รายงานสภาพน้ำฝน ภาคเหนือตอนบน

เลือกวันที่
PDF รายงานน้ำฝนรายวัน คำอธิบายสีของข้อมูล

อธิบายสีของข้อมูล


ฝนเล็กน้อย
ฝนปานกลาง
ฝนหนัก
ฝนหนักมาก
Close ×
ที่ สถานี ที่ตั้ง อำเภอ จังหวัด ฝนสูงสุด
ต่อวัน
ปริมาณฝน-มม.(วันที่) เฉลี่ยราย
สัปดาห์
อยู่ใน
เกณท์
อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จันทร์
20
ก.ค.
2564
21
ก.ค.
2564
22
ก.ค.
2564
23
ก.ค.
2564
24
ก.ค.
2564
25
ก.ค.
2564
26
ก.ค.
2564
ลุ่มน้ำปิง
1 อ.เวียงแหง ม่วงป๊อก เวียงแหง เชียงใหม่ 100.4
14.5
0.0
4.0
0.6
0.0
0.0
8.7
4.0
2 อ.เชียงดาว เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 200.4
5.4
5.9
3.0
0.4
0.0
0.0
9.5
3.5
3 เขื่อนแม่งัด เขื่อนแม่งัด แม่แตง เชียงใหม่ 123.6
62.4
1.0
3.3
0.2
0.0
0.0
1.2
9.7
4 ฝ่ายแม่แฝก ฝ่ายแม่แฝก แม่แตง เชียงใหม่ 106.5
22.8
2.5
5.2
0.8
0.0
0.0
0.0
4.5
5 ฝายแม่แตง แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ 138.4
59.5
15.1
15.6
1.0
0.0
1.2
1.6
13.4
6 อ.แม่ริม แม่ริม แม่ริม เชียงใหม่ 136.2
17.0
0.0
0.0
1.0
3.0
0.0
0.0
3.0
7 สชป.1 ทุ่งโฮเต็ล เมือง เชียงใหม่ 130.0
14.9
0.0
1.6
2.0
3.0
0.4
0.0
3.1
8 อ.สันทราย อ.สันทราย อ.สันทราย เชียงใหม่ 123.7
16.8
6.9
6.5
3.5
0.0
0.0
0.0
4.8
9 อ.พร้าว(นาเม็ง) อ.พร้าว อ.พร้าว เชียงใหม่ 125.0
5.5
0.0
4.3
2.2
0.0
0.0
0.5
1.8
10 อ.สะเมิง อ.สะเมิง อ.สะเมิง เชียงใหม่ 86.2
39.9
0.2
4.9
0.5
2.5
1.8
0.0
7.1
11 อ.จอมทอง อ.จอมทอง อ.จอมทอง เชียงใหม่ 77.5
1.2
0.2
2.8
0.5
0.4
0.0
0.0
0.7
12 อ.แม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ 82.8
9.5
1.5
15.5
7.0
0.0
1.0
9.5
6.3
13 อ.ฮอด อ.ฮอด อ.ฮอด เชียงใหม่ 86.9
0.0
3.4
4.8
0.0
1.0
0.0
0.0
1.3
14 อ.อมก๋อย(P.64) อ.อมก๋อย อ.อมก๋อย เชียงใหม่ 86.4
3.6
4.4
9.9
4.6
4.4
1.9
8.9
5.4
15 โครงการห้วยลึก โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก เชีบงดาว เชียงใหม่ 71.8
1.8
0.0
0.8
1.7
0.0
1.1
10.7
2.3
16 ปตร.แม่สอย บ้านสบสอย จอมทอง เชียงใหม่ 27.2
0.0
0.0
ลุ่มน้ำวัง
1 อ.วังเหนือ อ.วังเหนือ อ.วังเหนือ ลำปาง 125.0
5.0
0.0
2.0
1.0
0.2
15.0
1.6
3.5
2 W.16A บ.ไฮ แจ้ห่ม ลำปาง 151.8
25.5
0.0
0.2
5.7
2.2
0.5
3.5
5.4
3 เขื่อนกิ่วลม กิ่วลม เมือง ลำปาง 166.7
18.0
0.0
0.0
2.0
1.5
1.0
11.5
4.9
4 W.15A บ้านสบเป๊าะ แม่ทะ ลำปาง 70.2
0.5
0.0
1.5
0.5
0.5
1.0
0.5
0.6
ลุ่มน้ำยม
1 อ.ปง ปง ปง พะเยา 181.3
0.0
0.0
1.6
12.6
1.4
1.6
1.8
2.7
2 อ.เชียงม่วน เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 115.7
0.0
0.0
0.0
10.0
6.5
30.0
0.5
6.7
3 Y.24 บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา 95.0
0.0
0.0
0.2
7.8
3.6
27.8
0.6
5.7
4 อ.งาว งาว งาว ลำปาง 134.6
1.0
0.0
0.0
1.0
4.4
6.8
0.4
1.9
5 ร้องกวาง ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ 183.0
8.2
0.8
11.2
20.2
17.6
8.0
0.4
9.5
6 Y.20 บ.ห้วยสัก สอง แพร่ 182.5
11.4
0.5
1.0
6.0
9.6
12.2
0.0
5.8
7 Y.1C บ.น้ำโค้ง เมือง แพร่ 192.2
0.0
0.0
29.7
11.9
2.1
2.0
0.2
6.6
ลุ่มน้ำน่าน
1 อ.เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระฯ เฉลิมพระฯ น่าน 115.9
10.4
0.0
0.0
24.0
4.3
29.0
10.7
11.2
2 อ.ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน 250.0
8.5
1.0
0.7
8.5
2.0
41.9
10.3
10.4
3 อ.เชียงกลาง เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน 198.5
1.1
0.8
1.2
0.9
8.7
41.8
11.2
9.4
4 อ.สองแคว สองแคว สองแคว น่าน 308.6
7.9
4.2
1.3
1.8
7.9
60.9
10.5
13.5
5 อ.ปัว ปัว ปัว น่าน 200.0
2.2
0.0
2.0
5.5
13.0
29.5
10.8
9.0
6 อ.ท่าวังผา ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน 150.0
1.8
0.5
3.5
6.4
12.6
23.1
35.9
12.0
7 อ.สันติสุข สันติสุข สันติสุข น่าน 370.0
1.0
0.0
0.0
8.7
15.0
40.0
0.0
9.2
8 N. 1 ต.ไชยสถาน เมือง น่าน 102.8
0.0
0.0
0.7
8.0
10.9
47.4
0.0
9.6
ลุ่มน้ำกวง
1 เขื่อนแม่กวง หัวงานฯ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 277.4
6.0
3.0
4.5
1.1
0.0
0.2
0.7
2.2
2 บ้านห้วยแก้ว บ้านห้วยแก้ว สันกำแพง เชียงใหม่ 145.5
0.0
0.0
4.2
4.2
0.0
0.0
0.0
1.2
3 บ้านร้องวัวแดง บ้านร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่ 190.0
7.5
0.0
0.4
4.5
0.0
0.0
0.0
1.8
4 อุตุลำพูน อ.เมือง อ.เมือง ลำพูน 116.1
16.8
0.0
1.6
1.5
1.0
0.0
0.0
3.0
5 อนามัยห้วยหม้อ บ้านห้วยหม้อ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 116.0
4.0
2.5
7.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.9
6 อบต.เทพเสด็จ บ้านปางไฮ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 163.2
8.7
4.2
6.4
6.3
0.7
3.0
2.8
4.6
ลุ่มน้ำลาว
1 อ.เวียงป่าเป้า เวียงป่าเป้า เวียงป่าเป้า เชียงราย 203.0
26.5
0.0
5.0
1.0
0.5
2.5
4.5
5.7
2 อ.แม่สรวย แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 122.0
11.0
2.0
1.0
4.4
0.2
5.0
2.6
3.7
3 ฝายแม่ลาว ฝายแม่ลาว แม่สรวย เชียงราย 179.6
29.0
9.5
1.0
12.5
0.0
1.5
8.0
8.8
4 G.8 บ.สันทรายหลวง อ.เมือง เชียงราย 151.3
10.0
8.0
1.2
9.5
0.2
2.6
3.3
5.0
ลุ่มน้ำแม่ทา
1 อ.แม่ทา แม่ทา แม่ทา ลำพูน 127.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ลุ่มน้ำแม่วาง
1 ทุ่งหลวง ทุ่งหลวง แม่วาง เชียงใหม่ 68.7
11.3
0.8
10.5
3.0
0.8
1.0
0.4
4.0
2 ขุนวาง ขุนวาง แม่วาง เชียงใหม่ 127.3
26.1
5.7
25.3
8.2
3 บ้านสบวิน(P.82) สบวิน แม่วาง เชียงใหม่ 144.7
29.1
2.1
4.7
0.5
2.7
0.0
0.0
5.6
ลุ่มน้ำลี้
1 อ.ลี้ ลี้ ลี้ ลำพูน 101.1
0.0
4.7
2.9
0.9
0.0
3.4
2.8
2.1
2 อ.ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 180.8
1.3
2.0
6.4
0.2
0.9
0.2
4.7
2.2
3 P.76 แม่อีไฮ ลี้ ลำพูน 98.1
2.9
0.0
3.5
0.0
2.8
1.1
2.4
1.8
ลุ่มน้ำอิง
1 ฝายกวาง บ.ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 205.0
11.8
0.0
0.5
6.5
14.3
4.1
0.0
5.3
ลุ่มน้ำปาย
1 อ.ปาย อ.ปาย อ.ปาย แม่ฮ่องสอน 62.0
9.8
2.0
0.6
1.8
0.2
2.8
0.4
2.5
2 บ้านปางมะผ้า(ทน.) ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 50.5
6.5
9.5
8.0
8.5
0.0
4.0
5.0
5.9
3 Sw.5A บ.ท่าโป่งแดง บ.ท่าโป่งแดง แม่ฮ่องสอน 162.9
7.0
1.5
1.5
7.8
1.4
6.4
1.4
3.9
ลุ่มน้ำยวม
1 อ.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 62.8
7.8
7.1
38.6
6.7
5.5
22.0
19.1
15.3
2 อ.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 80.5
10.0
9.5
16.5
24.5
8.0
5.5
5.5
11.4