สถิติระดับน้ำประจำเดือน (อ.ท.1-04)
ลำดับที่ สถานี เดือน ปีน้ำ แสดง Export to Excel
1 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
2 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
3 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
4 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
5 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
6 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
7 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
8 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
9 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
10 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
11 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
12 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
13 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
14 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
15 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
16 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
17 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
18 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
19 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
20 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
21 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
22 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
23 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
24 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
25 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
26 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
27 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
28 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
29 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
30 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
31 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
32 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
33 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
34 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
35 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
36 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
37 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
38 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
39 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
40 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
41 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
42 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
43 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
44 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
45 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
46 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
47 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
48 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
49 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
50 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
51 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
52 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
53 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
54 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
55 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
56 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
57 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
58 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
59 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
60 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
61 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
62 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
63 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
64 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
65 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
66 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
67 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
68 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
69 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
70 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
71 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
72 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
73 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
74 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
75 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
76 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
77 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
78 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
79 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
80 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
81 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
82 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
83 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
84 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
85 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
86 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
87 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2556
88 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2556
89 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
90 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
91 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
92 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
93 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
94 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
95 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
96 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
97 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
98 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
99 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
100 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
101 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
102 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
103 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
104 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
105 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
106 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
107 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
108 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
109 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
110 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
111 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
112 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
113 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
114 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
115 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
116 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
117 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
118 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
119 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
120 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
121 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
122 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
123 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
124 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
125 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
126 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
127 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
128 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
129 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
130 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
131 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
132 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
133 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
134 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
135 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
136 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
137 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
138 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
139 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
140 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
141 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
142 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
143 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
144 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
145 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
146 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
147 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
148 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
149 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
150 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
151 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
152 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
153 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
154 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
155 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
156 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
157 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
158 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
159 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
160 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
161 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
162 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
163 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
164 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
165 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
166 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
167 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
168 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
169 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
170 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
171 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
172 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
173 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
174 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
175 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
176 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
177 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
178 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
179 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
180 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
181 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
182 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
183 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
184 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
185 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
186 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
187 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
188 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
189 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
190 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
191 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
192 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
193 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
194 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
195 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
196 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
197 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
198 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
199 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
200 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
201 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
202 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
203 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
204 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
205 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
206 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
207 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
208 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
209 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
210 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
211 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
212 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
213 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
214 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
215 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
216 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
217 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
218 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
219 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
220 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
221 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
222 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
223 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
224 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
225 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
226 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
227 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
228 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
229 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
230 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
231 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
232 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
233 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
234 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
235 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
236 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
237 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
238 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
239 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
240 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
241 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
242 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
243 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
244 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
245 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
246 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
247 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
248 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
249 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
250 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
251 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
252 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
253 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
254 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
255 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
256 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
257 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
258 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
259 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
260 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
261 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
262 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
263 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
264 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
265 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
266 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
267 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
268 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
269 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
270 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
271 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
272 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
273 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
274 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
275 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
276 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
277 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
278 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
279 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
280 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
281 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
282 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
283 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
284 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
285 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
286 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
287 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
288 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
289 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
290 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
291 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
292 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
293 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
294 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
295 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
296 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
297 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
298 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
299 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
300 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
301 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
302 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
303 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
304 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
305 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
306 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
307 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
308 16022 อ.แจ้ห่ม อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
309 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
310 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
311 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
312 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
313 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
314 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
315 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
316 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
317 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
318 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
319 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
320 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
321 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
322 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
323 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
324 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
325 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
326 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
327 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
328 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
329 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
330 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
331 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
332 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
333 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
334 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
335 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
336 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
337 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
338 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
339 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
340 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
341 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
342 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
343 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
344 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
345 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
346 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
347 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
348 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
349 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
350 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
351 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
352 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
353 16331 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
354 16331 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
355 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
356 16022 อ.แจ้ห่ม อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
357 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
358 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
359 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
360 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
361 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
362 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
363 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
364 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
365 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
366 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
367 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
368 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
369 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
370 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
371 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
372 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
373 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
374 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
375 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
376 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
377 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
378 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
379 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
380 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
381 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
382 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
383 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
384 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
385 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
386 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
387 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
388 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
389 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
390 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
391 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
392 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
393 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
394 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
395 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
396 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
397 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
398 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
399 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
400 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
401 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
402 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
403 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
404 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
405 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
406 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
407 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
408 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
409 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
410 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
411 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
412 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
413 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
414 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
415 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
416 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
417 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
418 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
419 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
420 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
421 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
422 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
423 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
424 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
425 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
426 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
427 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
428 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
429 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
430 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
431 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
432 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
433 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
434 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
435 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
436 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
437 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
438 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
439 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
440 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
441 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
442 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
443 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
444 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
445 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
446 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
447 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
448 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
449 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
450 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
451 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
452 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
453 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
454 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
455 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
456 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
457 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
458 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
459 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
460 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
461 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
462 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
463 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
464 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
465 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
466 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
467 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
468 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
469 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
470 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
471 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
472 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
473 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
474 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
475 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
476 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
477 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
478 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
479 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
480 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
481 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
482 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
483 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
484 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
485 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
486 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
487 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
488 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
489 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
490 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
491 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
492 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
493 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
494 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
495 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
496 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
497 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
498 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
499 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
500 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
501 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
502 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
503 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
504 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
505 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
506 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
507 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
508 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
509 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
510 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
511 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
512 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
513 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
514 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
515 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
516 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
517 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
518 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
519 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
520 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
521 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
522 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
523 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
524 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
525 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
526 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
527 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
528 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
529 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
530 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
531 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
532 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
533 400111 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
534 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
535 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
536 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
537 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
538 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
539 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
540 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
541 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
542 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
543 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
544 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
545 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
546 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
547 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
548 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
549 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
550 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
551 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
552 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
553 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
554 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
555 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
556 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
557 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
558 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
559 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
560 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
561 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
562 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
563 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
564 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
565 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
566 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
567 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
568 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
569 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
570 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
571 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
572 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
573 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
574 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
575 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
576 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
577 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
578 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
579 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
580 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
581 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
582 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
583 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
584 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
585 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
586 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
587 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
588 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
589 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
590 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
591 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
592 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
593 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
594 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
595 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
596 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
597 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
598 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
599 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
600 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
601 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
602 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
603 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
604 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
605 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
606 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
607 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
608 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
609 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
610 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
611 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
612 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
613 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
614 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
615 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
616 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
617 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
618 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
619 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
620 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
621 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
622 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
623 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
624 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
625 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
626 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
627 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
628 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
629 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
630 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
631 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
632 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
633 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
634 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
635 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
636 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
637 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
638 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
639 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
640 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
641 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
642 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
643 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
644 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
645 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
646 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
647 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
648 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
649 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
650 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
651 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
652 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
653 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
654 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
655 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
656 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
657 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
658 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
659 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
660 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
661 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
662 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
663 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
664 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
665 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
666 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
667 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
668 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
669 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
670 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
671 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
672 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
673 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
674 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
675 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
676 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
677 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
678 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
679 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
680 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
681 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
682 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
683 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
684 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
685 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
686 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
687 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
688 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
689 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
690 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
691 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
692 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
693 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
694 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
695 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
696 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
697 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
698 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
699 070780 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
700 070770 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
701 070760 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
702 070810 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
703 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
704 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
705 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
706 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
707 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
708 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
709 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
710 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
711 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
712 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
713 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
714 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
715 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
716 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
717 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
718 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
719 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
720 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
721 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
722 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
723 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
724 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
725 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
726 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
727 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
728 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
729 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
730 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
731 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
732 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
733 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
734 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
735 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
736 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
737 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
738 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
739 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
740 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
741 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
742 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
743 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
744 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
745 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
746 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
747 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
748 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
749 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
750 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
751 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
752 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
753 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
754 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
755 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
756 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
757 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
758 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
759 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
760 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
761 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
762 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
763 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
764 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
765 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
766 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
767 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
768 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
769 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
770 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
771 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
772 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
773 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
774 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
775 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
776 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
777 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
778 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
779 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
780 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
781 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
782 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
783 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
784 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
785 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
786 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
787 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
788 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
789 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
790 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
791 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
792 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
793 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
794 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
795 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
796 16022 อ.แจ้ห่ม อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
797 080270 อ.แจ้ห่ม อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
798 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
799 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
800 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
801 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
802 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
803 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
804 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
805 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
806 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
807 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
808 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
809 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
810 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
811 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
812 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
813 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
814 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
815 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
816 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
817 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
818 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
819 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
820 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
821 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
822 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
823 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
824 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
825 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561