งานสอบเทียบอาคาร
Building Calibration
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน

ผลงาน ปีงบประมาณ 2558
**หมายเหตุ**
ข้อมูลอยู่ระหว่างการอนุมัติให้ใช้งาน
โปรดใช้งานอย่างระมัดระวัง
โครงการส่งน้ำและบำรุงน้ำ แม่กวง
1.ปตร.ปากคลอง 2R-LMC
2.ปตร.ปากคลอง : 8R-LMC
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่แตง
1.CHECK 2L อาคารอัดน้ำกลางคลองสายใหญ่
2.คลองซอย 3L
3.CHECK กม.7 อาคารอัดน้ำกลางคลองสายใหญ่
4.CHECK กม.8+660 อาคารอัดน้ำกลางคลองสายใหญ่
5.18L - Head Regulator
6.รางรินเหมืองผ่า
7.10L - Head Regulator
8.ปตร.ปากคลองซอย 19L กม.53+150 คลองส่งน้ำสายใหญ่
9.CHECK 12 ซ้าย
10.ทรบ.ปากคลองสวนหลวง ร.9
11.CHECK 17 ซ้าย
12.ปตร.ปากคลองซอยพิเศษ FTO.No.3 กม.57+300 คลองส่งน้ำสายใหญ่
13.ปตร.ปากคลองซอย 20L กม.60+460 คลองส่งน้ำสายใหญ่
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา กิ่วลม-กิ่วคอหมา
1.ทรบ.ปากคลองสายใหญ่เขื่อนกิ่วคอหมา
2.ทรบ.ปากคลองสายใหญ่เขื่อนกิ่วลม
3.อาคารอัดน้ำกลางคลอง 1+800
4.อาคารอัดน้ำกลางคลอง 12+351
5.อาคารอัดน้ำกลางคลอง 18+340
6.อาคารอัดน้ำกลางคลอง กม.30
7.อาคารอัดน้ำกลางคลอง กม.36
8.ทรบ.ปากคลองซอย 1.6 L
9.ทรบ.ปากคลองซอย 10.4 L
10.ทรบ.ปากคลองซอย 11.2 L
11.ทรบ.ปากคลองซอย 12.3 L
12.ทรบ.ปากคลองซอย 14.5 L
13.ทรบ.ปากคลองซอย 15.2 L
14.ทรบ.ปากคลองซอย 16.6 L
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แมล่าว ฝายแม่ลาว
1.ทรบ.ฝั่ง ซ้าย กม.0+000
2.ทรบ.ฝั่ง ขวา กม.0+000
3.ไซฟ่อนอัดนั้ำห้วยส้านใหญ่กม.8+988 LMC
4.ไซฟ่อนอัดน้ำห้วยแม่ผง กม.11+057 LMC
5.ไซฟ่อนอัดน้ำห้วยน้อย กม.15304 LMC
6.ไซฟ่อนอัดน้ำห้วยแม่ต๊าก กม.18+744 LMC
7.อาคารรางเทอัดน้ำท่าฮ้อ กม.4+240 RMC
8.อาคารรางเทอัดน้ำหนองตุ้ม กม.7+100 RMC
9.อาคารรางเทอัดน้ำแม่คาววัง กม.13+600 RMC
10.ทรบ.ปากคลองซอย 4L-RMC กม.17+921
11.ไซฟ่อนอัดน้ำห้วยลึก กม.18+720 RMC
12.ไซฟ่อนอัดน้ำห้วยแม่ส้าน กม.21+325 RMC
13.ทรบ.ปากคลองซอย 8L-RMC กม.21+633
14.ไซฟ่อนอัดน้ำห้วยประสิทธิ์กม.31+597 RMC
15.อาคารรางเทอัดน้ำ กม.33+527 RMC
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่วัง
1.ปตร.ฝั่ง ขวา กม.0+000
2.ปตร.ฝั่ง ซ้าย กม.0+000


HOME