งานสอบเทียบอาคาร
Building Calibration
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน

ผลงาน ปีงบประมาณ 2559
**หมายเหตุ**
ข้อมูลอยู่ระหว่างการอนุมัติให้ใช้งาน
โปรดใช้งานอย่างระมัดระวัง
แม่น้ำยม
1.ปตร.ปากคลองฝั่งซ้าย
2.เช็ค กม.15+499
3.เช็ค กม. 19+836
4.ปตร.กลางคลอง ซ.20
5.ปตร.กลางคลอง ซ.23
6.ปตร.กลางคลอง ซ.26
7.ท่อลอดถนนช่อแฮ
8.ไซฟ่อนร่องผา
9.ปตร.ปากคลองฝั่งขวา
10.ไซฟ่อนห้วยยาง กม.29+571
11.อาคารอัดน้ำ กม.34+656
12.ไซฟ่อนห้วยขี้เบี้ย กม.38+524
13.น้ำตก 1 กม.50+904


HOME