PDFศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

โทรศัพท์ / โทรสาร 0 -5324 - 8925 ,0 - 5324 - 5261 Web page : http//www.hydro-1.net ,E - mail : cmhydro@gmail.com
รายงานสรุปสถานการณ์น้ำฝน - น้ำท่า
6 ธันวาคม 2565


1. สภาพภูมิอากาศ
×
×
×
วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่อากาศ เรดาร์กลุ่มฝน

  บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้แล้ว ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้า โดยอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสกับมีลมแรง ในขณะที่ลมตะวันออกในระดับบนยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเล็กน้อยบางแห่งเกิดขึ้นได้ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรในระยะนี้

ภาคเหนือตอนบน

  อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 17-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

คาดหมาย

  ในช่วงวันที่ 6 - 11 ธ.ค. 65 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง 1 - 2 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 16 - 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6 - 14 องศาเซลเซียส

พยากรณ์ฝนล่วงหน้า 3 วัน
×
×
×
วันที่ 6 ธันวาคม 2565 วันที่ 7 ธันวาคม 2565 วันที่ 8 ธันวาคม 2565


2. สภาพน้ำฝน

 ปริมาณน้ำฝนของ วันที่ 5 ธันวาคม 2565 สำรวจเวลา 07.00น.

    ลุ่มน้ำปิง
2.1 อ.เชียงดาว ที่ เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 0.0 มม.
2.2 เขื่อนแม่งัด ที่ อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 0.0 มม.
2.3 ฝายแม่แตง ที่ แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 0.0 มม.
2.4 อ.แม่ริม ที่ แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 0.0 มม.
2.5 สชป.1 ที่ วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 0.0 มม.

    ลุ่มน้ำวัง
2.6 อ.วังเหนือ ที่ อ.วังเหนือ อ.อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 0.0 มม.
2.7 W.16A ที่ บ.ไฮ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 0.0 มม.
2.8 เขื่อนกิ่วลม ที่ กิ่วลม อ.เมือง จ.ลำปาง 0.0 มม.

    ลุ่มน้ำยม
2.9 อ.ปง ที่ ปง อ.ปง จ.พะเยา 0.0 มม.
2.10 อ.เชียงม่วน ที่ เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 0.0 มม.
2.11 อ.งาว ที่ งาว อ.งาว จ.ลำปาง 0.0 มม.
2.12 Y.20 ที่ เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ 0.0 มม.
2.13 Y.1C ที่ ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 0.0 มม.

    ลุ่มน้ำน่าน
2.14 อ.เฉลิมพระเกียรติ ที่ เฉลิมพระฯ อ.เฉลิมพระฯ จ.น่าน 0.0 มม.
2.15 อ.ทุ่งช้าง ที่ ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 0.0 มม.
2.16 อ.เชียงกลาง ที่ เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน 0.0 มม.
2.17 อ.สองแคว ที่ สองแคว อ.สองแคว จ.น่าน 0.0 มม.
2.18 อ.ปัว ที่ ปัว อ.ปัว จ.น่าน 0.0 มม.
2.19 อ.ท่าวังผา ที่ ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 0.0 มม.

    ลุ่มน้ำกวง
2.20 เขื่อนแม่กวง ที่ หัวงานฯ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 0.0 มม.
2.21 บ้านห้วยแก้ว ที่ ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 0.0 มม.
2.22 บ้านร้องวัวแดง ที่ บ้านร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 0.0 มม.
2.23 อุตุลำพูน ที่ อ.เมือง อ.อ.เมือง จ.ลำพูน 0.0 มม.

    ลุ่มน้ำลาว
2.24 อ.เวียงป่าเป้า ที่ เวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 0.0 มม.
2.25 อ.แม่สรวย ที่ แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 0.0 มม.
2.26 ฝายแม่ลาว ที่ ฝายแม่ลาว อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 0.0 มม.

    ลุ่มน้ำแม่ทา
2.27 อ.แม่ทา ที่ แม่ทา อ.แม่ทา จ.ลำพูน 0.0 มม.

    ลุ่มน้ำแม่วาง
2.28 ทุ่งหลวง ที่ ทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 0.0 มม.
2.29 ขุนวาง ที่ แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 0.0 มม.
2.30 บ้านสบวิน(P.82) ที่ สบวิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 0.0 มม.

    ลุ่มน้ำลี้
2.31 อ.ลี้ ที่ ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 0.0 มม.
2.32 อ.ทุ่งหัวช้าง ที่ ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 0.0 มม.
2.33 P.76 ที่ ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน 0.0 มม.

    ลุ่มน้ำอิง

    ลุ่มน้ำปาย
2.34 Sw.5A ที่ ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 0.0 มม.3. สภาพน้ำท่า

ที่ สถานี แม่น้ำ อำเภอ จังหวัด ตลิ่ง
ม.
ความจุ
ม.³ / วิ.
ระดับน้ำ
ม.(ร.ส.ม.)
ปริมาณน้ำ ต่ำ(-)
สูง(+)
กว่าตลิ่ง
อยู่ใน
เกณฑ์
แนว
โน้ม
วันนี้
ม.³ / วิ.
เมื่อวาน
ม.³ / วิ.
1 W.10A แม่น้ำวัง เมือง ลำปาง 6.60 578 -6.6 ปกติ ทรงตัว
2 P.67 แม่น้ำปิง สันทราย เชียงใหม่ 3.8 492.50 -0.35 25.84 21.61 -4.15 ปกติ เพิ่มขึ้น
3 P.103 แม่น้ำปิง เมือง เชียงใหม่ 9.00 1,200 1.29 26.24 23.96 -7.71 ปกติ เพิ่มขึ้น
4 P.1 แม่น้ำปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 500 1.49 41.60 34.60 -2.21 ปกติ เพิ่มขึ้น
5 P.82 น้ำแม่วาง แม่วาง เชียงใหม่ 3.80 102.50 0.80 5.00 5.00 -3 ปกติ ทรงตัว
6 P.84 น้ำแม่วาง แม่วาง เชียงใหม่ 4.00 81.90 0.55 3.25 3.15 -3.45 ปกติ เพิ่มขึ้น
7 P.81 น้ำแม่กวง สันกำแพง เชียงใหม่ 5.80 122.30 1.34 4.80 6.04 -4.46 ปกติ ลดลง
8 P.5 น้ำแม่กวง เมือง ลำพูน 5.00 131.50 2.66 1.52 1.12 -2.34 ปกติ เพิ่มขึ้น
9 P.76 น้ำแม่ลี้ ลี้ ลำพูน 5.40 210.40 1.51 2.80 3.10 -3.89 ปกติ ลดลง
10 P.85 น้ำแม่ลี้ บ้านโฮ่ง ลำพูน 3.50 322.20 -0.32 4.50 4.90 -3.82 ปกติ ลดลง
11 P.77 น้ำแม่ทา แม่ทา ลำพูน 3.80 90.60 1.81 2.89 3.00 -1.99 ปกติ ลดลง
12 P.87 น้ำแม่ทา ป่าซาง ลำพูน 4.75 121 0.87 0.08 0.09 -3.88 ปกติ ลดลง
13 W.1C แม่น้ำวัง เมือง ลำปาง 5.20 651 -0.35 0.70 0.62 -5.55 ปกติ เพิ่มขึ้น
14 Y.20 แม่น้ำยม สอง แพร่ 12.00 2,131 1.08 13.18 13.80 -10.92 ปกติ ลดลง
15 Y.1C แม่น้ำยม เมือง แพร่ 8.20 992 1.23 19.15 19.15 -6.97 ปกติ ทรงตัว
16 N.64 แม่น้ำน่าน เมือง น่าน 9.50 1,198 1.00 30.50 30.50 -8.5 ปกติ ทรงตัว
17 N.1 แม่น้ำน่าน เมือง น่าน 7.00 1,164 0.15 31.00 31.60 -6.85 ปกติ ลดลง
18 G.10 น้ำแม่ลาว แม่สรวย เชียงราย 3.50 229.15 0.47 23.64 24.72 -3.03 ปกติ ลดลง
19 G.8 น้ำแม่ลาว แม่ลาว เชียงราย 4.00 166 1.03 20.85 21.60 -2.97 ปกติ ลดลง
20 I.17 น้ำอิง เมือง พะเยา 3.50 118 0.00 0.27 -3.5 ปกติ เพิ่มขึ้น
21 Sw.5A น้ำปาย เมือง แม่ฮ่องสอน 5.00 659 0.03 29.10 29.10 -4.97 ปกติ ทรงตัว


4. สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

ที่ เขื่อน ความจุ ปริมาณใช้การ ปริมาณปัจจุบัน %
ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม.
1 เขื่อนภูมิพล 13,462 9,662 12,162 90
2 เขื่อนสิริกิติ์ 9,510 6,660 6,760 71
3 เขื่อนแม่งัด 265 243 274 103
4 เขื่อนแม่กวง 263 249 256 97
5 เขื่อนกิ่วคอหมา 170 164 194 114
6 เขื่อนกิ่วลม 106 102 103 975. สถานการณ์แนวโน้ม

  สถานการณ์น้ำ วันที่ 6 ธันวาคม 2565 ระดับน้ำทุกลุ่มน้ำ อยู่ในสภาวะปกติ************************************************

ศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน กรมชลประทาน


นายไพบูลย์ พุทธวงค์ นายสรายุทธ ยะแบน นายสมคิด สะเภาคำ
เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ. ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน
ภาคเหนือตอนบน