Smiley face ฝนเล็กน้อย (0.0-10.0) Smiley face ฝนปานกลาง (10.1-35.0) Smiley face ฝนหนัก (35.1-75.0) Smiley face ฝนหนักมาก (มากกว่า 75.1) Smiley face ทั้งหมด
แผนที่สถานีน้ำฝน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคเหนือตอนบน

วันที่