เกณฑ์ฝนแล้ง


สถานี ชื่อสถานี code ตำบล อำเภอ จังหวัด ปี ดาวน์โหลด
อุตุวิทยาลำพูน อุตุวิทยาลำพูน เมือง ลำพูน ปี2560
8102 อ.แม่สรวย 8102 แม่สรวย เชียงราย 2563
07132 อ.เชียงดาว 07132 เชียงดาว เชียงใหม่ 2563
20023 อ.แม่สะเรียง 20023 แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 2563
07062 อ.แม่ริม 07062 แม่ริม เชียงใหม่ 2563
16013 อ.เมือง 16013 เมือง ลำปาง 2563
07550 บ้านร้องวัวแดง 07550 สันกำแพง เชียงใหม่ 2563
400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง Y.1C ป่าแมต เมือง แพร่ 2563
070780 อนามัยนาเม็ง โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 2563
28042 อ.ปัว 28042 ปัว น่าน 2563
17012 เมือง 17012 เมือง ลำพูน 2563
73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา บ้านฝายกวาง ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 2563
07182 อ.จอมทอง 07182 จอมทอง เชียงใหม่ 2563
20062 อ.แม่ลาน้อย 20062 แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 2563
070731 บ้านหลวง P.64 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 2563
16092 อ.งาว 16092 งาว ลำปาง 2563
07665 เขื่อนแม่งัด 07665 แม่แตง เชียงใหม่ 2563
73013 อ.เมือง 73013 เมือง พะเยา 2563
28073 อ.ท่าวังผา 28073 ท่าวังผา น่าน 2563
070801 น้ำแม่วาง P.82 บ้านสบวิน แม่วาง เชียงใหม่ 2563
17042 แม่ทา 17042 แม่ทา ลำพูน 2563
07391 สชป.1 P.1 วัดเกต เมือง เชียงใหม่ 2563
20111 น้ำปาย Sw.5A ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 2563
070751 บ้านม่วงป๊อก P.65 เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 2563
16121 เขื่อนกิ่วลม 16121 เมือง ลำปาง 2563
73032 อ.ปง 73032 ปง พะเยา 2563
400111 Y.20 บ้านห้วยสัก Y.20 เตาปูน สอง แพร่ 2563
070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 2563
17181 บ้านแม่อีไฮ P.76 ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 2563
07790 อบต.เทพเสด็จ เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2563
07480 โครงการแม่แฝก 07480 สันทราย เชียงใหม่ 2563
28013 อ.เมือง 28013 เมือง น่าน 2563
070760 อนามัยห้วยหม้อ ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2563
16151 W.15A นาครัว แม่ทะ ลำปาง 2563
8013 อ.เมือง 8013 เมือง เชียงราย 2563
071011 โครงการหลวงขุนวาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 2563
20012 อ.เมือง 20012 เมือง แม่ฮ่องสอน 2563
080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย สันทราย เมือง เชียงราย 2563
40013 อ.เมือง 40013 เมือง แพร่ 2563
07520 หัวงานแม่แตง 07520 แม่แตง เชียงใหม่ 2563
070770 อนามัยห้วยแก้ว ห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน เชียงใหม่ 2563
280331 โครงการชลประทานน่าน ไชยสถาน เมือง น่าน 2563
16330 W.16A บ้านไฮ แจ้ห่ม ลำปาง 2563
40013 อ.เมือง 40013 เมือง แพร่ 2562
071011 โครงการหลวงขุนวาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 2562
20012 อ.เมือง 20012 เมือง แม่ฮ่องสอน 2562
8013 อ.เมือง 8013 เมือง เชียงราย 2562
07520 หัวงานแม่แตง 07520 แม่แตง เชียงใหม่ 2562
280331 โครงการชลประทานน่าน ไชยสถาน เมือง น่าน 2562
070770 อนามัยห้วยแก้ว ห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน เชียงใหม่ 2562
16330 W.16A บ้านไฮ แจ้ห่ม ลำปาง 2562
07062 อ.แม่ริม 07062 แม่ริม เชียงใหม่ 2562
16013 อ.เมือง 16013 เมือง ลำปาง 2562
400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง Y.1C ป่าแมต เมือง แพร่ 2562
07132 อ.เชียงดาว 07132 เชียงดาว เชียงใหม่ 2562
20023 อ.แม่สะเรียง 20023 แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 2562
07550 บ้านร้องวัวแดง 07550 สันกำแพง เชียงใหม่ 2562
28042 อ.ปัว 28042 ปัว น่าน 2562
070780 อนามัยนาเม็ง โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 2562
070731 บ้านหลวง P.64 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 2562
17012 เมือง 17012 เมือง ลำพูน 2562
8102 อ.แม่สรวย 8102 แม่สรวย เชียงราย 2562
16092 อ.งาว 16092 งาว ลำปาง 2562
73013 อ.เมือง 73013 เมือง พะเยา 2562
07182 อ.จอมทอง 07182 จอมทอง เชียงใหม่ 2562
20062 อ.แม่ลาน้อย 20062 แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 2562
07665 เขื่อนแม่งัด 07665 แม่แตง เชียงใหม่ 2562
28073 อ.ท่าวังผา 28073 ท่าวังผา น่าน 2562
070801 น้ำแม่วาง P.82 บ้านสบวิน แม่วาง เชียงใหม่ 2562
070751 บ้านม่วงป๊อก P.65 เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 2562
17042 แม่ทา 17042 แม่ทา ลำพูน 2562
16121 เขื่อนกิ่วลม 16121 เมือง ลำปาง 2562
07341 P.25 ห้วยแม่กวง 07341 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2562
07391 สชป.1 P.1 วัดเกต เมือง เชียงใหม่ 2562
73032 อ.ปง 73032 ปง พะเยา 2562
20111 น้ำปาย Sw.5A ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 2562
07790 อบต.เทพเสด็จ เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2562
400111 Y.20 บ้านห้วยสัก Y.20 เตาปูน สอง แพร่ 2562
070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 2562
17181 บ้านแม่อีไฮ P.76 ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 2562
16151 W.15A นาครัว แม่ทะ ลำปาง 2562
17032 ป่าซาง 17032 ป่าซาง ลำพูน 2562
73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา บ้านฝายกวาง ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 2562
07480 โครงการแม่แฝก 07480 สันทราย เชียงใหม่ 2562
28013 อ.เมือง 28013 เมือง น่าน 2562
070760 อนามัยห้วยหม้อ ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2562
080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย สันทราย เมือง เชียงราย 2562
080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย สันทราย เมือง เชียงราย 2561
20062 อ.แม่ลาน้อย 20062 แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 2561
071011 โครงการหลวงขุนวาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 2561
070751 บ้านม่วงป๊อก P.65 เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 2561
400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง Y.1C ป่าแมต เมือง แพร่ 2561
07062 อ.แม่ริม 07062 แม่ริม เชียงใหม่ 2561
17181 บ้านแม่อีไฮ P.76 ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 2561
07520 หัวงานแม่แตง 07520 แม่แตง เชียงใหม่ 2561
070731 บ้านหลวง P.64 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 2561
07182 อ.จอมทอง 07182 จอมทอง เชียงใหม่ 2561
8013 อ.เมือง 8013 เมือง เชียงราย 2561
16013 อ.เมือง 16013 เมือง ลำปาง 2561
28042 อ.ปัว 28042 ปัว น่าน 2561
07132 อ.เชียงดาว 07132 เชียงดาว เชียงใหม่ 2561
73013 อ.เมือง 73013 เมือง พะเยา 2561
20111 น้ำปาย Sw.5A ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 2561
07550 บ้านร้องวัวแดง 07550 สันกำแพง เชียงใหม่ 2561
400111 Y.20 บ้านห้วยสัก Y.20 เตาปูน สอง แพร่ 2561
16092 อ.งาว 16092 งาว ลำปาง 2561
070760 อนามัยห้วยหม้อ ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2561
73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา บ้านฝายกวาง ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 2561
16121 เขื่อนกิ่วลม 16121 เมือง ลำปาง 2561
28073 อ.ท่าวังผา 28073 ท่าวังผา น่าน 2561
07361 โครงการแม่งัด 07361 แม่แตง เชียงใหม่ 2561
070801 น้ำแม่วาง P.82 บ้านสบวิน แม่วาง เชียงใหม่ 2561
20012 อ.เมือง 20012 เมือง แม่ฮ่องสอน 2561
07665 เขื่อนแม่งัด 07665 แม่แตง เชียงใหม่ 2561
280331 โครงการชลประทานน่าน ไชยสถาน เมือง น่าน 2561
17042 แม่ทา 17042 แม่ทา ลำพูน 2561
070770 อนามัยห้วยแก้ว ห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน เชียงใหม่ 2561
28013 อ.เมือง 28013 เมือง น่าน 2561
16151 W.15A นาครัว แม่ทะ ลำปาง 2561
73032 อ.ปง 73032 ปง พะเยา 2561
07391 สชป.1 P.1 วัดเกต เมือง เชียงใหม่ 2561
17093 สถานีตรวจอากาศ 17093 เมือง ลำพูน 2561
17012 เมือง 17012 เมือง ลำพูน 2561
07790 อบต.เทพเสด็จ เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2561
070780 อนามัยนาเม็ง โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 2561
20023 อ.แม่สะเรียง 20023 แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 2561
070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 2561
40013 อ.เมือง 40013 เมือง แพร่ 2561
16330 W.16A บ้านไฮ แจ้ห่ม ลำปาง 2561
8102 อ.แม่สรวย 8102 แม่สรวย เชียงราย 2561
07480 โครงการแม่แฝก 07480 สันทราย เชียงใหม่ 2561
อุตุวิทยาลำพูน อุตุวิทยาลำพูน เมือง ลำพูน 2561
73093 สถานีตรวจอากาศ พะเยา 73093 เมือง พะเยา
07182 อ.จอมทอง 07182 จอมทอง เชียงใหม่
07102 อ.ฝาง 07102 ฝาง เชียงใหม่
07440 ห้วยแก้ว 07440 สันทราย เชียงใหม่
07122 อ.พร้าว 07122 พร้าว เชียงใหม่
อุตุวิทยาลำพูน อุตุวิทยาลำพูน เมือง ลำพูน
07013 อุตุสนามบิน 07013 สุเทพ เมือง เชียงใหม่
07341 P.25 ห้วยแม่กวง 07341 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่