ระบบหนังสือราชการ


ชนิดหนังสือ หนังสือเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือลงวันที่ หนังสือจาก ถึง
แนวปฏิบัติในการสนับสนุนการตรวจราชการนอกสถานที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กษ 0212/ว10074 27 ก.ย. 2566 18 ก.ย. 2566 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอให้ดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝน ในปี 2566 มาตรการที่ 9 เร่งพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำในแหล่งน้ำทุกประเภทช่วงปลายฤดูฝน เพื่อรองรับสถานการณ์เอลณีโญ สบอ (ผปน)/554/2566 27 ก.ย. 2566 26 ก.ย. 2566 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ยกเลิกคำสั่งให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าตอบแทนพิเศษ สบอ 7708/2566 26 ก.ย. 2566 25 ก.ย. 2566 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ประชาสัมพันธ์แนวทางการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว งบ 14631/2566 26 ก.ย. 2566 22 ก.ย. 2566 ผยศ.บอ. รักษาราชการแทน ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ติดตามการใช้ระบบสารสนเทศการคำนวณค่าเบี้ยประกัน (Advance Insurance) งบ 14728/2566 26 ก.ย. 2566 25 ก.ย. 2566 ผยศ.บอ. รักษาราชการแทน ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด แจ้งการขอยกเลิกใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) กรมชลประทาน ศทส. 3892/2566 26 ก.ย. 2566 25 ก.ย. 2566 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
การรับของที่ระลึกข้าราชการครบเกษียณอายุราชการเมื่อสื้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สบค 07/897/2566 25 ก.ย. 2566 21 ก.ย. 2566 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)รุ่นที่16 สบค 17058 25 ก.ย. 2566 21 ก.ย. 2566 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอแก้ไขรายละเอียดการโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2565 คุณสุภัสสรา กผง 04/4527/2566 22 ก.ย. 2566 20 ก.ย. 2566 ผอ.ผง. ศูนย์ฯ
อนุมัติกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สบอ. 7506/2566 22 ก.ย. 2566 20 ก.ย. 2566 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน (ตำแหน่งเลขที่ 5555) สบอ. 6855/2566 21 ก.ย. 2566 20 ก.ย. 2566 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
แจ้งกำหนดการและรายละเอียดการจัดงาน "กาลเกษียณอำลา ศรัทธา และผูกพัน" ประจำปี พ.ศ.2566 สบค 07/886/2566 21 ก.ย. 2566 20 ก.ย. 2566 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สชป.1/1257 20 ก.ย. 2566 05 ก.ย. 2566 ผส.ชป.1 ศูนย์ฯ
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมและส่งบทความทางวิชาการในการประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 9 วสท. 663/2566 20 ก.ย. 2566 12 ก.ย. 2566 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงเตรียมความพร้อมการดำเนินการช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และเตรียมการสำหรับงบประมาณปี พ.ศ.2567 กพด 9972/2566 20 ก.ย. 2566 15 ก.ย. 2566 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1099/2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ กำกับ ดูแล และติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกรมชลประทาน ในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทาน และหน่วยงานสังกัดสำนัก/กองส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค สบอ 7451/2566 19 ก.ย. 2566 18 ก.ย. 2566 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามภารกิจและยทธศาสตร์ ระดับสำนัก/กอง (After Action Review : AAR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สบอ 07/1903/2566 19 ก.ย. 2566 19 ก.ย. 2566 ผยศ.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและนำสินค้ามาจำหน่ายในกิจกรรม "ตลาดนัดวิชาชีพ กรมชลประทาน" สบค 07/882/2566 19 ก.ย. 2566 18 ก.ย. 2566 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอแจ้งการโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ 2565 โอนครั้งที่ 3688 คุณสุภัสสรา กผง 04/4421/2566 19 ก.ย. 2566 18 ก.ย. 2566 ผอ.ผง. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบ 14258/2566 19 ก.ย. 2566 18 ก.ย. 2566 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอข้อมูลค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย งบ. 100/2566 18 ก.ย. 2566 12 ก.ย. 2566 งบ.ชป.1 ศูนย์ฯ
ข้าราชการขอโอนย้าย สบอ. 7392/2566 18 ก.ย. 2566 14 ก.ย. 2566 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 สบอ. 300/2566 18 ก.ย. 2566 15 ก.ย. 2566 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้าง และโครงการสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2566 สบอ. 301/2566 18 ก.ย. 2566 15 ก.ย. 2566 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในกาคืนบำเหน็จเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง กรณีกลับเข้ารับราชการใหม่ งบ 13721/2566 18 ก.ย. 2566 11 ก.ย. 2566 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการของกรมชลประทาน สบค 16084 18 ก.ย. 2566 31 ส.ค. 2566 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
การดำเนินการช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณของทุนหมุนเวียน งบ 13769/2566 18 ก.ย. 2566 15 ก.ย. 2566 ผยศ.บอ. รักษาราชการแทน ผส.บอ. ศูนย์ฯ
แจ้งการจำหน่ายบัญชีครุภัณฑ์ชำรุด เลขที่ สบอ.จน.232566 (เงินงบประมาณ) สบอ (พด)01/404/2566 14 ก.ย. 2566 08 ก.ย. 2566 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สอบเทียบประตูน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สาน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน สชป 1.07/677/2566 12 ก.ย. 2566 11 ก.ย. 2566 ผคป.ลำพูน ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอให้รับชมและประชาสัมพันธ์การมอบนโยบายขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สลก 06/864/2566 12 ก.ย. 2566 12 ก.ย. 2566 ผส.บอ. ศูนย์ฯ

@Copyright
ศูนย์อุทกวิทยากรมชลประทาน
ภาคเหนือตอนบน