ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

เชียงใหม่ | ลำพูน | ลำปาง | แพร่ | น่าน | เชียงราย | พะเยา | แม่ฮ่องสอน

เลือกวันที่
แผนผังลุ่มน้ำอิง
4 กุมภาพันธ์ 2566 ปริมาณน้ำฝน
สถานี (Station) มิลลิเมตร (mm.)
5 กุมภาพันธ์ 2566 ระดับน้ำและปริมาณน้ำ
สถานี(station) เวลา(time) ระดับน้ำ ม.(ร.ส.ม.) Level-AD. ปริมาณน้ำ ลบ.ม./วิ (cms.)หมายเหตุ :
การเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ จ.พะเยา
แบบรายงานสภาพน้ำฝน - น้ำท่า จ.พะเยา
การเตือนภัยน้ำท่วมเมืองพะเยาอาศัยข้อมูล ปริมาณน้ำฝน ของ อ.แม่ใจ และ อ.เมือง จ.พะเยา หรือที่บริเวณอื่น ๆ เหนือกว๊านพะเยามีปริมาณฝนตกเฉลี่ยเกินกว่า 50 มม.ใน 24 ชั่วโมงแล้วจะทำให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่กว๊านพะเยา ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน ซึ่งถ้าหากในกว๊านพะเยามีปริมาณน้ำเดิมอยู่ 25-30 ล้านลบ.ม. แล้ว จะทำให้ปริมาณน้ำไหลลงมาเต็มพอดี หากมีปริมาณน้ำเดิมในกว๊านพะเยามากกว่าระดับนี้ ควรระบายน้ำออกทันที