วน 73082 เชียงม่วน พะเยา รวมปี
28202 อ.สันติสุข 28202 สันติสุข น่าน รวมปี
07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ รวมปี
07770 อนามัยห้วยแก้ว ห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน เชียงใหม่ รวมปี
17022 ลี้ 17022 ลี้ ลำพูน รวมปี
07142 อ.สะเมิง 07142 สะเมิง เชียงใหม่ รวมปี
07391 สชป.1 P.1 วัดเกต เมือง เชียงใหม่ รวมปี
16330 บ้า่นไฮ W.16A ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง รวมปี
28042 อ.ปัว 28042 ปัว น่าน รวมปี
07550 บ้านร้องวัวแดง 07550 สันกำแพง เชียงใหม่ รวมปี
08102 อ.แม่สรวย 08102 แม่สรวย เชียงราย รวมปี
40151 บ้านน้ำโค้ง Y.1C ป่าแมต เมือง แพร่ รวมปี
07152 อ.แม่แจ่ม 07152 แม่แจ่ม เชียงใหม่ รวมปี
40032 อ.ร้องกวาง 40032 ร้องกวาง แพร่ รวมปี
080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย สันทราย เมือง เชียงราย รวมปี
07780 อนามัยนาเม็ง โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ รวมปี
17042 แม่ทา 17042 แม่ทา ลำพูน รวมปี
07062 อ.แม่ริม 07062 แม่ริม เชียงใหม่ รวมปี
07132 อ.เชียงดาว 07132 เชียงดาว เชียงใหม่ รวมปี
07480 โครงการแม่แฝก 07480 สันทราย เชียงใหม่ รวมปี
17181 บ้านแม่อีไฮ P.76 ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน รวมปี