ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง (PING RIVER) เชียงใหม่(Chiang Mai) เวลา
วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 NEW วันที่27 กรกฎาคม 2564
P.67 แม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่ P.67 แม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่ P.67 แม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่
ระดับ 3.8 (ม.) ปริมาณ 489 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 445 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.8 (ม.) ปริมาณ 489 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 445 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.8 (ม.) ปริมาณ 489 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 445 (ลบ.ม./วิ)
1:00 -0.79 9.50 1.58 65.00 -0.84 8.27 1.32 23.30 -0.86 7.81 1.54 56.00 1:00
2:00 -0.79 9.50 1.57 62.75 -0.85 8.04 1.32 23.30 -0.87 7.58 1.53 53.75 2:00
3:00 -0.80 9.25 1.56 60.50 -0.85 8.04 1.32 23.30 -0.87 7.58 1.52 51.50 3:00
4:00 -0.81 9.00 1.55 58.25 -0.85 8.04 1.32 23.30 -0.88 7.35 1.50 47.00 4:00
5:00 -0.81 9.00 1.54 56.00 -0.85 8.04 1.32 23.30 -0.88 7.35 1.49 45.55 5:00
6:00 -0.81 9.00 1.49 45.55 -0.84 8.27 1.32 23.30 -0.89 7.12 1.48 44.10 6:00
7:00 -0.81 9.00 1.48 44.10 -0.84 8.27 1.32 23.30 -0.89 7.12 1.47 42.65 7:00
8:00 -0.81 9.00 1.47 42.65 -0.84 8.27 1.31 22.15 -0.89 7.12 1.45 39.75 8:00
9:00 -0.81 9.00 1.46 41.20 -0.84 8.27 1.30 21.00 -0.89 7.12 1.44 38.30 9:00
10:00 -0.81 9.00 1.44 38.30 -0.84 8.27 1.30 21.00 -0.89 7.12 1.41 33.95 10:00
11:00 -0.82 8.75 1.42 35.40 -0.83 8.50 1.29 20.29 -0.89 7.12 1.40 32.50 11:00
12:00 -0.82 8.75 1.41 33.95 -0.83 8.50 1.28 19.58 -0.89 7.12 1.38 30.20 12:00
13:00 -0.82 8.75 1.39 31.35 -0.83 8.50 1.31 22.15 -0.90 6.89 1.37 29.05 13:00
14:00 -0.81 9.00 1.37 29.05 -0.83 8.50 1.34 25.60 -0.90 6.89 1.36 27.90 14:00
15:00 -0.81 9.00 1.36 27.90 -0.83 8.50 1.38 30.20 15:00
16:00 -0.81 9.00 1.36 27.90 -0.83 8.50 1.41 33.95 16:00
17:00 -0.81 9.00 1.35 26.75 -0.84 8.27 1.44 38.30 17:00
18:00 -0.81 9.00 1.34 25.60 -0.85 8.04 1.48 44.10 18:00
19:00 -0.82 8.75 1.33 24.45 -0.85 8.04 1.51 49.25 19:00
20:00 -0.82 8.75 1.33 24.45 -0.85 8.04 1.53 53.75 20:00
21:00 -0.82 8.75 1.33 24.45 -0.86 7.81 1.55 58.25 21:00
22:00 -0.82 8.75 1.33 24.45 -0.86 7.81 1.56 60.50 22:00
23:00 -0.83 8.50 1.32 23.30 -0.86 7.81 1.56 60.50 23:00
24:00 -0.83 8.50 1.32 23.30 -0.86 7.81 1.55 58.25 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)