รายงานสภาพน้ำท่ารายเดือน ปีน้ำ 2562
อธิบายสัญลักษณ์
ลุ่มน้ำปาย  
ลุ่มน้ำอิง  
ลุ่มน้ำยม  
ลุ่มน้ำน่าน  
ลุ่มน้ำปิง  
ลุ่มน้ำวัง  
ลุ่มน้ำโขง  
ลุ่มน้ำกก