คลังความรู้

ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน

การทำงานในโลกปัจจุบัน ผู้ปฎิบัติงานจำเป็นต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในการปฎิบัติงานทั้งนี้ต้องอาศัยกระบวนการบูรณาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาร้อยเรียงประกอบกันเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ

        
คู่มือการคำนวณปริมาณน้ำ Download แนวทางการพัฒนางานอุทกวิทยาของศูนย์ฯ
การพยากรณ์น้ำท่วมโดยอาศัยความสัมพันธ์ของระดับน้ำ การคำนวณปริมาณตะกอนแขวนลอยในลำน้ำ
วิธีวิเคราะห์ตะกอนแขวนลอย ผังขั้นตอนการวิเคราะห์ตะกอนแขวนลอย
วิธีวัดปริมาณน้ำฝน (การ์ตูน) Download การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำ
เพื่อการแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมล่วงหน้า
การวัดปริมาณน้ำและการเลือกแนวสำรวจ วิธีการวัดปริมาณน้ำฝนแบบต่างๆ Download
การไหลในลำน้ำ การหาความชันเฉลี่ยในลำน้ำ(Slope)
การคำนวณหา Lat.-Long. วงจรอุทกวิทยา ( hydrologic cycle)ภาพเคลื่อนไหว
วิธีการสำรวจปริมาณน้ำในเมื่อเกิดน้ำท่วมล้นตลิ่ง การศึกษาสำรวจความเร็วกระแสน้ำ
คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม
ไฮโดรกราฟ (Hydrograph) วิธีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำท่าและน้ำฝน
การบริการประชาชนบอร์ดประกาศ ภาพเคลื่อนไหว พายุหมุนเขตร้อน ภาพเคลื่อนไหว
วิธีการหาค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝน ภาพวิธีการแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมเชียงใหม่ P1 P2
การคำนวณหาค่าสัมประสิทธ์การเกิดน้ำท่า สาเหตุการเกิดฝนในประเทศไทย
การอ่านค่าน้ำฝนจากกราฟเพื่อหาความเข้มฝน การหาค่าความสัมพันธ์ของกระแสน้ำ
การหาค่าความลาดชันเฉลี่ยของลำน้ำ การหาค่าความลาดชันเฉลี่ยของลำน้ำ
การแก้มุมเบนเหนือผิวน้ำกับการแก้มุมในน้ำ การคำนวณน้ำผ่านฝาย
คู่มือการสำรวจตะกอนและคุณภาพน้ำ การสำรวจตะกอนในลำน้ำ

นำเสนอ-เครื่องวัดกระแสน้ำ
ในคลองชลประทาน โดยทุ่นวัดแรงเฉือนฯ

แบบเสนอผลงาน-เครื่องวัดกระแสน้ำ
ในคลองชลประทานโดยทุ่นวัดแรงเฉือนฯ

การคำนวณปริมาณน้ำ แบบคำนวณปริมาณน้ำ(อท.1-12)
คู่มือการประเมินค่าปริมาณการไหลของน้ำ
ด้วยวิธี Manning's formula

กราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่า (UnitHydrograph) ของ ลุ่มน้ำต่างๆ ในประเทศไทย

คู่มือหลักการและการใช้แผนที่ การศึกษาความลาดชันของผิวน้ำ
รายงานทางอุทกวิทยา การประเมินหาปริมาณน้ำสูงสุด บริเวณที่งอกริมตลิ่งแม่น้ำปาย คู่มือหลักการวางโครงข่ายสถานีสำรวจอุทกวิทยา
รูปเล่มคู่มือการสอบเทียบอาคารชลประทาน คู่มือการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ เพื่อการเตือนภัยและการบริหารจัดการน้าเบื องต้น
รายงานทางอุทกวิทยา การประเมินหาปริมาณน้ำสูงสุด บริเวณที่งอกริมตลิ่งแม่น้ำปาย งานวิเคราะห์น้ำฝนเพื่อการพยากรณ์น้ำท่วมภาคเหนือ
วารสารสมาคมนักอุทกไทย วิกฤตภัยแล้ง 2563 จุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
แผนป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดมาจากน้ำ(ฤดูฝน)2563 การปรับแก้มุมทางราบและทางดิ่ง

รายงานประจำปี/สารสนเทศโครงการชลประทาน

รายงานประจำปี สารสนเทศโครงการชลประทาน

ความรู้ด้านการพยากรณ์อากาศ

การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลผลิตภูมิอากาศ
โดยนางสาวชลาลัย แจ่มผล
ข้อมูลภูมิอากาศบน Google earth
โดยนางสาวชลาลัย แจ่มผล

การพยากรณ์อากาศระยะนาน
โดยนายมงคล โปร่งสูงเนิน

CPT_Tutorial
Accessing Data for the Climate Predition Tool General Metorogy
โดยนายสุรพงษ์ สารปะ
Tropical Metorogy
โดยนายสุรพงษ์ สารปะ
การพยากรณ์อากาศ
โดยนายชูเกียรติ ไทยจรัสเสถียร
การวิเคราะห์แผนที่อากาศ
โดยนายชูเกียรติ ไทยจรัสเสถียร
ประเภทของการพยากรณ์อากาศ
โดยนายชูเกียรติ ไทยจรัสเสถียร
การแปลความหมายแผนที่อากาศ
โดยนายชูเกียรติ ไทยจรัสเสถียร
ภัยธรรมชาติกับอุตุนิยมวิทยาเพื่อการป้องกัน
โดยนายชูเกียรติ ไทยจรัสเสถียร
Weather forecast book สรุปลักษณะอากาศและการคาดการสภาวะอากาศล่วงหน้า
โดยนายชูเกียรติ ไทยจรัสเสถียร
ขั้นตอนการพยากรณ์อากาศ
โดยนายชูเกียรติ ไทยจรัสเสถียร
ปรากฏการณ์ลม ฟ้า อากาศ
โดยนายจรูญ เลาหเลิศชัย
วิธีการพยากรณ์อากาศ
โดยนายชูเกียรติ ไทยจรัสเสถียร
แหล่งข้อมูลสนับสนุน
โดยนายชูเกียรติ ไทยจรัสเสถียร

คู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้

ความรู้อุตุนิยมวิทยา/หนังสืออุตุนิยมวิทยา/เอกสารวิชาการเผยแพร่  กรมอุตุนิยมวิทยา ศัพท์อุตุนิยมวิทยา  กรมอุตุนิยมวิทยา