งานสอบเทียบอาคาร
Building Calibration
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน

ผลงาน ปีงบประมาณ 2556
**หมายเหตุ**
ข้อมูลอยู่ระหว่างการอนุมัติให้ใช้งาน
โปรดใช้งานอย่างระมัดระวัง
โครงการชลประทานเชียงใหม่
1.ความสัมพันธ์ระดับน้ำและปริมาณน้ำฝายเชียงดาว
2.ท่อส่งน้ำ(outlet)อ่างเก็บน้ำแม่ข้อน
3.ท่อส่งน้ำ(outlet)อ่างเก็บน้ำแม่แหลงหลวง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่แฝก-แม่งัด
1.ทรบ.ปากคลอง 16 ขวา
2.ทรบ.ปากคลองซอย 1 ขวา
3.ทรบ.ปากคลองซอย 2 ขวา
4.ทรบ.ปากคลองซอย 3 ขวา
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่แตง
1.อาคารอัดน้ำกลางคลองสายใหญ่ กม.48+170
2.อาคารอัดน้ำกลางคลองสายใหญ่ กม.67+110
3.อาคารอัดน้ำกลางคลองสายใหญ่ กม.53+200
4.อาคารอัดน้ำกลางคลองสายใหญ่ กม.1L-23L
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่กวง
1.อาคารอัดน้ำ กม. 4+310
2.อาคารอัดน้ำ กม. 15+474
3.ทรบ.ปากคลองซอย 1R-5L-RMC
4.ทรบ.ปากคลองซอย 7L-RMC
โครงการชลประทานลำพูน
1.ปตร.ปากคลอง ฝายเหมืองดั้ง
2.ปตร.ปากคลอง ฝายมหาโชค
3.ท่อส่งน้ำ(outlet)อ่างเก็บน้ำแม่ธิ
4.ท่อส่งน้ำ(outlet)อ่างเก็บน้ำแม่ตีบ
5.ท่อส่งน้ำ(outlet)อ่างเก็บน้ำแม่สาน
โครงการชลประทานลำปาง
1.ท่อส่งน้ำ(outlet)ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำแม่ทาน
2.ท่อส่งน้ำ(outlet)ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำแม่ทาน
3.ท่อส่งน้ำ(outlet)อ่างเก็บน้ำแม่อาบ
4.ท่อส่งน้ำ(outlet)อ่างเก็บน้ำห้วยป่าเป้า
โครงการชลประทานเชียงราย
1.ทรบ.ปากคลองฝั่งขวา ฝายชัยสมบัติ
2.ทรบ.ปากคลองฝั่งซ้าย ฝายชัยสมบัติ
3.ปตร.ปากคลองฝายโป่งนก
โครงการชลประทานแพร่
1.อาคารส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่มาน
2.อาคารส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สอง
3.อาคารส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ถาง
4.อาคารส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่คำปอง
โครงการชลประทานน่าน
1.ปตร.ปากคลอง ฝายสมุน
2.ท่อส่งน้ำ(outlet)อ่างเก็บน้ำห้วยแฮต
3.ท่อส่งน้ำ(outlet)อ่างเก็บน้ำน้ำฮิ
โครงการชลประทานพะเยา
1.ท่อส่งน้ำ(outlet)อ่างเก็บน้ำแม่ปืม
2.ท่อส่งน้ำ(outlet)อ่างเก็บน้ำแม่ต๋อม
3.ท่อส่งน้ำ(outlet)อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ
4.ท่อส่งน้ำ(outlet)อ่างเก็บน้ำร่องสัก


HOME