ระบบหนังสือราชการ


ชนิดหนังสือ หนังสือเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือลงวันที่ หนังสือจาก ถึง
ซักซ้อมแนวทางการร่างหนังสือราชการ กษ0201.06/ว1666 15 มี.ค. 2561 09 มี.ค. 2561 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการน้ำ"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สวพ06/111/2561 15 มี.ค. 2561 12 มี.ค. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอด VDO Streaming โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน สบค06/421/2561 15 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอให้แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ช่วยงานสหกรณ์ฯ สอ.ชป.295/2561 14 มี.ค. 2561 12 มี.ค. 2561 สหกรณ์ฯ ชลประทาน ศูนย์ฯ
สำนักงาน กพ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 สบค.4300 14 มี.ค. 2561 08 มี.ค. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเรียนเชิญร่วมเสวนาครั้งที่ 188: "นโยบายที่อยู่อาศัย อสังหาฯ และการพัฒนาเมืองไทย" วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย TAF.03/219/61/อธช. 14 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน (กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก) ประจำปีงบประมาณ 2561 ชม0031/ว8282 14 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 ผส.ชป.1 ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งข้อมูลหน่วยงานย่อยในสังกัดที่มีการชำระเงินเพื่อติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ งบ.2579/2561 14 มี.ค. 2561 09 มี.ค. 2561 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ส่งตัวนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานและฝึกประสบการณ์จริง ศธ0629.2/ว215 13 มี.ค. 2561 07 ก.พ. 2561 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ศูนย์ฯ
แจ้งหนี้ค้างชำระค่าเช่า/ค่าโทรศัพท์ ทีโอทีบบบภ.3.1(ชร.)ชร./I201803 070003 13 มี.ค. 2561 07 มี.ค. 2561 TOT ศูนย์ฯ
ขอส่งประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ระดับ 3 สบอ.(บส.)01/132/2561 12 มี.ค. 2561 09 มี.ค. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขออนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกเสียชีวิตรายที่ 100 สบอ.(งบ)01/47/2561 09 มี.ค. 2561 08 มี.ค. 2561 งบ.บอ. ศูนย์ฯ
อัตราราคางานต่อหน่วย กพด.877/2561 09 มี.ค. 2561 28 ก.พ. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นร1200/ว3 09 มี.ค. 2561 26 ก.พ. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา กษ0201.06/ว1692 09 มี.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน เรื่องการปฏิบัติงานของหน่วยเบิกจ่าย งบ1278/2561 09 มี.ค. 2561 05 มี.ค. 2561 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สชป1.01/84/2561 09 มี.ค. 2561 07 มี.ค. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ข้าราชการครบเกษียณอายุซึ่งต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สบค05/216/2561 09 มี.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
รายงานระดับน้ำท่าแม่น้ำวัง W 10 A สชป2.11/297/2561 08 มี.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมกรมชลประทาน สลก186/2561 08 มี.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 ผส.ชป.1 ศูนย์ฯ
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 299/2561 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิบดี กำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน ในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทาน สบค01/764/2561 08 มี.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 301/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (จำนวน 2 ราย 1.นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ 2.นายประทีป ภักดีรอด) สบค01/758/2561 08 มี.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
นายพนม หมื่นแก้ว ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม สบอ(ศอช.7)03/21/2561 08 มี.ค. 2561 05 มี.ค. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอด VDO Streaming โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน เพื่อมุ่งสู่ RID number 1 สบค06/355/2561 08 มี.ค. 2561 07 มี.ค. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (งบ พ.ร.บ.) กผง06/298/2561 07 มี.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด สรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กผง06/294/2561 07 มี.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอแจ้งกำหนดปรับปรุงระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-leave) สบค05/214/2561 06 มี.ค. 2561 05 มี.ค. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 ตำแหน่ง สบค3567 06 มี.ค. 2561 27 ก.พ. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 สบค3938 06 มี.ค. 2561 28 ก.พ. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างที่ครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561 ฝบท.ชป.3/362/2561 05 มี.ค. 2561 28 ก.พ. 2561 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ

@Copyright
ศูนย์อุทกวิทยากรมชลประทาน
ภาคเหนือตอนบน