ระบบหนังสือราชการ


ชนิดหนังสือ หนังสือเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือลงวันที่ หนังสือจาก ถึง
ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1131/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน สบค731/2563 30 ก.ย. 2563 01 ต.ค. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมงานการเผยแพร่ระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ (TARR) สวก0800/ว5153 01 ต.ค. 2563 29 ก.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 3 ฉบับที่ 29 เดือนสิงหาคม 563 สชป12/1499/2563 01 ต.ค. 2563 29 ก.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขออนุมัติกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สบอ.(บส.)01/7044/2563 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการพิมพ์หนังสือราชการให้ลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานพิมพ์ สลก03/209/2563 01 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ กษ0201.06/ว8220 01 ต.ค. 2563 29 ก.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ประชาสัพมันธ์ประกาศเตือนการปฏิบัติตามกฏหมายในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางน้ำ กท1103/4307 01 ต.ค. 2563 28 ก.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมการใช้ตำแหน่งข้าราชการที่เกษียณอายุเมื่อสิ้นปี งบประมาณ พ.ศ.2563 สบอ.(บส.)187/2563 01 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
สรุปผลการประชุมติดตามสถานการณ์และรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พิเศษ(COVID-19)/48 01 ต.ค. 2563 27 ก.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร"การพัฒนาทักษะปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการสาธิตการปฏิบัติในระบบ e-GP" รุ่นที่ 1- 3 สบค14597 01 ต.ค. 2563 28 ก.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร"การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - 4 สบค14598 01 ต.ค. 2563 28 ก.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด การจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2567) และการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการรอบที่ 5 สบอ.(บส)/6974/2563 29 ก.ย. 2563 29 ก.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 (โอนกลับส่วนกลาง) กผง04/5478/2563 29 ก.ย. 2563 28 ก.ย. 2563 ผอ.ผง. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ VDO Conference กพด8666/2563 28 ก.ย. 2563 28 ก.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา ASAT Forum อ กษ0201.06/ว8114 28 ก.ย. 2563 25 ก.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
แนวทางการใช้งานคู่มือมาตรฐานกลาง เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวของกรมชลประทาน สบค.14438 28 ก.ย. 2563 23 ก.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563) กผง06/673/2563 28 ก.ย. 2563 25 ก.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "สภาวิศวกรเปิดให้บริการต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์สภาวิศวกรในรูปแบบ Online" สอ.2478/2563 28 ก.ย. 2563 21 ก.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
การลดหย่อนการออกเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ชม0030.3.2/1103 28 ก.ย. 2563 16 ก.ย. 2563 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สบอ.(บส.)186/2563 28 ก.ย. 2563 25 ก.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอเชิญรับฟังเสวนาวิชาการ หัวข้อ INWEPE37/2563 28 ก.ย. 2563 25 ก.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอส่งเอกสารพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืน ทส1002.5/ว11905 28 ก.ย. 2563 21 ก.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์ติดป้ายประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงเว็บไซต์ (Banner) กษ0201.06/ว7946 28 ก.ย. 2563 21 ก.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
รับสมัครคัดเลือกและรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน สบค14486 25 ก.ย. 2563 23 ก.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสำหรับการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเชียงราย มท0712/ว.11125 25 ก.ย. 2563 25 ส.ค. 2563 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ศูนย์ฯ
รายงายผลการปฏิบัติราชการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นา05011/ว(ท)5155 25 ก.ย. 2563 23 ก.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ณ วันที่ 23 กันยายน 2563 สบอ(ปค.)04/387/2563 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2563 ปค.บอ. ศูนย์ฯ
ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 06/667/2563 25 ก.ย. 2563 23 ก.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 โอนครั้งที่ 3881 กผง04/5343/2563 24 ก.ย. 2563 22 ก.ย. 2563 ผอ.ผง. ศูนย์ฯ
ขอข้อมูลค่าสาธารณูปโภค สชป.1.01/391/2563 24 ก.ย. 2563 23 ก.ย. 2563 ฝบท.ชป.1 ศูนย์ฯ

@Copyright
ศูนย์อุทกวิทยากรมชลประทาน
ภาคเหนือตอนบน