ระบบหนังสือราชการ


ชนิดหนังสือ หนังสือเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือลงวันที่ หนังสือจาก ถึง
ด่วนที่สุด การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ กษ 0201.06/ว4581 11 ก.ค. 2567 04 ก.ค. 2567 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอให้เร่งรัดการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2567/2568 นร 1406/ว6716 11 ก.ค. 2567 04 ก.ค. 2567 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ข้อเสนอในการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นร 0717.1/ว145 11 ก.ค. 2567 05 ก.ค. 2567 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กผง 9317/2567 11 ก.ค. 2567 10 ก.ค. 2567 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
บิดาของนายนพพร แก้วพันธุ์ ถึงแก่กรรม สบอ (ศอช.6)/84/2567 11 ก.ค. 2567 10 ก.ค. 2567 ตว.อช.ภาคตะวันออก แทน ผอช.ตะวันออก ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษา อว 8393(17)/ว.1229 10 ก.ค. 2567 02 ก.ค. 2567 รองคณบดี ปฏิบัติการแทน คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอให้จัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Innovation Hack ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สบค 10286 10 ก.ค. 2567 08 ก.ค. 2567 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมออนไลน์เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสำรวจระยะไกลเพื่อการศึกษาความชื้นในดินภายใต้โครงการความร่วมมือขององค์การ APSCO สบค 06/1865 10 ก.ค. 2567 10 ก.ค. 2567 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ 54/2567 และ ที่ ข 1061/2567 สบอ 6369/2567 10 ก.ค. 2567 09 ก.ค. 2567 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญลงทะเบียน Facebook Page หน่วยงานราชการเพื่อรับเครื่องหมายติ๊กถุกสีฟ้า (Blue Tick) จาก Facebook (Meta) ผ่านแพลตฟอรืม Fake-Check โดยไม่มีค่าบริการ และขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ การจัดการปัญหาฯ ศทส. 2715/2567 10 ก.ค. 2567 09 ก.ค. 2567 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการส่วนพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง และส่วนทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สบอ 6329/2567 10 ก.ค. 2567 09 ก.ค. 2567 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอแจ้งเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เงินจัดสรรครั้งที่ 2178 คุณอารีรัตน์ กผง 04/3001/2567 10 ก.ค. 2567 08 ก.ค. 2567 ผอ.ผง. ศูนย์ฯ
ขอแจ้งเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แบบ ชป.-กผง.01 เงินจัดสรรครั้งที่ 2192 คุณอารีรัตน์ กผง 04/3015/2567 10 ก.ค. 2567 08 ก.ค. 2567 ผอ.ผง. ศูนย์ฯ
ขอแจ้งเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แบบ ชป.-กผง.01 เงินจัดสรรครั้งที่ 2191 คุณอารีรัตน์ กผง 04/3014/2567 10 ก.ค. 2567 08 ก.ค. 2567 ผอ.ผง. ศูนย์ฯ
มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัตืหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 สบอ 6379/2567 09 ก.ค. 2567 05 ก.ค. 2567 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
การขอกำหนดกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สบค 11110 09 ก.ค. 2567 08 ก.ค. 2567 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอส่งกรมธรรม์ประกันภัยรถราชการภาคบังคับ ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถประจำปี 2567 สชป 1.05/315/2567 09 ก.ค. 2567 05 ก.ค. 2567 ผคก.ชป.1 ศูนย์ฯ
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สบอ 6160/2567 09 ก.ค. 2567 08 ก.ค. 2567 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด นายวัชรินทร์ นาควัชระ บิดาผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ถึงแก่กรรม สชป 1.01/274 09 ก.ค. 2567 08 ก.ค. 2567 นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผบท.ชป.1 ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) กพด/374/2567 09 ก.ค. 2567 08 ก.ค. 2567 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด นายวัชรินทร์ นาควัชระ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ถึงแก่กรรม สชป 1.01/273 09 ก.ค. 2567 08 ก.ค. 2567 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ซ้ำซาก ครั้งที่ 3/2567 สบอ. 03/2489/2567 09 ก.ค. 2567 05 ก.ค. 2567 ผอท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สบอ (ธก.) 01/190/2567 09 ก.ค. 2567 05 ก.ค. 2567 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอให้พิจารณานำเสนอโครงการฝึกอบรม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 สบค. 10756 09 ก.ค. 2567 04 ก.ค. 2567 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอแจ้งเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 เงินจัดสรรครั้งที่ 2131 คุณสรสวดี กผง 04/2898/2567 05 ก.ค. 2567 03 ก.ค. 2567 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอพิจารณาข้อทักท้วงการขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ (ครุภัณฑ์) งานจ้างทำระบบการเตรียมการเพื่อรับมือภัยน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (Flood Preparation System for ChiangMai City) พด.ชป.1/186 05 ก.ค. 2567 04 ก.ค. 2567 ธก.ชป.1 รักษาการในตำแหน่ง ผบท.ชป.1 ศูนย์ฯ
การจัดกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์แบบพี่สอนน้องในแง่มุมการทำงานที่สอดคล้องกับค่านิยมกรมชลประทานของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สบค 01/3211/2567 04 ก.ค. 2567 03 ก.ค. 2567 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
แจ้งความต้องการอะไหล่โทรมาตร สบอ (มอ.)03/979/2567 04 ก.ค. 2567 02 ก.ค. 2567 มอ.บอ. ศูนย์ฯ
แจ้งรับหนังสืองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 กผง 01/374/2567 04 ก.ค. 2567 03 ก.ค. 2567 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญประชุมพิจารณาร่างแบบงานควบคุมการจัดการน้ำ (SCADA) และเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ สชป1/1148/2567 03 ก.ค. 2567 03 ก.ค. 2567 ผส.ชป.1 ศูนย์ฯ

@Copyright
ศูนย์อุทกวิทยากรมชลประทาน
ภาคเหนือตอนบน