ระบบหนังสือราชการ


ชนิดหนังสือ หนังสือเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือลงวันที่ หนังสือจาก ถึง
ด่วนที่สุด รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2566 จากระบบติดตาม Cen Project) กผง 06/63/2566 03 ก.พ. 2566 31 ม.ค. 2566 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญประชุมติดตามสถานการณ์น้ำรอบเวรที่ 5 พิจารณาการระบายน้ำจากเขื่อนแม่งัดสนับสนุนพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำปิง (จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน)ฤดูแล้งปร 2565-66รอบเวรที่6และสรุปบทเรียนเหตุการณ์อุทกภัยปี 2565ครั้งที่ 3 สชป 1.04/36/2566 03 ก.พ. 2566 03 ก.พ. 2566 ผจบ.ชป.1 ศูนย์ฯ
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีเด่นประจำปี พ.ศ.2566 FPST029-03 03 ก.พ. 2566 16 ม.ค. 2566 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น สบอ 938/2566 03 ก.พ. 2566 01 ก.พ. 2566 ผยศ.บอ. รักษาการในตำแหน่ง ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพด/62/2566 03 ก.พ. 2566 01 ก.พ. 2566 ผยศ.บอ. รักษาการในตำแหน่ง ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพร 36/2566 03 ก.พ. 2566 01 ก.พ. 2566 ผยศ.บอ. รักษาการในตำแหน่ง ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
รายงานอุตุ-อุทกวิทยา ประจำเดือน มกราคม 2566 สชป 1.11/70/2566 01 ก.พ. 2566 01 ก.พ. 2566 ผคบ.แม่กวงอุดมธารา ศูนย์ฯ
ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา พด.ชป.1/016/2566 01 ก.พ. 2566 01 ก.พ. 2566 พด.ชป.1 ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำแม่น้ำยมในสภาวะวิกฤต (ฝายแม่ยม) สชป 4/146/2566 01 ก.พ. 2566 31 ม.ค. 2566 ผส.ชป.4 ศูนย์ฯ
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกรณีงานปีเดียวที่ยังไม่ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 กผง 06/57/2566 30 ม.ค. 2566 26 ม.ค. 2566 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด สรุปผลการประชุมหารือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ร่วมกับสำนักงบประมาณ กษ 0304/ว254 30 ม.ค. 2566 20 ม.ค. 2566 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "การใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์" สบค 06/168 30 ม.ค. 2566 27 ม.ค. 2566 ผยศ.บอ. รักษาการในตำแหน่ง ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2565 งบ 1170/2566 30 ม.ค. 2566 27 ม.ค. 2566 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูล อว8393(19)/ว009 30 ม.ค. 2566 24 ม.ค. 2566 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์รับนักเรียนนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน ศธ 0629.01/ว062 30 ม.ค. 2566 23 ม.ค. 2566 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ศูนย์ฯ
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่2 การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรีรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบืื้องต้น (Pre-Feasibility Study) คค 06005/00167 30 ม.ค. 2566 24 ม.ค. 2566 ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ศูนย์ฯ
ขอส่งใบจ่ายยืมพัสดุ (พด.45) สบอ(พด.)01/94/2566 30 ม.ค. 2566 25 ม.ค. 2566 พด.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสุตรการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางอุทกพลศาสตร์ HEC-HMS เพื่องานทางอุทกวิทยา สบอ (สพ.)03/164/2566 27 ม.ค. 2566 27 ม.ค. 2566 สพ.บอ. รักษาราชการแทน ผอท.บอ. ศูนย์ฯ
แจ้งการเปิดตรวจรายงานการเงินของกรมชลประทาน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกองทุนจัดรูปที่ดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 งบ 1421/2566 27 ม.ค. 2566 25 ม.ค. 2566 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอส่งใบจ่ายยืมพัสดุ(พด.45) สบอ(พด) 01/70/2566 26 ม.ค. 2566 19 ม.ค. 2566 พด.บอ. ศูนย์ฯ
รายงานผลการใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1 กผง 05/86/2566 26 ม.ค. 2566 24 ม.ค. 2566 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์เข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจเช็ค ดูแลรักษา ทำความสะอาด อุปกรณ์ระบบเครือข่าย VPN ศทส. 330/2566 26 ม.ค. 2566 25 ม.ค. 2566 ผส.ชป.1 ศูนย์ฯ
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กผง 04/453/2566 26 ม.ค. 2566 25 ม.ค. 2566 อธช. ศูนย์ฯ
แจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้และแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 สบอ 734/2566 25 ม.ค. 2566 24 ม.ค. 2566 ผยศ.บอ. รักษาการในตำแหน่ง ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์(ค่าCของบานระบายเขื่อนกิ่วลม) สชป 2.11/55/2566 25 ม.ค. 2566 19 ม.ค. 2566 ผคบ.กิ่วลม - กิ่วคอหมา ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอเปลี่ยนแปลงวันที่จัดส่งคำขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศทส. 344/2566 25 ม.ค. 2566 23 ม.ค. 2566 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอสนับสนุนเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน/ระดับน้ำอัตโนมัติ E 412/2566 25 ม.ค. 2566 24 ม.ค. 2566 ผส.ชป.1 ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2566 จากระบบติดตาม Cen Project) กผง 06/55/2566 25 ม.ค. 2566 24 ม.ค. 2566 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้าร่ับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาวิธีคิด(Mindset)เชิงนวัตกรรมการแก้ปัญหาและการทำงานเป็นทีมเพื่อเพิ่มผลผลิตในงานรุ่นที่3 สบค 06/161 24 ม.ค. 2566 23 ม.ค. 2566 ผยศ.บอ. รักษาการในตำแหน่ง ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566 กษ 0201.06/ว467 24 ม.ค. 2566 23 ม.ค. 2566 ผยศ.บอ. รักษาการในตำแหน่ง ผบท.บอ. ศูนย์ฯ

@Copyright
ศูนย์อุทกวิทยากรมชลประทาน
ภาคเหนือตอนบน