ระบบหนังสือราชการ


ชนิดหนังสือ หนังสือเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือลงวันที่ หนังสือจาก ถึง
ด่วนที่สุด ขอส่งบันทึกขอเชิญประชุมพิจารณากำหนดกรอบมาตรฐานครุภัณฑ์ของกรมชลประทาน สบอ3267/2564 06 พ.ค. 2564 06 พ.ค. 2564 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
รายงานระดับน้ำท่าแม่น้ำวัง W 10 A สชป2.11/350/2564 06 พ.ค. 2564 03 พ.ค. 2564 ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา ศูนย์ฯ
ลงนามแจ้งประกาศการแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กรมชลประทาน สบค5765 06 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2564 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สบอ(ปค.)04/139/2564 06 พ.ค. 2564 05 พ.ค. 2564 ผปบ.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดครุภัณฑ์ในระบบ Asset กพด3908/2564 06 พ.ค. 2564 28 เม.ย. 2564 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด กำหนดระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการบริหารสัญญาด้านการรายงานสำหรับงานจ้างก่อสร้าง กพด/292/2564 06 พ.ค. 2564 05 พ.ค. 2564 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2564 กผง02/73/2564 06 พ.ค. 2564 21 เม.ย. 2564 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
สรุปผลการประชุมติดตามสถานการณ์และรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พิเศษ(COVID-19)/71 05 พ.ค. 2564 03 พ.ค. 2564 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ประกาศผลการคัดเลือก/สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้นในระดับ4/หน สบอ(บส)01/65/2564 05 พ.ค. 2564 03 พ.ค. 2564 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
การแจ้งความต้องการใช้แผนที่ภาพดาวเทียม แผนที่ภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ (UAV) มาตราส่วน 1:4,000 และแผนที่ภูมิประเทศเชิงเลขมาตราส่วน 1:10,000 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สสธ354/2564 05 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2564 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
รายงานอุตุ-อุทกวิทยา ประจำเดือน เมษายน 2564 สชป1.11/250/2564 05 พ.ค. 2564 03 พ.ค. 2564 ผคบ.แม่กวงอุดมธารา ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ให้บุคคลในสังกัดเข้าร่วมอบรมทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์ สบอ3118/2564 05 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2564 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเข้านิเทศนักศึกษาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ประจำภาคเรียนฤดูร้อน/2563 ผ่านระบบออนไลน์ อว0654.04/ว275 05 พ.ค. 2564 29 เม.ย. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล อว8393(17)/814 03 พ.ค. 2564 23 เม.ย. 2564 คณะสังคมฯ มช. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอส่งบันทึกขอให้ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์พร้อมลงข้อมูลในแบบฟอร์ม และขอเชิญประชุมตรวจสอบและทบทวนรายการครุภัณฑ์และจัดทำกรอบมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ สบอ3169/2564 03 พ.ค. 2564 03 พ.ค. 2564 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอให้พิจารณาร่างรายงานการประชุม ประจำเดือน เมษายน 2564 สชป1.01/142 03 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2564 ฝบท.ชป.1 ศูนย์ฯ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและการบันทึกข้อมุลในระบบ e-GP สำหรับนักพัสดุมือใหม่" ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 2 สบอ3116/2564 03 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2564 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ฉบับที่ 2) งบ4196/2564 03 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2564 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง งบ4974/2564 03 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2564 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม งบ4970/2564 03 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2564 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ณ วันที่ 28 เมษายน 2564 สบอ(ปค.)04/133/2564 29 เม.ย. 2564 28 เม.ย. 2564 ผปบ.บอ. ศูนย์ฯ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) สบค07/340/2564 28 เม.ย. 2564 28 เม.ย. 2564 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างกรณีกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบอื่น กพด3717/2564 28 เม.ย. 2564 22 เม.ย. 2564 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ผลการดำเนินงานของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฤดูฝนปี 2563 นร1417/ว2096 28 เม.ย. 2564 08 เม.ย. 2564 ผอท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด สรุปผลการประชุมติดตามสถานการณ์และรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) พิเศษ(COVID-19)/70 28 เม.ย. 2564 26 เม.ย. 2564 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขออนุมัติแผนการมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาทำงาน แผนการมอบหมายให้บุคลากรทำงานจากบ้านและการเดินทางไปราชการ ประจำเดือนเมษายน 2564 (เพิ่มเติม) สบอ(ธก)01/4/2564 28 เม.ย. 2564 23 เม.ย. 2564 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราวของกรมชลประทาน กตน.229/2564 27 เม.ย. 2564 22 เม.ย. 2564 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
เรื่อง ลาพักผ่อน นายธีระพล ตั๊งสมบุญ (ผส.บอ.) สบอ(บส)01/63/2564 27 เม.ย. 2564 23 เม.ย. 2564 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐชาดถึงแก่อสัญกรรม (นายไอดริสส์ เดบี) กษ0201.06/ว3307 27 เม.ย. 2564 23 เม.ย. 2564 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
การฝึกอบรมการพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน กษ0210/ว650 27 เม.ย. 2564 20 เม.ย. 2564 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ

@Copyright
ศูนย์อุทกวิทยากรมชลประทาน
ภาคเหนือตอนบน