ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

เชียงใหม่ | ลำพูน | ลำปาง | แพร่ | น่าน | เชียงราย | พะเยา | แม่ฮ่องสอน

เลือกวันที่
แผนผังลุ่มน้ำกก
23 กุมภาพันธ์ 2567 ปริมาณน้ำฝน
สถานี (Station) มิลลิเมตร (mm.)
เฉลี่ย
24 กุมภาพันธ์ 2567 ระดับน้ำและปริมาณน้ำ
สถานี(station) เวลา(time) ระดับน้ำ ม.(ร.ส.ม.) Level-AD. ปริมาณน้ำ ลบ.ม./วิ (cms.)หมายเหตุ :
การเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ จ.เชียงราย
การเตือนภัยน้ำท่วมเมืองเชียงราย
การเตือนภัยน้ำท่วมเมืองเชียงรายอาศัยความสัมพันธ์ของข้อมูล ระดับน้ำ น้ำแม่ลาวจาก สถานีสำรวจอุทกวิทยา G.10 บ้านหนองผำ อ.แม่สรวย และสถานีสำรวจอุทกวิทยา G.8 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ 34 กม.ตามลำน้ำ โดยนำข้อมูลระดับน้ำช่วงน้ำสูงสุดจาก จากสถิติที่เคยเกิดน้ำท่วมในอดีตมาหาค่าความสัมพันธ์ได้ดังนี้

เมื่อระดับน้ำที่สถานีสำรวจอุทกวิทยา G.10 บ้านหนองผำ อ.แม่สรวย ถึงระดับ 3.50 เมตร อีกประมาณ 10 ชั่วโมงต่อมาระดับน้ำที่ สถานีสำรวจอุทกวิทยา G.8 บ้านต้นยาง จะขึ้นสูงถึง 4.00 เมตร ซึ่งเป็น ระดับที่น้ำเริ่มเต็มตลิ่ง

ทำนองเดียวกัน เมื่อระดับน้ำที่สถานีสำรวจอุทกวิทยา G.10 บ้านหนองผำ ยิ่งเพิ่มระดับความสูงขึ้นเท่าใดระดับน้ำที่สถานี G.8 บ้านต้นยางก็จะยิ่งเพิ่มความสูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น เมื่อทราบระดับน้ำที่ สถานีสำรวจอุทกวิทยาบ้านหนองผำ ก็จะทำให้สามารถพยากรณ์ภัยน้ำท่วมเมืองเชียงรายได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 ชั่วโมง ซึ่งจะทำให้บรรเทาภัยน้ำท่วมได้ระดับหนึ่ง