ระบบหนังสือราชการ


ชนิดหนังสือ หนังสือเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือลงวันที่ หนังสือจาก ถึง
ขอส่งสำเนาหนังสือ งบ.11/2565 19 ม.ค. 2565 19 ม.ค. 2565 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน รักษาการแทน งบ.ชป.1 ศูนย์ฯ
รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน พิเศษ (COVID-19)/9 19 ม.ค. 2565 18 ม.ค. 2565 ผส.ชป.1 ศูนย์ฯ
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) จำนวน 5 เล่ม กษ 1304.01/ว4 19 ม.ค. 2565 17 ม.ค. 2565 ผชช.จษ.3 รักษาราชการแทน ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด การขยายผลเพื่อสร้างการรับรู้โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์"ประหยัดน้ำ ทางรอดต้านแล้ง" สบอ 373/2565 18 ม.ค. 2565 17 ม.ค. 2565 ผชช.จษ.3 รักษาราชการแทน ผส.บอ. ศูนย์ฯ
นางสาวพิสมัย แก้วสุข ภรรยานายสิทธิศักดิ์ ประสานทอง ถึงแก่กรรม สอส. (ผอส.อส.11/2565) 18 ม.ค. 2565 18 ม.ค. 2565 ผบท.ชป.1 ศูนย์ฯ
ขอเชิญเข้าร่วม Workshop ในงาน THA 2022 Inernational Conference สบก. (ส)80/2565 18 ม.ค. 2565 18 ม.ค. 2565 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและพิจารณาการระบายน้ำจากเขื่อนแม่งัดฯ สนับสนุนพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำปิง(จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน)ฤดูแล้งปี 2564-65รอบเวรที่ 3 สชป 1.04/8/2565 18 ม.ค. 2565 17 ม.ค. 2565 ผจบ.ชป.1 ศูนย์ฯ
แนวทางปฏิบัติเกียวกับการใช้ระบบสารสนเทศการคำนวณค่าเบี้ยประกัน (Advance Insurance) งบ 467/2565 18 ม.ค. 2565 14 ม.ค. 2565 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐอย่างเคร่งครัด กผง 06/18/2565 18 ม.ค. 2565 13 ม.ค. 2565 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD Research Forum 2022 - Virtual Forum) กษ 0201.06/ว208 17 ม.ค. 2565 13 ม.ค. 2565 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอส่งตัวพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ สบอ 355/2565 17 ม.ค. 2565 17 ม.ค. 2565 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
แบบขออนุญาตไปราชการ(นายธเนศร์ สมบูรณ์) สบอ (บส)01/19/2565 14 ม.ค. 2565 14 ม.ค. 2565 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอให้จัดส่งแก้ไขคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สายงานบำรุงรักษา สบอ 309/2565 14 ม.ค. 2565 13 ม.ค. 2565 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ณ วันที่ 12 มกราคม 2565 สบอ (ปค.)04/27/2565 14 ม.ค. 2565 13 ม.ค. 2565 ผปบ.บอ. ศูนย์ฯ
ลงนามในหนังสือการดำเนินการรับคนพิการเข้าทำงานและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ สบค 546 14 ม.ค. 2565 13 ม.ค. 2565 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน สบค 373 14 ม.ค. 2565 13 ม.ค. 2565 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ข้อมูลการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564) กผง 06/17/2565 13 ม.ค. 2565 07 ม.ค. 2565 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
บัญชีวัฒนธรรมไทย กพด 12406/2564 13 ม.ค. 2565 10 ม.ค. 2565 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
การปฏิบัติงานของบุคลากรกรมชลประทานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 10-31 มกราคม 2565 พิเศษ (COVID-19)/5 13 ม.ค. 2565 10 ม.ค. 2565 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 9 ฉบับที่ 103 ประจำเดือน มกราคม 2565 สบอ 96/2565 13 ม.ค. 2565 10 ม.ค. 2565 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความร่วมมือเผยแพร่คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศที่เกี่ยวข้อง กษ 0201.06/ว32 13 ม.ค. 2565 06 ม.ค. 2565 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. 2564 - 2565) กษ 0201.06/ว6 13 ม.ค. 2565 06 ม.ค. 2565 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 กษ 0201.06/ว46 13 ม.ค. 2565 06 ม.ค. 2565 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ประกาศคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ เรื่อง ขยายระยะเวลาทำการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 กษ 0201.06/ว47 13 ม.ค. 2565 06 ม.ค. 2565 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอส่งวารสารข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ฉบับที่ 1 กผง 05/963/2564 13 ม.ค. 2565 24 ธ.ค. 2565 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอแจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (แบบ ชป-กผง.01)โอนครั้งที่ 1096 กผง 04/114/2565 13 ม.ค. 2565 11 ม.ค. 2565 ผอ.ผง. ศูนย์ฯ
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ปีที่ 8 ฉบับที่ 92 ประจำเดือนธันวาคม 2564 สชป 10/30/2565 13 ม.ค. 2565 12 ม.ค. 2565 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565 กษ 0201.06/ว78 13 ม.ค. 2565 07 ม.ค. 2565 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กผง 06/28/2565 13 ม.ค. 2565 11 ม.ค. 2565 ผชช.จษ.3 รักษาราชการแทน ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมชี้แจงคำขอตั้งงบประมาณงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สางานบำรุงรักษา และประชุมติดตามเร่งรัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สบอ. สบอ 241/2565 12 ม.ค. 2565 12 ม.ค. 2565 ผชช.จษ.3 รักษาราชการแทน ผส.บอ. ศูนย์ฯ

@Copyright
ศูนย์อุทกวิทยากรมชลประทาน
ภาคเหนือตอนบน