ที่ตั้งสถานีสำรวจอุทกวิทยาเพื่อการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
สัญลักษณ์
การเตือนภัย
ฝนหนักมาก (มากกว่า 75.1 มม.)
ฝนหนัก (35.1-75.0 มม.)
ฝนปานกลาง (10.1-35.0 มม.)
ฝนปกติ (0.0-10.0 มม.)
ข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายวัน
ของวันที่ 17 มิถุนายน 2567
ฝนรวมตั้งแต่ เวลา 07:00น. วันที่ 16 มิถุนายน 2567
ถึงเวลา 07:00 น. 17 มิถุนายน 2567