งานสอบเทียบอาคาร
Building Calibration
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน

ผลงาน ปีงบประมาณ 2555
**หมายเหตุ**
ข้อมูลอยู่ระหว่างการอนุมัติให้ใช้งาน
โปรดใช้งานอย่างระมัดระวัง
โครงการชลประทานเชียงใหม่
1.ปตร.ฝายแม่สาว
2.ปตร.ฝายเหมืองใหม่
3.ท่อส่งน้ำ(Outlet)อ่างเก็บน้ำแม่ตูบ
4.ปตร.ฝายเชียงดาว
5.ท่อส่งน้ำ(Outlet)อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว
โครงการชลประทานลำพูน
1.ฝายชลขันธ์พินิจ
2.หนองสลีก
3.ปตร.ปากคลองฝายหนองสลีก
4.ฝายวังตอง
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
1.ทรบ.ฝั่งขวา ฝายแม่สะเรียง
2.ทรบ.ฝั่งซ้าย ฝายแม่สะเรียง
3.ฝายแม่สะเรียงOgee Crest
โครงการส่งน้ำฯ แม่แฝก-แม่งัด
1.ปตร.ปากคลองสายใหญ่
2.ทรบ.ปากคลองซอย 9ขวา
3.ทรบ.ปากคลองซอย12ขวา
4.ทรบ.ปากคลองซอย15ขวา
โครงการส่งน้ำฯ แม่แตง
1.ปตร.ปากคลองสายใหญ่
2.อาคารอัดน้ำกลางคลอง กม.18+814
4.อาคารอัดน้ำกลางคลอง กม.60+560
5.ปตร.ปากคลอง 23L
6.คลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.49+460
โครงการส่งน้ำฯ แม่กวง
1.ปตร.ปากคลอง 1L-RMC กม.0+497
2.ปตร.ปากคลอง 4L-RMC กม.4+300
3.ปตร.ปากคลอง 7L-RMC กม.8+900
4.ปตร.ปากคลอง 10L-RMC กม.13+711


HOME