ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา ��������������������������� เวลา
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 วันที่ 25 มิถุนายน 2565 NEW วันที่26 มิถุนายน 2565
P.92 บ้านเมืองกึ๊ด แม่แตง เชียงใหม่ P.21 น้ำแม่ริม แม่ริม เชียงใหม่ P.92 บ้านเมืองกึ๊ด แม่แตง เชียงใหม่ P.21 น้ำแม่ริม แม่ริม เชียงใหม่ P.92 บ้านเมืองกึ๊ด แม่แตง เชียงใหม่ P.21 น้ำแม่ริม แม่ริม เชียงใหม่
ระดับ 6.70 (ม.) ปริมาณ 450 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 56 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.70 (ม.) ปริมาณ 450 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 56 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.70 (ม.) ปริมาณ 450 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 56 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.60 0.66 0.61 0.43 0.60 0.66 0.61 0.43 0.60 0.66 0.59 0.38 1:00
2:00 0.60 0.66 0.61 0.43 0.60 0.66 0.61 0.43 0.60 0.66 0.59 0.38 2:00
3:00 0.60 0.66 0.61 0.43 0.60 0.66 0.61 0.43 0.60 0.66 0.59 0.38 3:00
4:00 0.60 0.66 0.61 0.43 0.60 0.66 0.61 0.43 0.60 0.66 0.59 0.38 4:00
5:00 0.60 0.66 0.61 0.43 0.60 0.66 0.61 0.43 0.60 0.66 0.59 0.38 5:00
6:00 0.60 0.66 0.61 0.43 0.60 0.66 0.61 0.43 0.60 0.66 0.60 0.40 6:00
7:00 0.60 0.66 0.61 0.43 0.60 0.66 0.61 0.43 0.60 0.66 0.60 0.40 7:00
8:00 0.60 0.66 0.61 0.43 0.60 0.66 0.61 0.43 0.60 0.66 0.60 0.40 8:00
9:00 0.60 0.66 0.61 0.43 0.60 0.66 0.61 0.43 0.60 0.66 0.60 0.40 9:00
10:00 0.60 0.66 0.61 0.43 0.60 0.66 0.61 0.43 0.60 0.66 0.60 0.40 10:00
11:00 0.60 0.66 0.61 0.43 0.60 0.66 0.61 0.43 0.60 0.66 0.60 0.40 11:00
12:00 0.60 0.66 0.61 0.43 0.60 0.66 0.61 0.43 0.60 0.66 0.61 0.43 12:00
13:00 0.60 0.66 0.61 0.43 0.60 0.66 0.60 0.40 13:00
14:00 0.60 0.66 0.61 0.43 0.60 0.66 0.60 0.40 14:00
15:00 0.60 0.66 0.61 0.43 0.60 0.66 0.60 0.40 15:00
16:00 0.60 0.66 0.61 0.43 0.60 0.66 0.60 0.40 16:00
17:00 0.60 0.66 0.61 0.43 0.60 0.66 0.60 0.40 17:00
18:00 0.60 0.66 0.61 0.43 0.60 0.66 0.60 0.40 18:00
19:00 0.60 0.66 0.61 0.43 0.60 0.66 0.59 0.38 19:00
20:00 0.60 0.66 0.61 0.43 0.60 0.66 0.59 0.38 20:00
21:00 0.60 0.66 0.61 0.43 0.60 0.66 0.59 0.38 21:00
22:00 0.60 0.66 0.61 0.43 0.60 0.66 0.59 0.38 22:00
23:00 0.60 0.66 0.61 0.43 0.60 0.66 0.59 0.38 23:00
24:00 0.60 0.66 0.61 0.43 0.60 0.66 0.59 0.38 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)