ลำดับ
โครงการ
ปี 2562
ปี 2563

1
ปตร.แม่ตะมาน

2
ปตร.แม่สอย

3
อ่างเก็บน้ำปี้

4
อ่างเก็บน้ำแม่นึง