ระบบหนังสือราชการ


ชนิดหนังสือ หนังสือเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือลงวันที่ หนังสือจาก ถึง
ขอส่งรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กษ0206.21/ว352 25 ม.ค. 2564 18 ม.ค. 2564 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กผง06/46/2564 25 ม.ค. 2564 21 ม.ค. 2564 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐให้สื่อมวลชนเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2562 กษ0201.06/ว376 25 ม.ค. 2564 22 ม.ค. 2564 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ข้อมูลงบประมาณเงินกันไว้กันเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2564 กผง06/49/2564 25 ม.ค. 2564 21 ม.ค. 2564 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรกรมชลประทานต่อการจัดสวัสดิการการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมกรมชลประทานประจำปี พ.ศ. 2563 สบค07/51/2564 25 ม.ค. 2564 21 ม.ค. 2564 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมอบรมถ่ายทอดความรู้ด้าานการใช้งานและบำรุงรักษาหลังการติดตั้งระบบโทรมาตรสำหรับการชลประทานผ่านระบบออนไลน์ สสธ60/2564 22 ม.ค. 2564 20 ม.ค. 2564 ผอท.บอ. ศูนย์ฯ
มาตรการด้านการเงินเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กษ0201.06/ว493 22 ม.ค. 2564 20 ม.ค. 2564 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหรดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ดศ(สพธอ)511.06/ว0054 21 ม.ค. 2564 18 ม.ค. 2564 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
การควบรวมกิจการของบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กษ0201.06/ว461 21 ม.ค. 2564 20 ม.ค. 2564 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ณ วันที่20 มกราคม 2564 สบอ(ปค.)04/24/2564 21 ม.ค. 2564 21 ม.ค. 2564 ผปบ.บอ. ศูนย์ฯ
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2563 งบ816/2564 20 ม.ค. 2564 19 ม.ค. 2564 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยาฉบับที่2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผสล.บก.1 20 ม.ค. 2564 06 ม.ค. 2564 ผส.บก. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลอุทกวิทยา กษ0519.4/ว393 20 ม.ค. 2564 14 ม.ค. 2564 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กลุ่มวิจัยการจัดการประมงน้ำจืด ศูนย์ฯ
ขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์ งบเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สบอ341/2564 20 ม.ค. 2564 18 ม.ค. 2564 ผอท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ชม0030.3.2/ว118 19 ม.ค. 2564 07 ม.ค. 2564 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ฯ
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบ711/2564 19 ม.ค. 2564 18 ม.ค. 2564 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัดตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ สบค07/34/2564 19 ม.ค. 2564 18 ม.ค. 2564 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอให้ชำระค่าบริการโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต เอ็นที มบภน.3.2(นน.)/01/64 19 ม.ค. 2564 07 ม.ค. 2564 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ฯ
แจ้งการควบรวมบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ทีโอที/892 19 ม.ค. 2564 15 ม.ค. 2564 TOT ศูนย์ฯ
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสถิติเพื่อวิจัย ที่ใช้ได้จริง 2021 สบอ368/2564 19 ม.ค. 2564 18 ม.ค. 2564 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง การผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักร และทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ กษ0201.06/ว375 19 ม.ค. 2564 15 ม.ค. 2564 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
รายงานสรุปผลการดำเนินงานของรัฐบาลรอง 1 ปี ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กษ0201.06/ว123 18 ม.ค. 2564 08 ม.ค. 2564 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 กพด423/2564 18 ม.ค. 2564 18 ม.ค. 2564 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญประกวดออกแบบโลโก้ 119 ปี กรมชลประทาน สลก06/50/2564 18 ม.ค. 2564 18 ม.ค. 2564 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
หลักเกณฑ์และข้อบังคับเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของผู้พักอาศัยในบ้านพักสวัสดิการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กษ0202/ว99 18 ม.ค. 2564 12 ม.ค. 2564 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอแก้ไขคำสั่งกรมชลประทาน ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง สบอ.39/2564 18 ม.ค. 2564 15 ม.ค. 2564 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
การปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปี 2564 สบอ.63/9274 18 ม.ค. 2564 15 ม.ค. 2564 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้หายจากพระอาการประชวร สชป1/70/2564 15 ม.ค. 2564 15 ม.ค. 2564 ผส.ชป.1 ศูนย์ฯ
แจ้งการเข้าดำเนินการและขอความอนุเคราะห์ผู้ประสานงานโครงการ จ.07/2564สชป.1 15 ม.ค. 2564 14 ม.ค. 2564 บริษัท โนวเลจ เซ็นทรัค จำกัด ศูนย์ฯ
ขอให้แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ช่วยงานสหกรณ์ฯ สอ.ชป.39/2564 15 ม.ค. 2564 12 ม.ค. 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ศูนย์ฯ

@Copyright
ศูนย์อุทกวิทยากรมชลประทาน
ภาคเหนือตอนบน