สถิติข้อมูลน้ำฝนสูงสุด1วัน


สถานี ชื่อสถานี code ตำบล อำเภอ จังหวัด ปี ดาวน์โหลด
07670 โครงการเขื่อนแม่งัด 07670 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ รวมปี
730171 บ้านมาง Y.24 เชียงม่วน พะเยา รวมปี
071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ รวมปี
07790 อบต.เทพเสด็จ เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ รวมปี
07520 หัวงานแม่แตง 07520 แม่แตง เชียงใหม่ รวมปี
20111 น้ำปาย Sw.5A ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน รวมปี
07751 บ้านม่วงป๊อก P.65 เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ รวมปี
73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา บ้านฝายกวาง ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา รวมปี
071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย ปางหมู จอมทอง เชียงใหม่ รวมปี
16290 เขื่อนกิ่วลม 16290 เมือง ลำปาง รวมปี
07801 น้ำแม่วาง P.82 บ้านสบวิน แม่วาง เชียงใหม่ รวมปี
07530 แม่ฮ่องฮัก 07530 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ รวมปี
28331 โครงการชลประทานน่าน ไชยสถาน เมือง น่าน รวมปี
07760 อนามัยห้วยหม้อ ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ รวมปี
อุตุวิทยาลำพูน อุตุวิทยาลำพูน เมือง ลำพูน รวมปี
07341 เขื่อนแม่กวง 07341 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ รวมปี
16290 หัวงานแมาวัง-กิ่วลม 16290 เมือง ลำปาง รวมปี
07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ รวมปี
07540 ท้ายประตูระบายห้วยแม่โป่ง 07540 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ รวมปี
40111 บ้านห้วยสัก Y.20 เตาปูน สอง แพร่ รวมปี
07770 อนามัยห้วยแก้ว ห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน เชียงใหม่ รวมปี
07391 สชป.1 P.1 วัดเกต เมือง เชียงใหม่ รวมปี
16330 บ้า่นไฮ W.16A ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง รวมปี
08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย สันทราย เมือง เชียงราย รวมปี
07550 บ้านร้องวัวแดง 07550 สันกำแพง เชียงใหม่ รวมปี
40151 บ้านน้ำโค้ง Y.1C ป่าแมต เมือง แพร่ รวมปี
07780 อนามัยนาเม็ง โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ รวมปี
07480 โครงการแม่แฝก 07480 สันทราย เชียงใหม่ รวมปี
17181 บ้านแม่อีไฮ P.76 ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน รวมปี
16151 W.15A นาครัว แม่ทะ ลำปาง รวมปี