ค่าเบี่ยงเบนและแนวโน้มปริมาณฝนรายปี


สถานี ชื่อสถานี code ตำบล อำเภอ จังหวัด ปี ดาวน์โหลด
73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา บ้านฝายกวาง ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา ปี2560
08013 อ.เมือง 08013 เมือง เชียงราย ปี2560
อุตุวิทยาลำพูน อุตุวิทยาลำพูน เมือง ลำพูน ปี2560
16290 เขื่อนกิ่วลม 16290 เมือง ลำปาง ปี2560
16290 หัวงานแมาวัง-กิ่วลม 16290 เมือง ลำปาง ปี2560
07670 โครงการเขื่อนแม่งัด 07670 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 2565
16290 เขื่อนกิ่วลม 16290 เมือง ลำปาง 2565
07013 อุตุสนามบิน 07013 สุเทพ เมือง เชียงใหม่ 2565
40013 อ.เมือง 40013 เมือง แพร่ 2565
08013 อ.เมือง 08013 เมือง เชียงราย 2565
28042 อ.ปัว 28042 ปัว น่าน 2565
07790 อบต.เทพเสด็จ เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2565
17012 เมือง 17012 เมือง ลำพูน 2565
07751 บ้านม่วงป๊อก P.65 เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 2565
20023 อ.แม่สะเรียง 20023 แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 2565
28331 โครงการชลประทานน่าน ไชยสถาน เมือง น่าน 2565
730171 บ้านมาง Y.24 เชียงม่วน พะเยา 2565
73032 อ.ปง 73032 ปง พะเยา 2565
08082 อ.เวียงป่าเป้า 08082 เวียงป่าเป้า เชียงราย 2565
16290 หัวงานแมาวัง-กิ่วลม 16290 เมือง ลำปาง 2565
07480 โครงการแม่แฝก 07480 สันทราย เชียงใหม่ 2565
20111 น้ำปาย Sw.5A ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 2565
17042 แม่ทา 17042 แม่ทา ลำพูน 2565
28053 อ.ทุ่งช้าง 28053 ทุ่งช้าง น่าน 2565
07780 อนามัยนาเม็ง โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 2565
17022 ลี้ 17022 ลี้ ลำพูน 2565
16013 อ.เมือง 16013 เมือง ลำปาง 2565
07062 อ.แม่ริม 07062 แม่ริม เชียงใหม่ 2565
40151 บ้านน้ำโค้ง Y.1C ป่าแมต เมือง แพร่ 2565
08102 อ.แม่สรวย 08102 แม่สรวย เชียงราย 2565
73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา บ้านฝายกวาง ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 2565
070731 น้ำแม่ตื่น P.64 อมก๋อย เชียงใหม่ 2565
16092 อ.งาว 16092 งาว ลำปาง 2565
07520 หัวงานแม่แตง 07520 แม่แตง เชียงใหม่ 2565
20012 อ.เมือง 20012 เมือง แม่ฮ่องสอน 2565
17081 P.42 P.42 บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 2565
28073 อ.ท่าวังผา 28073 ท่าวังผา น่าน 2565
07181 โครงการหลวงขุนวาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 2565
17181 บ้านแม่อีไฮ P.76 ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 2565
16151 W.15A นาครัว แม่ทะ ลำปาง 2565
07132 อ.เชียงดาว 07132 เชียงดาว เชียงใหม่ 2565
40111 บ้านห้วยสัก Y.20 เตาปูน สอง แพร่ 2565
08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย สันทราย เมือง เชียงราย 2565
28172 กิ่ง อ. สองแคว 28172 สองแคว น่าน 2565
07760 อนามัยห้วยหม้อ ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2565
73013 อ.เมือง 73013 เมือง พะเยา 2565
07550 บ้านร้องวัวแดง 07550 สันกำแพง เชียงใหม่ 2565
20062 อ.แม่ลาน้อย 20062 แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 2565
28102 อ.เชียงกลาง 28102 เชียงกลาง น่าน 2565
07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 2565
07341 เขื่อนแม่กวง 07341 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2565
16330 บ้า่นไฮ W.16A ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง 2565
07391 สชป.1 P.1 วัดเกต เมือง เชียงใหม่ 2565
40032 อ.ร้องกวาง 40032 ร้องกวาง แพร่ 2565
08221 ฝายแม่ลาว 08221 ดงมะดะ ธารทอง เชียงราย 2565
28013 อ.เมือง 28013 เมือง น่าน 2565
07770 อนามัยห้วยแก้ว ห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน เชียงใหม่ 2565
73082 อ.เชียงม่วน 73082 เชียงม่วน พะเยา 2565
20042 อ.ปาย 20042 ปาย แม่ฮ่องสอน 2565
07801 น้ำแม่วาง P.82 บ้านสบวิน แม่วาง เชียงใหม่ 2565
16112 อ.วังเหนือ 16112 วังเหนือ ลำปาง 2565
อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ น่าน 2565
28331 โครงการชลประทานน่าน ไชยสถาน เมือง น่าน 2564
07760 อนามัยห้วยหม้อ ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2564
07801 น้ำแม่วาง P.82 บ้านสบวิน แม่วาง เชียงใหม่ 2564
17012 เมือง 17012 เมือง ลำพูน 2564
08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย สันทราย เมือง เชียงราย 2564
20042 อ.ปาย 20042 ปาย แม่ฮ่องสอน 2564
07780 อนามัยนาเม็ง โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 2564
070731 น้ำแม่ตื่น P.64 อมก๋อย เชียงใหม่ 2564
40013 อ.เมือง 40013 เมือง แพร่ 2564
17181 บ้านแม่อีไฮ P.76 ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 2564
07391 สชป.1 P.1 วัดเกต เมือง เชียงใหม่ 2564
28053 อ.ทุ่งช้าง 28053 ทุ่งช้าง น่าน 2564
16013 อ.เมือง 16013 เมือง ลำปาง 2564
07670 โครงการเขื่อนแม่งัด 07670 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 2564
07013 อุตุสนามบิน 07013 สุเทพ เมือง เชียงใหม่ 2564
20111 น้ำปาย Sw.5A ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 2564
08102 อ.แม่สรวย 08102 แม่สรวย เชียงราย 2564
28102 อ.เชียงกลาง 28102 เชียงกลาง น่าน 2564
07770 อนามัยห้วยแก้ว ห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน เชียงใหม่ 2564
17042 แม่ทา 17042 แม่ทา ลำพูน 2564
07132 อ.เชียงดาว 07132 เชียงดาว เชียงใหม่ 2564
73013 อ.เมือง 73013 เมือง พะเยา 2564
28042 อ.ปัว 28042 ปัว น่าน 2564
08221 ฝายแม่ลาว 08221 ดงมะดะ ธารทอง เชียงราย 2564
07480 โครงการแม่แฝก 07480 สันทราย เชียงใหม่ 2564
อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ น่าน 2564
20012 อ.เมือง 20012 เมือง แม่ฮ่องสอน 2564
16112 อ.วังเหนือ 16112 วังเหนือ ลำปาง 2564
17022 ลี้ 17022 ลี้ ลำพูน 2564
07751 บ้านม่วงป๊อก P.65 เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 2564
16290 เขื่อนกิ่วลม 16290 เมือง ลำปาง 2564
08013 อ.เมือง 08013 เมือง เชียงราย 2564
07062 อ.แม่ริม 07062 แม่ริม เชียงใหม่ 2564
40151 บ้านน้ำโค้ง Y.1C ป่าแมต เมือง แพร่ 2564
73082 อ.เชียงม่วน 73082 เชียงม่วน พะเยา 2564
16151 W.15A นาครัว แม่ทะ ลำปาง 2564
08082 อ.เวียงป่าเป้า 08082 เวียงป่าเป้า เชียงราย 2564
07341 เขื่อนแม่กวง 07341 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2564
730171 บ้านมาง Y.24 เชียงม่วน พะเยา 2564
40111 บ้านห้วยสัก Y.20 เตาปูน สอง แพร่ 2564
16330 บ้า่นไฮ W.16A ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง 2564
07550 บ้านร้องวัวแดง 07550 สันกำแพง เชียงใหม่ 2564
16290 หัวงานแมาวัง-กิ่วลม 16290 เมือง ลำปาง 2564
07790 อบต.เทพเสด็จ เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2564
20023 อ.แม่สะเรียง 20023 แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 2564
16092 อ.งาว 16092 งาว ลำปาง 2564
28172 กิ่ง อ. สองแคว 28172 สองแคว น่าน 2564
28013 อ.เมือง 28013 เมือง น่าน 2564
73032 อ.ปง 73032 ปง พะเยา 2564
73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา บ้านฝายกวาง ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 2564
20062 อ.แม่ลาน้อย 20062 แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 2564
07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 2564
07181 โครงการหลวงขุนวาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 2564
17081 P.42 P.42 บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 2564
40032 อ.ร้องกวาง 40032 ร้องกวาง แพร่ 2564
07520 หัวงานแม่แตง 07520 แม่แตง เชียงใหม่ 2564
28073 อ.ท่าวังผา 28073 ท่าวังผา น่าน 2564
08013 อ.เมือง 08013 เมือง เชียงราย 2563
07790 อบต.เทพเสด็จ เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2563
28053 อ.ทุ่งช้าง 28053 ทุ่งช้าง น่าน 2563
16330 บ้า่นไฮ W.16A ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง 2563
07480 โครงการแม่แฝก 07480 สันทราย เชียงใหม่ 2563
20062 อ.แม่ลาน้อย 20062 แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 2563
07062 อ.แม่ริม 07062 แม่ริม เชียงใหม่ 2563
16290 หัวงานแมาวัง-กิ่วลม 16290 เมือง ลำปาง 2563
73013 อ.เมือง 73013 เมือง พะเยา 2563
07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 2563
17181 บ้านแม่อีไฮ P.76 ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 2563
08082 อ.เวียงป่าเป้า 08082 เวียงป่าเป้า เชียงราย 2563
16013 อ.เมือง 16013 เมือง ลำปาง 2563
28073 อ.ท่าวังผา 28073 ท่าวังผา น่าน 2563
07181 โครงการหลวงขุนวาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 2563
20111 น้ำปาย Sw.5A ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 2563
40032 อ.ร้องกวาง 40032 ร้องกวาง แพร่ 2563
16151 W.15A นาครัว แม่ทะ ลำปาง 2563
07520 หัวงานแม่แตง 07520 แม่แตง เชียงใหม่ 2563
73032 อ.ปง 73032 ปง พะเยา 2563
28331 โครงการชลประทานน่าน ไชยสถาน เมือง น่าน 2563
070731 น้ำแม่ตื่น P.64 อมก๋อย เชียงใหม่ 2563
071011 โครงการหลวงขุนวาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 2563
20012 อ.เมือง 20012 เมือง แม่ฮ่องสอน 2563
08102 อ.แม่สรวย 08102 แม่สรวย เชียงราย 2563
16092 อ.งาว 16092 งาว ลำปาง 2563
28102 อ.เชียงกลาง 28102 เชียงกลาง น่าน 2563
07760 อนามัยห้วยหม้อ ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2563
17012 เมือง 17012 เมือง ลำพูน 2563
40111 บ้านห้วยสัก Y.20 เตาปูน สอง แพร่ 2563
07550 บ้านร้องวัวแดง 07550 สันกำแพง เชียงใหม่ 2563
73082 อ.เชียงม่วน 73082 เชียงม่วน พะเยา 2563
28013 อ.เมือง 28013 เมือง น่าน 2563
07670 โครงการเขื่อนแม่งัด 07670 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 2563
07132 อ.เชียงดาว 07132 เชียงดาว เชียงใหม่ 2563
07341 เขื่อนแม่กวง 07341 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2563
20023 อ.แม่สะเรียง 20023 แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 2563
08221 ฝายแม่ลาว 08221 ดงมะดะ ธารทอง เชียงราย 2563
16112 อ.วังเหนือ 16112 วังเหนือ ลำปาง 2563
28172 กิ่ง อ. สองแคว 28172 สองแคว น่าน 2563
07770 อนามัยห้วยแก้ว ห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน เชียงใหม่ 2563
17022 ลี้ 17022 ลี้ ลำพูน 2563
73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา บ้านฝายกวาง ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 2563
40151 บ้านน้ำโค้ง Y.1C ป่าแมต เมือง แพร่ 2563
07665 เขื่อนแม่งัด 07665 แม่แตง เชียงใหม่ 2563
73093 สถานีตรวจอากาศ พะเยา 73093 เมือง พะเยา 2563
28042 อ.ปัว 28042 ปัว น่าน 2563
07751 บ้านม่วงป๊อก P.65 เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 2563
07391 สชป.1 P.1 วัดเกต เมือง เชียงใหม่ 2563
20042 อ.ปาย 20042 ปาย แม่ฮ่องสอน 2563
16290 เขื่อนกิ่วลม 16290 เมือง ลำปาง 2563
40013 อ.เมือง 40013 เมือง แพร่ 2563
07780 อนามัยนาเม็ง โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 2563
08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย สันทราย เมือง เชียงราย 2563
17042 แม่ทา 17042 แม่ทา ลำพูน 2563
07790 อบต.เทพเสด็จ เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2562
73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา บ้านฝายกวาง ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 2562
07780 อนามัยนาเม็ง โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 2562
17181 บ้านแม่อีไฮ P.76 ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 2562
07062 อ.แม่ริม 07062 แม่ริม เชียงใหม่ 2562
16290 เขื่อนกิ่วลม 16290 เมือง ลำปาง 2562
73093 สถานีตรวจอากาศ พะเยา 73093 เมือง พะเยา 2562
28073 อ.ท่าวังผา 28073 ท่าวังผา น่าน 2562
20042 อ.ปาย 20042 ปาย แม่ฮ่องสอน 2562
07480 โครงการแม่แฝก 07480 สันทราย เชียงใหม่ 2562
73013 อ.เมือง 73013 เมือง พะเยา 2562
16013 อ.เมือง 16013 เมือง ลำปาง 2562
08082 อ.เวียงป่าเป้า 08082 เวียงป่าเป้า เชียงราย 2562
07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 2562
20012 อ.เมือง 20012 เมือง แม่ฮ่องสอน 2562
28102 อ.เชียงกลาง 28102 เชียงกลาง น่าน 2562
16290 หัวงานแมาวัง-กิ่วลม 16290 เมือง ลำปาง 2562
17093 สถานีตรวจอากาศ 17093 เมือง ลำพูน 2562
20062 อ.แม่ลาน้อย 20062 แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 2562
07520 หัวงานแม่แตง 07520 แม่แตง เชียงใหม่ 2562
73032 อ.ปง 73032 ปง พะเยา 2562
16022 อ.แจ้ห่ม 16022 แจ้ห่ม ลำปาง 2562
08102 อ.แม่สรวย 08102 แม่สรวย เชียงราย 2562
071011 โครงการหลวงขุนวาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 2562
20111 น้ำปาย Sw.5A ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 2562
40032 อ.ร้องกวาง 40032 ร้องกวาง แพร่ 2562
16151 W.15A นาครัว แม่ทะ ลำปาง 2562
28042 อ.ปัว 28042 ปัว น่าน 2562
07550 บ้านร้องวัวแดง 07550 สันกำแพง เชียงใหม่ 2562
73082 อ.เชียงม่วน 73082 เชียงม่วน พะเยา 2562
07760 อนามัยห้วยหม้อ ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2562
07341 เขื่อนแม่กวง 07341 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2562
16092 อ.งาว 16092 งาว ลำปาง 2562
08221 ฝายแม่ลาว 08221 ดงมะดะ ธารทอง เชียงราย 2562
07132 อ.เชียงดาว 07132 เชียงดาว เชียงใหม่ 2562
28013 อ.เมือง 28013 เมือง น่าน 2562
28172 กิ่ง อ. สองแคว 28172 สองแคว น่าน 2562
07440 ห้วยแก้ว 07440 สันทราย เชียงใหม่ 2562
07665 เขื่อนแม่งัด 07665 แม่แตง เชียงใหม่ 2562
28053 อ.ทุ่งช้าง 28053 ทุ่งช้าง น่าน 2562
07770 อนามัยห้วยแก้ว ห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน เชียงใหม่ 2562
08013 อ.เมือง 08013 เมือง เชียงราย 2562
17012 เมือง 17012 เมือง ลำพูน 2562
16112 อ.วังเหนือ 16112 วังเหนือ ลำปาง 2562
20023 อ.แม่สะเรียง 20023 แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 2562
07391 สชป.1 P.1 วัดเกต เมือง เชียงใหม่ 2562
40013 อ.เมือง 40013 เมือง แพร่ 2562
07790 อบต.เทพเสด็จ เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2561
73032 อ.ปง 73032 ปง พะเยา 2561
07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 2561
07062 อ.แม่ริม 07062 แม่ริม เชียงใหม่ 2561
28013 อ.เมือง 28013 เมือง น่าน 2561
17012 เมือง 17012 เมือง ลำพูน 2561
07480 โครงการแม่แฝก 07480 สันทราย เชียงใหม่ 2561
17093 สถานีตรวจอากาศ 17093 เมือง ลำพูน 2561
16013 อ.เมือง 16013 เมือง ลำปาง 2561
071011 โครงการหลวงขุนวาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 2561
16112 อ.วังเหนือ 16112 วังเหนือ ลำปาง 2561
40013 อ.เมือง 40013 เมือง แพร่ 2561
07760 อนามัยห้วยหม้อ ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2561
17181 บ้านแม่อีไฮ P.76 ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 2561
73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา บ้านฝายกวาง ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 2561
07520 หัวงานแม่แตง 07520 แม่แตง เชียงใหม่ 2561
16290 เขื่อนกิ่วลม 16290 เมือง ลำปาง 2561
730171 บ้านมาง Y.24 เชียงม่วน พะเยา 2561
07132 อ.เชียงดาว 07132 เชียงดาว เชียงใหม่ 2561
73013 อ.เมือง 73013 เมือง พะเยา 2561
07770 อนามัยห้วยแก้ว ห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน เชียงใหม่ 2561
20012 อ.เมือง 20012 เมือง แม่ฮ่องสอน 2561
07550 บ้านร้องวัวแดง 07550 สันกำแพง เชียงใหม่ 2561
16290 หัวงานแมาวัง-กิ่วลม 16290 เมือง ลำปาง 2561
07361 โครงการแม่งัด 07361 แม่แตง เชียงใหม่ 2561
08013 อ.เมือง 08013 เมือง เชียงราย 2561
20111 น้ำปาย Sw.5A ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 2561
07665 เขื่อนแม่งัด 07665 แม่แตง เชียงใหม่ 2561
16092 อ.งาว 16092 งาว ลำปาง 2561
07780 อนามัยนาเม็ง โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 2561
16151 W.15A นาครัว แม่ทะ ลำปาง 2561
07391 สชป.1 P.1 วัดเกต เมือง เชียงใหม่ 2561
อุตุวิทยาลำพูน อุตุวิทยาลำพูน เมือง ลำพูน 2561
07013 อุตุสนามบิน 07013 สุเทพ เมือง เชียงใหม่
08013 อ.เมือง 08013 เมือง เชียงราย
07122 อ.พร้าว 07122 พร้าว เชียงใหม่
07341 เขื่อนแม่กวง 07341 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
อุตุวิทยาลำพูน อุตุวิทยาลำพูน เมือง ลำพูน
730171 บ้านมาง Y.24 เชียงม่วน พะเยา
73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา บ้านฝายกวาง ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา
07670 โครงการเขื่อนแม่งัด 07670 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่