ลำดับ
โครงการ
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
1
ปตร.แม่ตะมาน


2
ปตร.แม่สอย


3
อ่างเก็บน้ำปี้


4
อ่างเก็บน้ำแม่นึง


5
อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่