1-08
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

 

ข้าราชการ

การดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

  ตารางเปรียบเทียบฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือน
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
  DIP
  ชป.135 คำอธิบาย ชป.135
  ชป.135-1 คำอธิบาย ชป.135-1
  ชป.135-2-1 คำอธิบาย ชป.135-2-1
  ชป.135-2-2 คำอธิบาย ชป.135-2-2
  ชป.135-3 คำอธิบาย ชป.135-3
  ชป.135-4 คำอธิบาย ชป.135-4
ลูกจ้างประจำ การเลื่อนขึ้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
  บัญชีอัตราค่าจ้างขึ้นต่ำ - ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำ
     
  แบบฟอร์ม  
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏบัติงาน ของลูกจ้างประจำ
  ชป.136 คำอธิบาย ชป.136
  ชป.136-1 คำอธบาย ชป.136-1
     
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2554
  ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ กค 0428/ว22 ลว.25 มี.ค.54
  การโอนลูกจ้างประจำไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในต่างกระทรวง กรม กค 0428/ว116 ลว 8 พ.ย.53
  การอนุมัติให้แต่งตั้งลูกจ้างประจำเป็นกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กค(กวพ)0421.3/ว417 ลว. 22 ต.ค.53
  การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการตามระบบใหม่ ณ วันที่ 1 ต.ค.53 กค 0428/ว97 ลว. 20 ก.ย.53
  คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 225/2553 เรื่อง การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กค 0428/ว90 ลว.24 ส.ค.53
  แก้ไขข้อคลาดเคลื่อน กค 0428/ว296 ลว.23 ส.ค.53 (การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูงของลูกจ้างประจำ)
  การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ กค 0428/ว83 ลว. 17 ส.ค.53
  การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ นร 1008/ว21 ลว. 16 มิ.ย.53
  การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่ กค 0428/ว57 ลว. 16 มิ.ย.53
  บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ กค 0428/ว 38 ลว. 1 เม.ย.53
  กค 0428/ว 38 หน้า 1 - 60
  กค 0428/ว 38 หน้า 61 - 120
  กค 0428/ว 38 หน้า 121 - 183
  การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ นร 1008/ว14 ลว. 31 มี.ค.53
  รายชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำจำแนกตามกลุ่มงาน
  หน้าที่โดยย่อของตำแหน่งลูกจ้างประจำ
  ตารางเทียบตำแหน่งลูกจ้างประจำตามระบบใหม่กับระบบเดิม
  การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ นร 1008/ว4 ลว. 12 ก.พ.53
  การพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำกรมชลประทานตาม นร 1008/ว4 ลว.12 ก.พ.53 (Powerpoint)
พนักงานราชการ การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
  แบบฟอร์ม
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป
  พร.ชป.01 คำอธิบาย พร.ชป.01
  พร.ชป.02 คำอธิบาย พร.ชป.02
  พร.ชป.03 คำอธิบาย พร.ชป.03
ลูกจ้างชั่วคราว บัญชีปรับอัตราลูกจ้างชั่วคราว
  แนวทางการจ้างลูกจ้างชั่วคราวของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  แบบฟอร์ม
  โจทย์ตัวอย่าง และ ตัวอย่าง
  ตัวอย่างคำสั่งจ้าง เอกสารแนบคำสั่งจ้าง
  การปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กค 0428/ว73

 

ข้อมูลการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน 15-16 ก.ค.56
 
  KPI Mapping Template  
  กฏกระทรวง กรมชลประทาน 2554
  คู่มือการจัดทำลักษณะงาน 2556  
  ตัวอย่างแบบบรรยายลักษณะงาน (นักทรัพยฯ)  
  ตัวอย่างแบบบรรยายลักษณะงาน (เจ้าพนักงานธุรการ)  
  ตัวอย่างหน้าที่รายตำแห่น่ง สบค.  
  ตารางสมรรถนะ 2556  
  ข้อสังเกตุการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน  
  มาตรฐานกำหนดตำแน่ง 2556  
  บัญชีตำแหน่างและสายงาน กรมชลประทาน  
  แบบฟอร์มลักษณะงาน(ประเภททั่วไป)  
  แบบฟอร์มลักษณะงาน(ประเภทวิชาการ)  
  ปกแบบบรรยายลักษณะงาน  
  รายงาน KPI (เล่ม 2)  
  หนังสือ ว27-2552