ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

เชียงใหม่ | ลำพูน | ลำปาง | แพร่ | น่าน | เชียงราย | พะเยา | แม่ฮ่องสอน

เลือกวันที่
แผนผังลุ่มน้ำวัง
4 กุมภาพันธ์ 2566 ปริมาณน้ำฝน
สถานี (Station) มิลลิเมตร (mm.)
เฉลี่ย
5 กุมภาพันธ์ 2566 ระดับน้ำและปริมาณน้ำ
สถานี(station) เวลา(time) ระดับน้ำ ม.(ร.ส.ม.) Level-AD. ปริมาณน้ำ ลบ.ม./วิ (cms.)หมายเหตุ :
การเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ จ.ลำปาง
การเตือนภัยน้ำท่วมเมืองลำปาง
แม่น้ำวังที่ไหลผ่านเมืองลำปาง เกิดจากเทือกเขาผีปันน้ำ ในเขต อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เขตรอยต่อระหว่าง จ.ลำปาง พะเยา และเชียงราย ไหลผ่านหุบเขาแล้วเข้าสู่ที่ราบในตัวเมืองลำปาง และไหลมาบรรจบกับ แม่น้ำปิง ประมาณ 30 กม. ท้ายเขื่อนภูมิพล ที่บ้านแม่บอน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก แม่น้ำวังมีความยาวลำน้ำประมาณ 460 กม.
การเตือนภัยน้ำท่วมเมืองลำปาง ใช้ข้อมูลอุทกวิทยาจากสถานี วัดระดับน้ำ W.10A ซึ่งอยู่บริเวณท้ายเขื่อนกิ่วลมห่างจากตัวเมืองลำปาง ประมาณ 43 กม. กับสถานีวัดระดับน้ำ W.1C ที่เขตเทศบาลเมืองลำปาง
ระดับน้ำ เมื่อระดับน้ำที่สถานีวัดระดับน้ำ W.10A สูงถึงระดับ 6.60 เมตร มีปริมาณ 570 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะสามารถคาดการณ์ได้ว่าในอีก 10 ชม. ถัดมาระดับน้ำจากสถานีวัดระดับน้ำ W.10A จะไหลมา W.10A จะไหลมาถึงตัวเมืองลำปางที่สถานีวัดระดับ 5.20 เมตร และมีปริมาณน้ำ 790 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เช่นกัน ซึ่งเป็นระดับที่น้ำเต็มตลิ่ง และเริ่มไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มของเมืองลำปาง