ระบบหนังสือราชการ


ชนิดหนังสือ หนังสือเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือลงวันที่ หนังสือจาก ถึง
ด่วนที่สุด แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 กษ0201.06/ว3103 09 เม.ย. 2564 09 เม.ย. 2564 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว ท่านผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 สชป1.01/128/2564 09 เม.ย. 2564 09 เม.ย. 2564 ฝบท.ชป.1 ศูนย์ฯ
ร่างแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน พ.ศ.2563-2570 (ฉบับปรับปรุงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564) ภายใต้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 กษ0201.06/ว2994 09 เม.ย. 2564 08 เม.ย. 2564 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 1 สชป1/563/2564 09 เม.ย. 2564 09 เม.ย. 2564 ผส.ชป.1 ศูนย์ฯ
ขอส่งคำรับรองการปฏิบัติราชการของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีบัญชี 2564 สบอ07/540/2564 09 เม.ย. 2564 09 เม.ย. 2564 ผยศ.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)เนื่องจากคู่สัญญาควบรวมกิจการ กพด3218/2564 09 เม.ย. 2564 09 เม.ย. 2564 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ณ วันที่ 8 เมษายน 2564 สบอ(ปค.)04/120/2564 09 เม.ย. 2564 09 เม.ย. 2564 ผปบ.บอ. ศูนย์ฯ
ขออนุมัติแผนการมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาทำงาน แผนการมอบหมายให้บุคลากรทำงานจากบ้านและการเดินทางไปราชการ ประจำเดือนเมษายน 2564 สบอ(ธก.)01/179/2564 09 เม.ย. 2564 เม.ย. 2564 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ให้ลูกจ้างประจำผู้เกษียณอายุยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จ/บำเหน็จรายเดือน สบค4825 09 เม.ย. 2564 02 เม.ย. 2564 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ให้ข้าราชการผู้เกษียณอายุยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จ/บำนาญ สบค4826 09 เม.ย. 2564 02 เม.ย. 2564 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ประชุมหาแนวทางการปรัปปรุงโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะอัตราการไหลที่สัมพัน์กับระดับน้ำและโมดูลพยากรณ์น้ำ สบอ(สพ.)03/539/2564 09 เม.ย. 2564 08 เม.ย. 2564 ผอท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอให้เน้นย้ำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนด สบอ(ธก.)01/182/2564 08 เม.ย. 2564 08 เม.ย. 2564 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอส่งเอกสารสถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2563 กษ1303.01/ว563 08 เม.ย. 2564 02 เม.ย. 2564 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
รดน้ำขอพรวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทยผ่านระบบออนไลน์ สบค4787 08 เม.ย. 2564 07 เม.ย. 2564 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน กษ0201.06/ว2771 08 เม.ย. 2564 05 เม.ย. 2564 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ กพด3252/2564 08 เม.ย. 2564 07 เม.ย. 2564 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด การรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ กษ0212/ว1160 08 เม.ย. 2564 05 เม.ย. 2564 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและจดหมายงานการประชุม สบอ2564/2564 08 เม.ย. 2564 07 เม.ย. 2564 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
การให้เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สบค4635 07 เม.ย. 2564 05 เม.ย. 2564 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระบบ e-PM) สบอ.2590/2564 07 เม.ย. 2564 07 เม.ย. 2564 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอรายงานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้(ครั้งที่ 1/2564) KMสบอ/173/2564 07 เม.ย. 2564 05 เม.ย. 2564 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอทราบจำนวนความต้องการเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4พฤษภาคม 2562 (เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ) กษ0201.06/ว2838 07 เม.ย. 2564 02 เม.ย. 2564 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด การรับฟังความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติการการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 สมด2.2(3)/47/2564 05 เม.ย. 2564 02 เม.ย. 2564 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก/สอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4/หน สบอ(บส.)01/52/2564 05 เม.ย. 2564 05 เม.ย. 2564 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลพื้นที่รับน้ำ และปริมาณน้ำท่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน กฟผ.S82200/31039 05 เม.ย. 2564 30 มี.ค. 2564 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ศูนย์ฯ
ขอเชิญประชุมประจำเดือน เมษายน 2564 สชป1/534/2564 05 เม.ย. 2564 05 เม.ย. 2564 ผส.ชป.1 ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด สรุปงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กผง06/200/2564 05 เม.ย. 2564 01 เม.ย. 2564 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด เชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร Modern irrigation and fertigation in tropical regions สบอ5460/2564 05 เม.ย. 2564 02 เม.ย. 2564 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ข้าราชการครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สบค4300 05 เม.ย. 2564 29 มี.ค. 2564 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควร แต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม) กษ0201.06/ว2728 05 เม.ย. 2564 31 มี.ค. 2564 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ

@Copyright
ศูนย์อุทกวิทยากรมชลประทาน
ภาคเหนือตอนบน