คลังความรู้

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน


การทำงานในโลกปัจจุบัน ผู้ปฎิบัติงานจำเป็นต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในการปฎิบัติงานทั้งนี้ต้องอาศัยกระบวนการบูรณาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาร้อยเรียงประกอบกันเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ

ภูมิอากาศ-ฝน ระดับน้ำ-ปริมาณน้ำ-ตะกอน สอบเทียบอาคารชลประทาน อื่นๆ
1.วิธีวัดปริมาณน้ำฝน (การ์ตูน) Download 1.คู่มือการคำนวณปริมาณน้ำ Download 1.แนวทางการพัฒนางานอุทกวิทยาของศูนย์ฯ
2.วิธีการวัดปริมาณน้ำฝนแบบต่างๆ Download 2.การพยากรณ์น้ำท่วมโดยอาศัยความสัมพันธ์ของระดับน้ำ 2.การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำ
เพื่อการแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมล่วงหน้า
3.วิธีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำท่าและน้ำฝน 3.การคำนวณปริมาณตะกอนแขวนลอยในลำน้ำ 3.การหาความชันเฉลี่ยในลำน้ำ(Slope)
4.พายุหมุนเขตร้อน ภาพเคลื่อนไหว 4.วิธีวิเคราะห์ตะกอนแขวนลอย 4.การคำนวณหา Lat.-Long.
5.วิธีการหาค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝน 5.ผังขั้นตอนการวิเคราะห์ตะกอนแขวนลอย 5.วงจรอุทกวิทยา ( hydrologic cycle)ภาพเคลื่อนไหว
6.สาเหตุการเกิดฝนในประเทศไทย 6.การวัดปริมาณน้ำและการเลือกแนวสำรวจ 6.EX.วิธีการหาความชันเฉลี่ยในลำน้ำ(Slope)
7.การอ่านค่าน้ำฝนจากกราฟเพื่อหาความเข้มฝน 7.การไหลในลำน้ำ 7.คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม
8.งานวิเคราะห์น้ำฝนเพื่อการพยากรณ์น้ำท่วมภาคเหนือ 8.วิธีการสำรวจปริมาณน้ำในเมื่อเกิดน้ำท่วมล้นตลิ่ง 8.การบริการประชาชนบอร์ดประกาศ ภาพเคลื่อนไหว
  9.การศึกษาสำรวจความเร็วกระแสน้ำ 9.ภาพวิธีการแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมเชียงใหม่ P1 P2
  10.ไฮโดรกราฟ (Hydrograph) 10.การหาค่าความลาดชันเฉลี่ยของลำน้ำ
  11.การคำนวณหาค่าสัมประสิทธ์การเกิดน้ำท่า 11.การคำนวณน้ำผ่านฝาย
  12.การหาค่าความสัมพันธ์ของกระแสน้ำ 12.แบบเสนอผลงาน-เครื่องวัดกระแสน้ำ
ในคลองชลประทานโดยทุ่นวัดแรงเฉือนฯ
  13.การแก้มุมเบนเหนือผิวน้ำกับการแก้มุมในน้ำ 13.คู่มือหลักการและการใช้แผนที่
  14.คู่มือการสำรวจตะกอนและคุณภาพน้ำ 14.การศึกษาความลาดชันของผิวน้ำ
  15.การสำรวจตะกอนในลำน้ำ 15.คู่มือหลักการวางโครงข่ายสถานีสำรวจอุทกวิทยา
  16.นำเสนอ-เครื่องวัดกระแสน้ำ
ในคลองชลประทาน โดยทุ่นวัดแรงเฉือนฯ
16.รูปเล่มคู่มือการสอบเทียบอาคารชลประทาน
  17.การคำนวณปริมาณน้ำ 17.คู่มือการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ เพื่อการเตือนภัยและการบริหารจัดการน้าเบื องต้น
  18.แบบคำนวณปริมาณน้ำ(อท.1-12) 18.วารสารสมาคมนักอุทกไทย วิกฤตภัยแล้ง 2563
  19.คู่มือการประเมินค่าปริมาณการไหลของน้ำ
ด้วยวิธี Manning's formula
19.จุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
  20.กราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่า (UnitHydrograph) ของ ลุ่มน้ำต่างๆ ในประเทศไทย 20.แผนป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดมาจากน้ำ(ฤดูฝน)2563
  21.รายงานทางอุทกวิทยา การประเมินหาปริมาณน้ำสูงสุด บริเวณที่งอกริมตลิ่งแม่น้ำปาย  
  22.การปรับแก้มุมทางราบและทางดิ่ง  

รายงานประจำปี/สารสนเทศโครงการชลประทาน

รายงานประจำปี สารสนเทศโครงการชลประทาน

ความรู้ด้านการพยากรณ์อากาศ

การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลผลิตภูมิอากาศ
โดยนางสาวชลาลัย แจ่มผล
ข้อมูลภูมิอากาศบน Google earth
โดยนางสาวชลาลัย แจ่มผล

การพยากรณ์อากาศระยะนาน
โดยนายมงคล โปร่งสูงเนิน

CPT_Tutorial
Accessing Data for the Climate Predition Tool General Metorogy
โดยนายสุรพงษ์ สารปะ
Tropical Metorogy
โดยนายสุรพงษ์ สารปะ
การพยากรณ์อากาศ
โดยนายชูเกียรติ ไทยจรัสเสถียร
การวิเคราะห์แผนที่อากาศ
โดยนายชูเกียรติ ไทยจรัสเสถียร
ประเภทของการพยากรณ์อากาศ
โดยนายชูเกียรติ ไทยจรัสเสถียร
การแปลความหมายแผนที่อากาศ
โดยนายชูเกียรติ ไทยจรัสเสถียร
ภัยธรรมชาติกับอุตุนิยมวิทยาเพื่อการป้องกัน
โดยนายชูเกียรติ ไทยจรัสเสถียร
Weather forecast book สรุปลักษณะอากาศและการคาดการสภาวะอากาศล่วงหน้า
โดยนายชูเกียรติ ไทยจรัสเสถียร
ขั้นตอนการพยากรณ์อากาศ
โดยนายชูเกียรติ ไทยจรัสเสถียร
ปรากฏการณ์ลม ฟ้า อากาศ
โดยนายจรูญ เลาหเลิศชัย
วิธีการพยากรณ์อากาศ
โดยนายชูเกียรติ ไทยจรัสเสถียร
แหล่งข้อมูลสนับสนุน
โดยนายชูเกียรติ ไทยจรัสเสถียร

คู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้

ความรู้อุตุนิยมวิทยา/หนังสืออุตุนิยมวิทยา/เอกสารวิชาการเผยแพร่  กรมอุตุนิยมวิทยา ศัพท์อุตุนิยมวิทยา  กรมอุตุนิยมวิทยา