ระบบหนังสือราชการ


ชนิดหนังสือ หนังสือเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือลงวันที่ หนังสือจาก ถึง
รายงานอุตุ-อุทกวิทยา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 สชป 1.11/580/2566 01 ธ.ค. 2566 01 ธ.ค. 2566 วศ.คบ.แม่กวงอุดมธารา รักษาการในตำแหน่ง ผคบ.แม่กวงอุดมธารา ศูนย์ฯ
แจ้งหยุดการให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กรมชลประทาน ศทส. 4888/2566 01 ธ.ค. 2566 30 พ.ย. 2566 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2567 สบค 06/3191/2566 01 ธ.ค. 2566 30 พ.ย. 2566 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
รายงานผลการขับเคลื่อนงานชลประทานภายใต้นโยบาย RID TEAM รอบ 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) กผง 02/272/2566 01 ธ.ค. 2566 30 พ.ย. 2566 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอให้ตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กผง 03/450/2566 29 พ.ย. 2566 28 พ.ย. 2566 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
การกำหนดแนวเขตชายตลิ่งแม่น้ำปิงจุดน้ำขึ้นสูงสุดปกติในรอบ 10 ปี บริเวณที่ดินที่ขอออกโฉนดที่ดินที่งอก คค 0311.2/ชม.1570 28 พ.ย. 2566 22 พ.ย. 2566 ผจบ.ชป.1 ศูนย์ฯ
การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 สลก 1425/2566 28 พ.ย. 2566 24 พ.ย. 2566 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอแจ้งเงินจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 เงินจัดสรรครั้งที่ 234 คุณณฐมน กผง 04/5548/2566 27 พ.ย. 2566 21 พ.ย. 2566 ผอ.ผง. ศูนย์ฯ
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2567 สบค 06/3161 24 พ.ย. 2566 23 พ.ย. 2566 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
สำรวจความประสงค์การเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการชลประทานระดับต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สบอ 9671/2566 24 พ.ย. 2566 23 พ.ย. 2566 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 งบ 18882/2566 24 พ.ย. 2566 23 พ.ย. 2566 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
บิดาของนายณัฐพล บุญจันทร์คง ถึงแก่กรรม สบอ(ศอช.6)/164/2566 24 พ.ย. 2566 23 พ.ย. 2566 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอให้จัดทำข้อมูลประเด็นคำถาม/คำตอบ เพื่อเตรียมชี้แจงต่อคณะกรรมการธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กผง 15817/2566 22 พ.ย. 2566 21 พ.ย. 2566 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด คุณพ่อสุทิน ช่วยชาติ บิดาของ นายสรายุทธ ช่วยชาติ ผคบ.ชีกลาง ถึงแก่กรรม สชป 6.01/330/2566 22 พ.ย. 2566 21 พ.ย. 2566 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือแนวทางการศึกษาและจัดทำเสาระดับน้ำ สบอ 9567/2566 21 พ.ย. 2566 21 พ.ย. 2566 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
บิดาของนายทิวากร ศิริวัฒน์ ถึงแก่กรรม สบอ(ศอช.5)บท.อช./150/2566 21 พ.ย. 2566 20 พ.ย. 2566 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) รุ่นที่ 15 สบค 20653 21 พ.ย. 2566 20 พ.ย. 2566 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอแจ้งเวียนคำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 1 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ประสานงานรับเสด็จฯ สชป 1.01/392 21 พ.ย. 2566 20 พ.ย. 2566 ธก.ชป.1 รักษาการในตำแหน่ง ผบท.ชป.1 ศูนย์ฯ
แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาให้บริการงานทะเบียน กท 4602/5534 21 พ.ย. 2566 15 พ.ย. 2566 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอให้ตรวจสอบพนักงานราชการที่จะครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สบอ. 9576/2566 21 พ.ย. 2566 20 พ.ย. 2566 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ประชาสัมพันธ์เตือนภัยมิจฉาชีพออนไลน์ สบค 3042/2566 21 พ.ย. 2566 15 พ.ย. 2566 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอให้ตรวจสอบลูกจ้างประจำที่จะครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สบอ 9197/2566 20 พ.ย. 2566 16 พ.ย. 2566 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอแจ้งเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 เงินจัดสรรครั้งที่ 199 คุณอารีรัตน์ กผง 04/5478/2566 17 พ.ย. 2566 15 พ.ย. 2566 ผอ.ผง. ศูนย์ฯ
ขอแจ้งเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 เงินจัดสรรครั้งที่ 201 คุณสรัสวดี กผง 04/5480/2566 17 พ.ย. 2566 15 พ.ย. 2566 ผอ.ผง. ศูนย์ฯ
รายงานระดับน้ำท่าแม่น้ำวัง W 10 A ประจำเดือนตุลาคม 2566 สชป 2.11/874/2566 16 พ.ย. 2566 13 พ.ย. 2566 ผคบ.กิ่วลม - กิ่วคอหมา ศูนย์ฯ
การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการภายในสำนัก/กอง/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สบอ 9411/2566 16 พ.ย. 2566 16 พ.ย. 2566 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอแจ้งเงินจัดสรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 เงินจัดสรรครั้งที่ 192 คุณอารีรัตน์ กผง 04/5471/2566 16 พ.ย. 2566 15 พ.ย. 2566 ผอ.ผง. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด มารดาของนายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์ อดีตรองอธิบดีกรมชลประทาน ถึงแก่กรรม สลก 1382/2566 16 พ.ย. 2566 15 พ.ย. 2566 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร การปฏิบัติงานให้ถูกต้องป้องกันข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบและข้อสังเกตของ สตง. และถูกไต่สวนคดีความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ และความรับผิดทางละเมิดและแพ่งของบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่1-รุ่นที่5 สบอ 9367/2566 15 พ.ย. 2566 14 พ.ย. 2566 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด เชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่อง Climate-Smart Crop Production Technologies and Innovation สบค 20432 14 พ.ย. 2566 13 พ.ย. 2566 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผบท.บอ. ศูนย์ฯ

@Copyright
ศูนย์อุทกวิทยากรมชลประทาน
ภาคเหนือตอนบน