ระบบหนังสือราชการ


ชนิดหนังสือ หนังสือเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือลงวันที่ หนังสือจาก ถึง
ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022") อว 0407/ว10042 27 มิ.ย. 2565 23 มิ.ย. 2565 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 สวพ 01/479/2565 27 มิ.ย. 2565 22 มิ.ย. 2565 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
การขอกำหนดกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สบค 9768 27 มิ.ย. 2565 21 มิ.ย. 2565 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 2 โครงการ สบอ 4802/2565 27 มิ.ย. 2565 22 มิ.ย. 2565 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อกระบวนงานการจองห้องประชุมออนไลน์ กษ 0201.06/ว3898 27 มิ.ย. 2565 17 มิ.ย. 2565 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
บัญชีนวัตกรรมไทย กพด 6047/2565 27 มิ.ย. 2565 20 มิ.ย. 2565 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "Cyber Range for Security Operations (SecOps) รุ่นที่ 2" สบค 9709 27 มิ.ย. 2565 23 มิ.ย. 2565 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
แจ้งให้สำนัก กอง ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ งบ 7582/2565 27 มิ.ย. 2565 21 มิ.ย. 2565 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
แนวทางบริหารเงินจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2565 กผง 04/2698/2565 27 มิ.ย. 2565 23 มิ.ย. 2565 ผชช.จษ.3 รักษาราชการแทน ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ลงนามในหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ขอความร่วมมือเร่งรัดให้ข้าราชการในสังกัดกรมชลประทานตอบแบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๕ สบค 9859 23 มิ.ย. 2565 21 มิ.ย. 2565 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
แนวทางปฏิบัติกรณีทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ สมด 3.2/ท.14/2565 23 มิ.ย. 2565 17 มิ.ย. 2565 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
จ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สบค 05/1155/2565 23 มิ.ย. 2565 20 มิ.ย. 2565 ธก.บอ. แทน ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
จัดทำร่างเอกสารเตรียมความพร้อมตามร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สบอ (ปค.)04/247/2565 23 มิ.ย. 2565 20 มิ.ย. 2565 ผปบ.บอ. ศูนย์ฯ
การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 งบ.7583/2565 23 มิ.ย. 2565 21 มิ.ย. 2565 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอให้จัดส่งคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กผง 8215/2565 22 มิ.ย. 2565 22 มิ.ย. 2565 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
แบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พิเศษ/ดลยาเปี่ยมสุวรรณ์/2565 22 มิ.ย. 2565 20 มิ.ย. 2565 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร อากาศยานไร้คนขับสำหรับการติดตามและเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร สบค 9539 22 มิ.ย. 2565 20 มิ.ย. 2565 ธก.บอ. แทน ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในรูปแบบ Online หลักสูตรการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Saraban) ศทส.2306/2565 22 มิ.ย. 2565 21 มิ.ย. 2565 ธก.บอ. แทน ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สบก. 4107/2565 22 มิ.ย. 2565 17 มิ.ย. 2565 ผยศ.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความร่วมมือและเร่งรัดให้ชำระค่าบริการน้ำประปา สาขาแพร่ มท 55110-25/2490 21 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2565 ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาแพร่ ศูนย์ฯ
ขอให้ชำระค่าใช้บริการโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต หมายเลข 054716196, 5471J7495 เอ็นที มบภน.3.2(นน)/06/65 21 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2565 บริษัท โทรคมมาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ฯ
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราและโครงการประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สบก.3999/2565 20 มิ.ย. 2565 14 มิ.ย. 2565 ผส.บก. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด การถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม RID CoPs KM สบอ/359/2565 20 มิ.ย. 2565 20 มิ.ย. 2565 ผยศ.บอ. ศูนย์ฯ
การตรวจสอบสถานะความพร้อมใช้งานโทรมาตรขนาดเล็ก สบอ (สพ.)03/1003/2565 20 มิ.ย. 2565 17 มิ.ย. 2565 สพ.บอ. ศูนย์ฯ
ขอให้จัดทำคำขอโอนงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศทส.2303/2565 20 มิ.ย. 2565 17 มิ.ย. 2565 ผอ.ทส. ศูนย์ฯ
ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษารายงานตัวเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา อว 0612.21/7 20 มิ.ย. 2565 07 มิ.ย. 2565 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์ฯ
หนังสืองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กผง 01/400/2565 20 มิ.ย. 2565 17 มิ.ย. 2565 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
แจ้งค่าใช้บริการค้างชำระ หมายเลข 053262683 เอ็มที มบภน.3.1(ชม.)/32/0504P01 17 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2565 ผู้จัดการศูนย์บริหารข้อมูลฯ ศูนย์ฯ
แจ้งค่าใช้บริการค้างชำระ หมายเลข 053248925 เอ็มที มบภน.3.1(ชม.)/30/0504P01 17 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2565 ผู้จัดการศูนย์บริหารข้อมูลฯ ศูนย์ฯ
แจ้งค่าใช้บริการค้างชำระ หมายเลข 053245260 เอ็มที มบภน.3.1(ชม.)/26/0504P01 17 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2565 ผู้จัดการศูนย์บริหารข้อมูลฯ ศูนย์ฯ

@Copyright
ศูนย์อุทกวิทยากรมชลประทาน
ภาคเหนือตอนบน