TOP
วิสัยทัศน์ บทบาท หน้าที่ บริหารทั่วไป ปฏิบัติการ วิเคราะห์ BOTTOM


ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

Upper Northern Irrigation
Hydrology Center

27/30 ถนนทุ่งโฮเต็ล (สำนักชลประทานที่ 1)
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
OFFICE :Thunghotel Rd. Muang Chiangmai 50000
THAILAND


053-248925, 053-245261   FAX.053-262683
EMAIL
cmhydro@gmail.com

กรมชลประทาน
ROYAL IRRIGATION DEPARTMENT
THAILAND
TOP วิสัยทัศน์ บทบาท หน้าที่ บริหารทั่วไป ปฏิบัติการ วิเคราะห์ BOTTOM
วิสัยทัศน์กรมชลประทาน
" กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579"


วิสัยทัศน์สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

"สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เป็นองค์กรนำด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
          ให้ทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอ ทั่วถึงและเป็นธรรม โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย "

TOP วิสัยทัศน์ บทบาท หน้าที่ บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ วิเคราะห์ BOTTOM


บทบาท

            1. เป็นหน่วยงานหลักในการสำรวจข้อมูลอุทกวิทยา ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประมวลผล จัดทำฐานข้อมูล รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลด้านวิชาการ เพื่อใช้ออกแบบเชิงอุทกวิทยาในการพัฒนาแหล่งน้ำของกรมชลประทาน
             2. เป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์น้ำ วิเคราะห์ข้อมูลและแจ้งสถานการณ์น้ำที่เกิด ขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ เพื่อการพยากรณ์ในการเตือนภัยน้ำท่วม-น้ำแล้ง และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำที่รับผิดชอบ

TOP วิสัยทัศน์ บทบาท หน้าที่ บริหารทั่วไป ปฏิบัติการ วิเคราะห์ BOTTOMหน้าที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ

           1. รับผิดชอบในการวางแผน กำหนดโครงข่ายสถานีสำรวจ ก่อสร้างสถานี ติดตั้งและพัฒนาเครื่องมือ สำรวจข้อมูลทางอุตุ-อุทกวิทยา ตะกอนและคุณภาพน้ำ ข้อมูลกายภาพลุ่มน้ำ ตลอดจนการซ่อมแซมปรับปรุงบำรุงรักษาสถานีสำรวจและเครื่องมือทางอุทกวิทยา ในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ
           2. คำนวณวิเคราะห์และประมวลผลสถิติข้อมูลอุทกวิทยา เพื่อใช้ในการออกแบบเชิงอุทกวิทยาของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ จัดทำฐานข้อมูลทางอุทกวิทยาในระดับพื้นที่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล แก่บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
            3. ศึกษากำหนดเกณฑ์ทางอุทกวิทยาและขอบเขตพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม เพื่อการพยากรณ์ในการเตือนภัยน้ำท่วม ทั้งพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรในจังหวัดและลุ่มน้ำที่รับผิดชอบ
            4. เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำ วิเคราะห์สถานการณ์และรายงานสถานการณ์น้ำฝน น้ำท่ารายวัน รายชั่วโมงรวมทั้งแจ้งผลกระทบ ต่อกรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ
            5. ประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณน้ำฝนน้ำท่าในลุ่มน้ำ เพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำให้เหมาะสมทั้งในช่วงหน้าแล้งและหน้าน้ำ
            6. ศึกษาเชิงดุลยภาพด้านนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม ข้อมูลกายภาพของลุ่มน้ำ เช่นศึกษาตะกอนและคุณภาพน้ำ อัตราการกัดเซาะ การพัดพาและการตกตะกอนทับถมในลุ่มน้ำและในอ่างเก็บน้ำ รวมทั้งอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำต้นทุนของอ่างเก็บน้ำและความจุลำน้ำในเขตลุ่มน้ำที่รับผิดชอบ
            7. สำรวจตรวจสอบความถูกต้องในการระบายน้ำของอาคารชลประทานต่าง ๆ เช่น การระบายน้ำของเขื่อนและประตูระบายน้ำ รวมทั้งการสอบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ของอาคาร เพื่อการบริหารจัดการน้ำของโครงการชลประทานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด         รับผิดชอบพื้นที่ 8 ลุ่มน้ำ ประกอบด้วย ลุ่มน้ำปิงตอนบน, ลุ่มน้ำวังตอนบน, ลุ่มน้ำยมตอนบน, ลุ่มน้ำน่านตอนบน, ลุ่มน้ำกก, ลุ่มน้ำอิง , ลุ่มน้ำโขง และ ลุ่มน้ำสาละวิน ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา และ แม่ฮ่องสอน

TOP วิสัยทัศน์ บทบาท หน้าที่ บริหารทั่วไป ปฏิบัติการ วิเคราะห์ BOTTOM


งานบริหารทั่วไป


หน้าที่และความรับผิดชอบ
             มีหน้าที่รับผิดชอบการวางแผน ควบคุมงาน ด้านธุรการ การเจ้าหน้าที่ การพัสดุและการเงิน ตลอดจนการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและระบบบริหารงานของศูนย์ฯ รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่มิใช่หน้าที่ของส่วนใดโดยเฉพาะ


หน่วยธุรการและการเจ้าหน้าที่
             1. มีหน้าที่เกี่ยวกับรับ - ส่งหนังสือ ร่างโต้ตอบ จัดเก็บเอกสารรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพื่อจัดทำรายงานหรือบันทึกเสนอ จัดการประชุม พิมพ์หนังสือ และจัดทำสำเนา ตลอดจนติดต่อประสานงานเร่งรัดการปฏิบัติงานให้ดำเนินไปโดยสะดวก              
             2. มีหน้าที่ควบคุมทะเบียนประวัติและอัตรากำลัง ดำเนินการเบื้องต้นในการโอนย้าย สอบเลื่อนระดับเลื่อนชั้น และบรรจุแต่งตั้งข้าราชการและลูกจ้าง รวมทั้งตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบวินัย และสิทธิต่าง ๆ ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

หน่วยการเงินบัญชีและพัสด
             1. รวบรวมและจัดทำแผนงานเพื่อพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจำปี จัดทำรายละเอียดและควบคุมประมาณการ จัดสรรเงินงบประมาณประจำงวด ตรวจสอบและให้ประมาณการใบสำคัญต่าง ๆ
             2. รายงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการบอกรับและเลิกจ้าง การจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานอ่านระดับน้ำของศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำในเขตรับผิดชอบ
             3.จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือ ยานพาหนะ ฯลฯ และรวมถึงการจัดซื้อ/จ้าง จัดทำทะเบียนและบัญชีควบคุมวัสดุครุภัณฑ์ การเบิกจ่าย โอน เก็บรักษาวัสดุครุภัณฑ์ จำหน่ายบัญชีเมื่อวัสดุครุภัณฑ์นั้นหมดสภาพ ตลอดจนจัดทำรายงาน และตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ประจำปี 


TOP วิสัยทัศน์ บทบาท หน้าที่ บริหารทั่วไป ปฏิบัติการ วิเคราะห์ BOTTOMฝ่ายปฏิบัติการสำรวจอุทกวิทยา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผนและสำรวจข้อมูลทางอุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา ตะกอนและคุณภาพน้ำรวมทั้งข้อมูลกายภาพลุ่มน้ำ
2. ก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารสำรวจทางอุทกวิทยา
3. ติดตั้งเครื่องมือและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมืออุทกวิทยา
4. ติดตามสภาพน้ำฝน - น้ำท่า ของลุ่มน้ำ เพื่อการ เตือนภัยน้ำท่วมภัยแล้ง
5. สนับสนุนข้อมูลประกอบการพิจารณาบริหารน้ำในลุ่มน้ำที่รับผิดชอบ


ขอบเขตและความรับผิดชอบ
งานสำรวจอุทวิทยาและภูมิประเทศ
1. สำรวจข้อมูลทางอุทกวิทยา อุตุ - อุทกวิทยา ตะกอน และคุณภาพน้ำ
2. ติดตามสภาพน้ำฝน น้ำท่า
3. สำรวจทางกายภาพ
4. ติดตามสภาพน้ำท่วม น้ำแล้ง
5. ประสานงานกับโครงการชลประทาน รวมทั้งให้ข้อมูลความรู้เบื้องต้นแก่ส่วนราชการและอื่นๆ ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
6. ติดตั้งเครื่องมืออุทกวิทยา

งานก่อสร้างและบำรุงรักษา
1. ก่อสร้าง - ปรับปรุง และบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือสำรวจข้อมูลในสนาม
2. ซ่อมแซมอาคารสำรวจทางอุทกวิทยา


 


TOP วิสัยทัศน์ บทบาท หน้าที่ บริหารทั่วไป ปฏิบัติการ วิเคราะห์ BOTTOMฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิติ

หน้าที่หลัก
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบวิเคราะห์และรวบรวบข้อมูลทางอุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา ตะกอนและคุณภาพน้ำ จัดทำข้อมูลพื้นฐานในระบบฐานข้อมูลด้วยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ในระดับภูมิภาคเพื่อประโยชน์ในการใช้งานวางแผนการพัฒนาแหล่งน้ำการจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ำพร้อมทั้งทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อหาความเป็นไปได้ของลักษณะการเกิดเคลื่อนที่หมุนเวียน
และการผันแปรของทรัพยากรน้ำในระดับภูมิภาคโดยใช้ความรู้ด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และสถิตินำมาประมวลผลในรูปแบบสถิติเชิงอุทกวิทยา
พร้อมศึกษาเกณฑ์และผลกระทบต่างๆ รายงานต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

งานวิเคราะห์

มีหน้าที่ตรวจสอบศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อหาความเป็นไปได้ของลักษณะการเกิดเคลื่อนที่หมุนเวียน
และการผันแปรของทรัพยากรน้ำในระดับภูมิภาคโดยใช้ความรู้ด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และสถิติ
นำมาประมวลผลในรูปแบบสถิติเชิงอุทกวิทยา พร้อมศึกษาเกณฑ์และผลกระทบต่างๆ โดยแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบดังนี้

งานประมวลสถิติ
มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลทางอุทกวิทยา อุตุนิยมวิยา ตะกอนและคุณภาพน้ำ ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนแล้วบันทึกจัดเก็บเป็นข้อมูลพื้นฐานด้วยคอมพิวเตอร์ รวมถึงงานด้านบริการข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสาธารณะชนทั่วไป


 

 


ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. ติดตาม  เฝ้าระวัง  และวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ  คุณภาพน้ำ  เพื่อให้ได้ผลการประเมินและคาดการณ์สถานการณ์น้ำท่วม  ภัยแล้ง  หรือผลกระทบด้านอื่นๆ  สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบในการแจ้งเตือนภัยระดับพื้นที่
2. ศึกษา  ออกแบบ  พัฒนา  และจัดทำระบบฐานข้อมูล  ระบบสารสนเทศข้อมูลอุทกวิทยาในระดับพื้นที่  โดยแสดงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาค  เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถนำข้อมูลในระดับพื้นที่ไปใช้ประโยชน์
3. จัดทำรายงานข้อมูล  สถานการณ์น้ำฝน  น้ำท่า  สภาพอากาศ  คุณภาพน้ำ  และแนวโน้ม  เพื่อให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการน้ำ 
4. สนับสนุนข้อมูลสถานการณ์น้ำฝน  สภาพอากาศ  คุณภาพน้ำ  และให้คำแนะนำด้านอุทกวิทยา  ในระดับพื้นที่แก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
5. ปฏิบัติงานร่วมกับ  หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 

 
click for the station map

TOP วิสัยทัศน์ บทบาท หน้าที่ บริหารทั่วไป ปฏิบัติการ วิเคราะห์ BOTTOM
HOME

Hydrology