ระบบหนังสือราชการ


ชนิดหนังสือ หนังสือเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือลงวันที่ หนังสือจาก ถึง
ขออนุเคราะห์ติดตั้งเครื่องมือวัดอัตราการไหลในลำน้ำแม่ออน สชป 1.11/451/2565 28 ก.ย. 2565 28 ก.ย. 2565 ผคบ.แม่กวงอุดมธารา ศูนย์ฯ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระบบ e-PM) สบอ 7846/2565 28 ก.ย. 2565 28 ก.ย. 2565 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ สบอ 7742/2565 28 ก.ย. 2565 26 ก.ย. 2565 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่นกรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ. 2565 สบอ 7674/2565 28 ก.ย. 2565 26 ก.ย. 2565 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเกณฑ์การตัดสินการย้าย หรือการโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน กรณีไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน สบค 15459 28 ก.ย. 2565 26 ก.ย. 2565 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด การจัดสรรวงเงินสำหรับเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในวันที่1ตุลาคม2565 งบ 12609/2565 28 ก.ย. 2565 26 ก.ย. 2565 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565 งบ 7785/2565 28 ก.ย. 2565 27 ก.ย. 2565 ผยศ.บอ. รักษาราชการแทน ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอให้รายงานผลการดำเนินงาน RID TEAM ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สบอ 07/1935/2565 28 ก.ย. 2565 27 ก.ย. 2565 ผยศ.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมประจำเดือน กันยายน 2565 สชป 1/1536 27 ก.ย. 2565 27 ก.ย. 2565 ผส.ชป.1 ศูนย์ฯ
รับโล่ประกาศเกียรติคุณพนักงานราชการครบเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สบค 07/725/2565 26 ก.ย. 2565 22 ก.ย. 2565 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมกลุ่ม Line สบอ 7664/2565 26 ก.ย. 2565 22 ก.ย. 2565 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด สรุปผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ กรมชลประทาน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (๑ เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565) สบอ 7661/2565 26 ก.ย. 2565 22 ก.ย. 2565 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กผง 06/772/2565 23 ก.ย. 2565 22 ก.ย. 2565 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สบอ 07/1847/2565 23 ก.ย. 2565 22 ก.ย. 2565 ผยศ.บอ. ศูนย์ฯ
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการเตรียมความพร้อมตามร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สบอ (ปค.)04/444/2565 23 ก.ย. 2565 20 ก.ย. 2565 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
อนุมัติกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สบอ. 7513/2565 21 ก.ย. 2565 21 ก.ย. 2565 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอแจ้งเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เงินจัดสรรครั้งที่ 3573 คุณพิมล กผง 04/4211/2565 21 ก.ย. 2565 20 ก.ย. 2565 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอส่งสรุปผลการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 นร 1417/ว5150 21 ก.ย. 2565 06 ก.ย. 2565 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
การรับของที่ระลึกข้าราชการครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สบค 07/719/2565 21 ก.ย. 2565 21 ก.ย. 2565 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
แนวทางการจัดทำรายงานพัสดุประจำปี ประเภทครุภัณฑ์ ประจำปั ๒๕๖๕ กพด 9830/2565 21 ก.ย. 2565 20 ก.ย. 2565 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอให้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สบก 6711/2565 21 ก.ย. 2565 16 ก.ย. 2565 ผชช.ศก. รักษาราชการแทน ผส.บก. ศูนย์ฯ
ขอให้จัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สบก. 6632/2565 21 ก.ย. 2565 14 ก.ย. 2565 ผส.บก. ศูนย์ฯ
ขอส่งคืนเอกสารประมาณการตามเล่มพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน สบอ (ปค.)04/416/2565 21 ก.ย. 2565 14 ก.ย. 2565 บร.บอ. ปฏิบัติหน้าที่แทน ผปบ.บอ. ศูนย์ฯ
ขอประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการประกันกลุ่มสะสมทรัพย์ครบอายุ 60 ปี สบค 07/710/2565 21 ก.ย. 2565 16 ก.ย. 2565 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าบริการน้ำประปา เดือนเมษายน - สิงหาคม 2565 มท.55110-22/1424 19 ก.ย. 2565 24 ส.ค. 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง ศูนย์ฯ
ขอให้ดำเนินการชำระค่าน้ำประปาที่ค้างชำระ เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2565 มท 5511011.01/63672 19 ก.ย. 2565 30 ส.ค. 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ศูนย์ฯ
แจ้งเตือนชำระหนี้ค่าใช้บริการที่ค้างชำระ เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2565 810145971 19 ก.ย. 2565 05 ส.ค. 2565 บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ฯ
ขอส่งเอกสารการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สบอ 7384/2565 19 ก.ย. 2565 15 ก.ย. 2565 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
รายงานระดับน้ำท่าแม่น้ำวัง w 10 A ประจำเดือนสิงหาคม 2565 สชป 2.11/847/2565 19 ก.ย. 2565 09 ก.ย. 2565 จน.คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา รักษาการในตำแหน่ง ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล อว. 8712.1/2959 19 ก.ย. 2565 16 ก.ย. 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศูนย์ฯ

@Copyright
ศูนย์อุทกวิทยากรมชลประทาน
ภาคเหนือตอนบน