งานสอบเทียบอาคาร
Building Calibration
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน

ผลงาน ปีงบประมาณ 2557
**หมายเหตุ**
ข้อมูลอยู่ระหว่างการอนุมัติให้ใช้งาน
โปรดใช้งานอย่างระมัดระวัง
โครงการชลประทานเชียงใหม่
1.ท่อส่งน้ำ(outlet)อ่างเก็บน้ำบ้านแม่ตะไคร้
2.ท่อส่งน้ำ(outlet)อ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง
3.ท่อส่งน้ำ(outlet)อ่างเก็บน้ำแม่ทะลบหลวง (ไม่พร้อม)
4.ท่อส่งน้ำ(outlet)อ่างเก็บน้ำสันหนอง
5.ท่อส่งน้ำ(outlet)อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ
6.ท่อส่งน้ำ(outlet)อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจ้อ
7.ท่อส่งน้ำ(outlet)อ่างเก็บน้ำห้วยฮัก (ไม่พร้อม)
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่แฝก-แม่งัด
1.ทรบ.ปากคลองซอย 4 ขวา
2.ทรบ.ปากคลองซอย 5 ขวา
3.ทรบ.ปากคลองซอย 6 ขวา
4.ทรบ.ปากคลองซอย 7 ขวา
5.ทรบ.ปากคลองซอย 8 ขวา
6.ทรบ.ปากคลองซอย 10 ขวา
7.ทรบ.ปากคลองซอย 11 ขวา
8.ทรบ.ปากคลองซอย 13 ขวา
9.ทรบ.ปากคลองซอย 14 ขวา
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่กวง
1.ปตร.ปากคลอง 2L-4R-LMC
2.ปตร.ปากคลอง2L-RMC
3.ปตร.ปากคลอง3L-RMC
4.ปตร.ปากคลอง3R-LMC
5.ปตร.ปากคลอง4R-LMC
6.ปตร.ปากคลอง5L-RMC (ไม่พร้อม)
7.ปตร.ปากคลอง5R-LMC
8.ปตร.ปากคลอง7R-LMC
9.ปตร.ปากคลอง11R-LMC
10.ปตร.ปากคลอง14R-LMC
11.ปตร.ปากคลอง16R-LMC
12.ปตร.ปากคลอง18R-LMC
13.อาคารอัดน้ำ กม.5+700
14.อาคารอัดน้ำตัวที่1 กม.10+760 (ไม่พร้อม)
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่แตง
1.1L-Head Regulator
2.2L-Head Regulator (ไม่พร้อม)
3.4L-Head Regulator
4.5L-Head Regulator (ไม่พร้อม)
5.6L-Head Regulator
6.8L-Head Regulator
7.9L-Head Regulator
8.11L-Head Regulator
9.12L-Head Regulator
10.13L-Head Regulator
11.14L-Head Regulator
12.15L-Head Regulator (ไม่พร้อม)
13.16L-Head Regulator
14.17L-Head Regulator
15.19L-Head Regulator
16.20L-Head Regulator
17.21L-Head Regulator
18.22L-Head Regulator
19.อาคารอัดน้ำกลางคลองสายใหญ่ กม.1L-23L (ซ้ำ)
โครงการชลประทานลำพูน
1.River Outlet อ่ำงเก็บน้ำแม่เมย
งานทดแทน (ที่ไม่พร้อม)
1.คลองซอย 3L-23L
2.อาคารอัดน้ำกลางคลอง 23L กม. 4+940
3.อาคารอัดน้ำกลางคลอง 23L กม. 5+940
4.อาคารอัดน้ำกลางคลอง 23L กม. 6+940
5.อาคารท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำ (ฝาย) ท่าศาลา
6.อาคารท่อระบายน้ำปากคลองส่งน้ำ (ฝาย) ท่าวังตาล
7.ปตร(Outlet) กม. 0+000 ปตร.เหมืองบวกครก
8.ปตร.คอลงส่งน้ำ(ฝาย)ดอนจืน
งานพิเศษ
โครงการฝายยางหนองสลีก
1.ปตร.ปากคลอง กม.0+000
2.อาคารอัดน้ำฝั่งซ้าย กม. 3+620
3.อาคารอัดน้ำฝั่งขวา กม. 3+620
4.อาคารอัดน้ำ บ้านท่าตุ้มฝั่งซ้าย


HOME