ทั้งหมด สถานีเตือนภัย ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำวัง ลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำกก ลุ่มน้ำโขง ลุ่มน้ำอิง ลุ่มน้ำปาย
Smiley face ระดับน้ำปกติ Smiley face ระดับน้ำวิกฤติ Smiley face น้ำท่วม Smiley face ทั้งหมด

ปริมาณน้ำในเขื่อน

Smiley face น้อยกว่า 70% Smiley face มากกว่า 70% Smiley face มากกว่า 100%
แผนที่สถานีน้ำท่า ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคเหนือตอนบน

วันที่
×

*** หมายเหตุ ***
กรณีที่เลือกแต่ช่วงเวลา ไม่เลือกสถานี ระบบจะโชว์สถานีทั้งหมดที่มีการบันทึกไว้ในช่วงเวลานั้นๆ
******
กรณีไม่ระบุช่วงเวลา หรือเลือกไม่กำหนดเวลา ระบบจะแสดง เวลาล่าสุดที่มีการบันทึกไว้ ของสถานีนั้นๆ