ระบบหนังสือราชการ


ชนิดหนังสือ หนังสือเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือลงวันที่ หนังสือจาก ถึง
ด่วนที่สุด ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กผง 06/459/2564 27 ก.ค. 2564 20 ก.ค. 2564 ผส.บอ. ศูนย์
รายงานการบริหารจัดการข่าวปลอมประจำกระทรวงที่เชื่อมโยงกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย กษ 0205/ว668 27 ก.ค. 2564 12 ก.ค. 2564 ผส.บอ. ศูนย์
ด่วนที่สุด ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 กผง 06/457/2564 27 ก.ค. 2564 20 ก.ค. 2564 ผส.บอ. ศูนย์
ด่วนที่สุด สรุปผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 กผง 06/461/2564 27 ก.ค. 2564 19 ก.ค. 2564 ผส.บอ. ศูนย์
ด่วนที่สุด ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กผง 06/460/2564 27 ก.ค. 2564 19 ก.ค. 2564 ผส.บอ. ศูนย์
ด่วนที่สุด ขอให้สำรวจสินทรัพย์ที่มีอยู่ในครอบครองของหน่วยงาน สบอ (พด)01/607/2564 27 ก.ค. 2564 23 ก.ค. 2564 ผส.บอ. ศูนย์
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ที่ 10/2564 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 E2939/2564 23 ก.ค. 2564 23 ก.ค. 2564 ผส.ชป.1 ศูนย์
ด่วนที่สุด ขอความเห็นชอบการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามข้อสั่งการของ ศบค. และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิเศษ (COVID-19)/78 23 ก.ค. 2564 19 ก.ค. 2564 ผส.บอ. ศูนย์
ด่วนที่สุด แนวทางการสำรวจสินทรัพย์ถาวรที่ไม่ใช้ครุภัณฑ์ สบอ. 421/2564 23 ก.ค. 2564 20 ก.ค. 2564 ผส.บอ. ศูนย์
ขอคืนงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบกลาง กปร. คุณประมวลมาศ กผง 04/3193/2564 23 ก.ค. 2564 19 ก.ค. 2564 ผส.บอ. ศูนย์
ขออนุมัติแผนการมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาการทำงาน แผนการมอบหมายให้บุคลากรทำงานจากบ้านและการเดินทางไปราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 สบอ(ธก.)01/395/2564 22 ก.ค. 2564 09 ก.ค. 2564 ธก.บอ. แทน ฝบท.บอ. ศูนย์
ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ณ วันที่21 กรกฎาคม 2564 สบอ (ปค.)04/241/2564 22 ก.ค. 2564 22 ก.ค. 2564 ผปบ.บอ. ศูนย์
รายงานผลการการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ9เดือน) และติดตามความก้าวหน้ารายงานผลการดำนเนินงานตามแผนฯ รอบสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 12เดือน) 22 ก.ค. 2564 16 ก.ค. 2564 ฝบท.บอ. ศูนย์
ด่วนที่สุด โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่ ไทยนิยม ยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา รุ่นที่ 4 สบค 9931 22 ก.ค. 2564 20 ก.ค. 2564 ฝบท.บอ. ศูนย์
การขอออกโฉนดที่ดินที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐ มท 0516.5(1)/ว11346 22 ก.ค. 2564 09 มิ.ย. 2564 ผส.บอ. ศูนย์
ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมการทำกระถางปูน สำหรับต้นแคคตัส (online) สบค 07/504/2564 22 ก.ค. 2564 21 ก.ค. 2564 ธก.บอ. แทน ฝบท.บอ. ศูนย์
ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนงานโครงการระบบควบคุมระบายน้ำ (SCADA) และเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนฯ สชป. 1.04/257/2564 22 ก.ค. 2564 21 ก.ค. 2564 ผจบ.ชป.1 ศูนย์
การส่งวารสารข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ฉบับที่ 3 กผง 05/473/2564 21 ก.ค. 2564 25 มิ.ย. 2564 ผส.บอ. ศูนย์
ขอให้พิจารณาร่างรายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2564 สชป 1.01/228 21 ก.ค. 2564 19 ก.ค. 2564 ผสก.1 ศูนย์
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ 63/2564 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน) จำนวน 91 ราย สบอ 5053/2564 21 ก.ค. 2564 20 ก.ค. 2564 ฝบท.บอ. ศูนย์
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ 62/2564 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำให้สูงขึ้นในระดับ 4 และ 4/หน (จำนวน 91 ตำแหน่ง) สบอ 5055/2564 20 ก.ค. 2564 20 ก.ค. 2564 ฝบท.บอ. ศูนย์
ขออนุมัติแผนการมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาการทำงาน แผนการมอบหมายให้บุคลากรทำงานจากบ้านและเดินทางไปราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (เพิ่มเติม) สบอ (ภา.)01/415/2564 20 ก.ค. 2564 19 ก.ค. 2564 ธก.บอ. แทน ฝบท.บอ. ศูนย์
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2564 ชป 8392 20 ก.ค. 2564 15 ก.ค. 2564 ฝบท.บอ. ศูนย์
ด่วนที่สุด สรุปผลการประชุมติดตามสถานการณ์และรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พิเศษ (COVID-19)/79 20 ก.ค. 2564 19 ก.ค. 2564 ผส.บอ. ศูนย์
ขอแจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แบบ ชป.-กผง.01 โอน 2936 คุณสุรัสวดี กผง 04/3178/2564 20 ก.ค. 2564 16 ก.ค. 2564 ผอ.ผง. ศูนย์
ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการระบบภูมิสารสนเทศ TUC : Thai GIS User Conference ครั้งที่ 25 ประจำปี 2564 TUC_อท.0195/64 19 ก.ค. 2564 12 ก.ค. 2564 งบ.บอ. แทน ฝบท.บอ. ศูนย์
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ของหน่วยงานต่าง ๆ กษ 0201.06/ว4879 19 ก.ค. 2564 09 ก.ค. 2564 งบ.บอ. แทน ฝบท.บอ. ศูนย์
การติดต่อราชการหน่วยงานต่าง ๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กษ 0201.06/ว4846 19 ก.ค. 2564 09 ก.ค. 2564 งบ.บอ. แทน ฝบท.บอ. ศูนย์
ด่วนที่สุด ขอเชิญอบรมการใช้งานเครื่องมือนำเข้าข้อมูลแบบนำเข้าด้วยต้นเอง และแบบเชื่อมโยงด้วยเว็บเซอร์วิส สบค 9819 19 ก.ค. 2564 16 ก.ค. 2564 ฝบท.บอ. ศูนย์
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบโทรมาตร สชป4.10/1549/2564 19 ก.ค. 2564 19 ก.ค. 2564 ผคบ. แม่ยม ศูนย์

@Copyright
ศูนย์อุทกวิทยากรมชลประทาน
ภาคเหนือตอนบน