ระบบหนังสือราชการ


ชนิดหนังสือ หนังสือเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือลงวันที่ หนังสือจาก ถึง
แจ้งยอดหนี้ค้างชำระ มท 5308.4./สปต.48 19 พ.ค. 2565 09 พ.ค. 2565 ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตอง ศูนย์ฯ
แนวทางและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน สบอ 05/317/2565 19 พ.ค. 2565 18 พ.ค. 2565 ผอท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความร่วมมือหน่วยงานแจ้งคืนงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ สบก 3131/2565 19 พ.ค. 2565 12 พ.ค. 2565 ผชช.สล. รักษาราชการแทน ผส.บก. ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สสธ 441/2565 19 พ.ค. 2565 12 พ.ค. 2565 งบ.บอ. รักษาราชการแทน ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กผง 01/303/2565 19 พ.ค. 2565 12 พ.ค. 2565 งบ.บอ. รักษาราชการแทน ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวิเคราะห์ตนเองและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยศาสตร์นพลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กสช 173/2565 19 พ.ค. 2565 12 พ.ค. 2565 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 สบอ (ปค.)04/205/2565 19 พ.ค. 2565 18 พ.ค. 2565 ผปบ.บอ. ศูนย์ฯ
แจ้งเวียนรับสมัครหรือเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมเป็นกรรมการจริยธรรม สบค 294 19 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2565 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการรับรู้ค่านิยมกรมชลประทาน สบค 7350 19 พ.ค. 2565 12 พ.ค. 2565 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
แบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พิเศษ/นัสรีนจาหลง/2565 18 พ.ค. 2565 12 พ.ค. 2565 งบ.บอ. รักษาราชการแทน ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตประจำเดือนพฤษภาคม 2565 สบค 07/326/2565 18 พ.ค. 2565 12 พ.ค. 2565 งบ.บอ. รักษาราชการแทน ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความร่วมมือหน่วยงานคืนงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการน้ำปี้ จ.พะเยา สบก. 2988/2565 17 พ.ค. 2565 10 พ.ค. 2565 ผชช.สล. รักษาราชการแทน ผส.บก. ศูนย์ฯ
ขอความร่วมมือหน่วยงานคืนงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการแม่สอย สบก. 2990/2565 17 พ.ค. 2565 10 พ.ค. 2565 ผชช.สล. รักษาราชการแทน ผส.บก. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมเสวนา "ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม" กษ 0201.06/ว2951 17 พ.ค. 2565 11 พ.ค. 2565 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
การประชุมคณะรัฐมนตรี วันท่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สลก 409/2565 17 พ.ค. 2565 11 พ.ค. 2565 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญประชุมติดตามผลการดำเนินงานปรับย้ายข้อมูลจากสถานีโทรมาตรไปสู่เซิร์ฟเวอร์ใหม่ สบอ 03/1549/2565 17 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2565 ผอท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ 33/2565 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (จำนวน 38 ราย) สบค 01/1531/2565 17 พ.ค. 2565 10 พ.ค. 2565 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานบุคคล สบอ 3688/2565 17 พ.ค. 2565 12 พ.ค. 2565 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน สบค 6904 12 พ.ค. 2565 06 พ.ค. 2565 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลความก้าวหน้าผลการ ตามแผนปฎิบัติการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สบก 2815/2565 12 พ.ค. 2565 02 พ.ค. 2565 ผส.สธ ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาของสำนักงานชลประทานที่ 10 สบค 7123 12 พ.ค. 2565 11 พ.ค. 2565 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่องมือวัดความเร็วของกระแสน้ำ (Pigmy current meter) อว 6510.0807/1176 12 พ.ค. 2565 06 พ.ค. 2565 คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด มารดาของนางหทัยธัช เปรมธนะ ถึงแก่กรรม สบอ 02/54/2565 12 พ.ค. 2565 12 พ.ค. 2565 ธก.บอ. แทน ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
การแจ้งความต้องการใช้แผนที่ภาพดาวเทียม แผนที่ภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ (UAV) มาตราส่วน 1:4,000 และแผนที่ภูมิประเทศเชิงเลขมาตราส่วน 1:10,000 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สสธ 433/2565 12 พ.ค. 2565 11 พ.ค. 2565 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป กรมชลประทาน รอบประเมินที่ 2/2565 (1 เมษายน -30 กันยายน 2565) สบค 7021 12 พ.ค. 2565 11 พ.ค. 2565 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด มารดาของนายธีระพลตั๊งสมบุญที่ปรึกษาสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา(อดีตผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)ถึงแก่กรรม สบอ(ธก.)01/285/2565 12 พ.ค. 2565 12 พ.ค. 2565 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กผง 06/383/2565 12 พ.ค. 2565 09 พ.ค. 2565 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอส่งข้อมูลรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำยม มท0714.4/ว19320 12 พ.ค. 2565 24 มี.ค. 2565 ผอท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอส่งข้อมูลรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำปิง มท0714.4/ว18398 12 พ.ค. 2565 24 มี.ค. 2565 ผอท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอใช้เลขอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สบอ(ศอช.3)/90 11 พ.ค. 2565 11 พ.ค. 2565 ผอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ศูนย์ฯ

@Copyright
ศูนย์อุทกวิทยากรมชลประทาน
ภาคเหนือตอนบน