3
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
Upper Northern Region Irrigation Hydrology Center


สภาพน้ำฝน
RAINFALL DATA

ข้อมูลปริมาณน้ำฝน 15 นาที


ข้อมูลปริมาณ
น้ำฝน 15 นาที
File Excel อ.เมือง จ.เชียงใหม่ข้อมูลรายชั่วโมง


รายงานปริมาณน้ำ
ฝนรายชั่วโมง


ข้อมูลรายวัน


ดาวน์โหลดข้อมูล
น้ำฝนรายวัน
Table of daily rainfall
ตารางข้อมูล
น้ำฝนรายวันข้อมูลฝนรายเดือน
และฝนรายปี


Table of monthly rainfall
ข้อมูลฝนรายเดือน
และข้อมูลฝนรายปีสถิติฝนสูงสุดรายวัน

Table of annual rainfall
สถิติฝนสูงสุดรายวัน


งานวิเคราะห์

 

Download เอกสาร Excel
แผนที่แสดงข้อมูล
น้ำฝนรายวัน
Table of monthly rainfall
เส้นชั้นน้ำฝน


Trend of annual rainfall
เกณฑ์ฝนแล้งน้ำฝนเฉลี่ย
ทำให้เกิดน้ำท่วม

Trend of annual rainfall
จำนวนวันฝนตกรายปี


Table of monthly rainfall
ข้อมูลระเหยรายวัน


Trend of annual rainfall
ค่าเบี่ยงเบนและ
แนวโน้มปริมาณฝน
รายปี

Return period of maximum annual  rainfall
Return period
ปริมาณฝนสูงสุดรายปี
Table of monthly rainfall
ข้อมูลความเข้มฝน
Trend of annual rainfall

ไฟล์แสกนกราฟน้ำฝน


บัญชีสถานีสำรวจน้ำฝน

รูปตัดลำน้ำ Excel
บัญชีสถานี
สำรวจน้ำฝน(เดิม)

รูปตัดลำน้ำ Excel
บัญชีสถานี
สำรวจน้ำฝน
(ใหม่)