งานสอบเทียบอาคาร
Building Calibration
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน

ผลงาน ปีงบประมาณ 2564
จังหวัดเชียงราย 1.ทรบ.ปากคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายเชียงราย
2.ทรบ.ปากคลองสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายเชียงราย
3.ทรบ.ปากคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายชัยสมบัติ
4.ทรบ.ปากคลองสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายชัยสมบัติ
5.ทรบ.ปากคลองสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายถ้ำวอก
6.ทรบ.ปากคลองฝายโป่งนก
7.ทรบ.ปากคลอง 1L -RMC ฝายโป่งนก
8.ทรบ.ปากคลอง 2L -RMC ฝายโป่งนก
9.ทรบ.ปากคลองสายใหญ่ RMC.๑ แม่สาย(2)
10.ทรบ.ปากคลอง คลองRMC.2 แม่สาย(2)
จังหวัดแพร่ 1.สอบเทียบอ่างเก็บน้ำแม่สองฝั่งซ้าย
2.สอบเทียบอ่างเก็บน้ำแม่สายิ
3.สอบเทียบอ่างเก็บน้ำแม่มานฝั่งขวา

**หมายเหตุ**
ข้อมูลอยู่ระหว่างการอนุมัติให้ใช้งาน
โปรดใช้งานอย่างระมัดระวัง