ลำดับ
เลขแปลงที่ขอออกโฉนด
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1