ที่ตั้งสถานีสำรวจอุทกวิทยาเพื่อการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
สัญลักษณ์
การเตือนภัย
ฝนหนักมาก (มากกว่า 75.1 มม.)
ฝนหนัก (35.1-75.0 มม.)
ฝนปานกลาง (10.1-35.0 มม.)
ฝนปกติ (0.0-10.0 มม.)
ข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายวัน
ของวันที่ 29 กันยายน 2563
ฝนรวมตั้งแต่ เวลา 07:00น. วันที่ 28 กันยายน 2563
ถึงเวลา 07:00 น. 29 กันยายน 2563