1
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
Upper Northern Region Irrigation Hydrology Center
แนะนำศูนย์ฯ
ABOUT US
วิสัยทัศน์ บทบาท หน้าที่  อัตรากำลัง

หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา / การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในกรมชลประทาน
/ ชื่อภาษาอังกกฤษหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน ปี 2559

โครงสร้างศูนย์
(Update 1/2/2564) โครงสร้างศูนย์ New


รายชื่อ ที่ตั้ง และประเภทการสำรวจ สถานีสำรวจอุทกวิทยาลุ่มน้ำภาคเหนือตอนบน
สถานีสำรวจ อุทกวิทยาสถานีสำรวจ อุทกวิทยา New


ประวัติและข้อมูลสถานีสำรวจอุทกวิทยาลุ่มน้ำภาคเหนือตอนบน
ประวัติสถานี1


Download เอกสาร PDF
คำสั่งปีน้ำ 2534-2563
(Update 4/4/2563)


Download เอกสาร PDF
GIS ที่ตั้งสถานีสำรวจอุทกวิทยา


ข้อมูลลุ่มน้ำ
ประกาศคำรับรองปฏิบัติราชการ 2556
คำรับรองปฏิบัติ ราชการปี 2563
งานสอบเทียบอาคาร แผนงานและผลงาน
ประวัติและข้อมูลสถานีสำรวจอุทกวิทยาลุ่มน้ำภาคเหนือตอนบน
พนักงานประจำสถานี
(Update
1/05/2563)
ประชุมประจำเดือน
เอกสารประชุมประจำเดือนของศูนย์ฯ
เอกสารประชุมประจำเดือนของสำนักฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด
ปฏิทินแผนงานประจำปี
ประชุมประจำเดือน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสาธารณูปโภค
ระบบบันทึกข้อมูล
ทางอุทกวิทยา
ประวัติบุคลากร
ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์
งานประมาณการ
ข้อมูลบุคลากร
(Update 19/11/2563)
การเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปี 2563
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 

GES Survey Online

 


 

รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบระยะเวลา 12 เดือน ปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 31 กันยายน 2562)
รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบระยะเวลา 12 เดือน ปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 กันยายน 2561)
รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบระยะเวลา 12 เดือน ปีงบประมาณ 2560
คำรับรองปฏิบัติราชการ ระหว่างสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กับ กรม(14/07/60)
รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2560)

รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบระยะเวลา 12 เดือน ปีงบประมาณ 2559
คำรับรองปฏิบัติราชการ ระหว่างสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กับ กรม(25/02/59)

รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบระยะเวลา 12 เดือน ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558)
รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 7 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 30 เมษายน 2558)
รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)

ลอง ลอง1
Online: 5