1-07
แผนที่และข้อมูลทางกายภาพลุ่มน้ำ

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

แผนที่น่าสนใจ


แผนที่แสดงสถานี
ทางอุทกวิทยา


แผนที่แสดง
สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำปิง
>แยกตามลุ่มน้ำ
>แยกตามขอบเขตอำเภอ


แผนที่แสดง
สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำวัง

>แยกตามลุ่มน้ำ
>แยกตามขอบเขตอำเภอ


แผนที่แสดง
สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำยม

>แยกตามลุ่มน้ำ
>แยกตามขอบเขตอำเภอ

แผนที่แสดง
สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำน่าน
>แยกตามลุ่มน้ำ
>แยกตามขอบเขตอำเภอ

แผนที่แสดง
สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำกก

>แยกตามลุ่มน้ำ
>แยกตามขอบเขตอำเภอ

แผนที่แสดง
สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำโขง

>แยกตามลุ่มน้ำ
>แยกตามขอบเขตอำเภอ
 

แผนที่แสดง
สถานีสำรวจระดับน้ำ
ลุ่มน้ำสาละวิน ปี 2563


แผนที่แสดง
สถานีสำรวจระดับน้ำ
ลุ่มน้ำปิงตอนบน ปี 2563แผนที่แสดง
สถานีสำรวจระดับน้ำ
ลุ่มน้ำวัง ปี 2563

แผนที่แสดง
สถานีสำรวจระดับน้ำ
ลุ่มน้ำยม ปี 2563

แผนที่แสดง
สถานีสำรวจระดับน้ำ
ลุ่มน้ำน่าน ปี 2563

แผนที่แสดง
สถานีสำรวจระดับน้ำ
ลุ่มน้ำกก ปี 2563

แผนที่แสดง
สถานีสำรวจระดับน้ำ
ลุ่มน้ำโขง ปี 2563

แผนที่แสดง
สถานีสำรวจระดับน้ำ
ลุ่มน้ำอิง ปี 2563

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานี
สำรวจอุทกวิทยาและ
อาคารทางชลประทาน
สะพานข้ามแม่น้ำปิง

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานี
สำรวจอุทกวิทยาและ
อาคารทางชลประทาน
สะพานข้ามแม่น้ำวัง

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานี
สำรวจอุทกวิทยาและ
อาคารทางชลประทาน
สะพานข้ามแม่น้ำยม

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานี
สำรวจอุทกวิทยาและ
อาคารทางชลประทาน
สะพานข้ามแม่น้ำน่าน

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานี
สำรวจอุทกวิทยาและ
อาคารทางชลประทาน
สะพานข้ามแม่น้ำกวง

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานี
สำรวจอุทกวิทยาและ
อาคารทางชลประทาน
สะพานข้ามน้ำแม่วาง

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานี
สำรวจอุทกวิทยาและ
อาคารทางชลประทาน
สะพานข้ามน้ำแม่ทา

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานี
สำรวจอุทกวิทยาและ
อาคารทางชลประทาน
สะพานข้ามน้ำแม่ลี้
 

แผนที่แสดงสถานีสำวจ
ระดับน้ำและปริมาณน้ำฝน

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานี
สำรวจอุทกวิทยาและ
อาคารทางชลประทาน
สะพานข้ามน้ำแม่ลาว

แผนที่แสดง
ลุ่มน้ำปิงย่อย
และพื้นที่ชลประทานในเขต
สำนักชลประทานที่ 1

แผนที่แสดงสถานี
สำรวจระดับน้ำและ
สถานีวัดน้ำฝน
ในเขตลุ่มน้ำแม่กวง


แผนที่แสดง
พื้นที่ลุ่มน้ำสาขาปิง
ส่วนที่ 1
   
HOME

MAP DATA New CODE BASIN DIAGRAM DATA New DATA New MAP CODE BASIN DIAGRAM MAP CODE BASIN DIAGRAM MAP DATA New CODE BASIN DIAGRAM MAP DATA New CODE BASIN DIAGRAM DATA New CODE BASIN DIAGRAM MAP DATA New DIAGRAM CODE BASIN MAP MAP DATA New CODE BASIN DIAGRAM ข้อมูลลุ่มน้ำทั้งหมด Diagram_Kwoung