สถิติระดับน้ำประจำเดือน (อ.ท.1-04)
ลำดับที่ สถานี เดือน ปีน้ำ แสดง Export to Excel
1 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
2 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
3 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
4 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
5 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
6 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
7 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
8 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
9 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
10 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
11 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
12 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
13 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
14 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
15 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
16 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
17 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
18 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
19 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
20 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
21 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
22 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
23 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
24 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
25 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
26 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
27 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
28 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
29 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
30 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
31 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
32 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
33 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
34 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
35 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
36 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
37 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
38 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
39 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
40 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
41 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
42 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
43 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
44 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
45 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
46 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
47 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
48 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
49 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
50 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
51 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
52 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
53 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
54 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
55 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
56 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
57 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
58 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
59 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
60 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
61 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
62 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
63 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
64 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
65 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
66 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
67 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
68 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
69 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
70 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
71 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
72 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
73 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
74 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
75 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
76 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
77 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
78 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
79 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
80 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
81 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
82 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
83 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
84 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
85 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
86 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
87 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
88 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
89 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
90 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
91 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
92 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
93 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
94 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
95 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
96 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
97 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
98 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
99 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
100 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
101 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
102 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
103 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
104 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
105 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
106 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
107 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
108 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
109 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
110 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
111 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
112 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
113 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
114 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
115 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
116 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
117 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
118 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
119 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
120 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
121 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
122 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
123 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
124 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
125 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
126 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
127 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
128 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
129 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
130 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
131 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
132 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
133 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
134 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
135 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
136 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
137 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
138 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
139 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
140 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
141 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
142 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
143 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
144 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
145 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
146 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
147 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
148 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
149 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
150 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
151 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
152 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
153 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
154 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
155 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
156 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
157 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
158 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
159 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
160 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
161 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
162 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
163 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
164 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
165 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
166 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
167 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
168 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
169 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
170 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
171 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
172 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
173 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
174 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
175 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
176 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
177 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
178 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
179 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
180 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
181 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
182 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
183 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
184 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
185 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
186 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
187 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
188 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
189 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
190 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
191 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
192 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
193 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
194 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
195 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
196 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
197 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
198 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
199 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
200 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
201 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
202 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
203 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
204 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
205 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
206 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
207 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
208 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
209 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
210 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
211 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
212 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
213 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
214 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
215 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
216 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
217 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
218 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
219 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
220 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
221 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
222 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
223 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
224 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
225 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
226 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
227 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
228 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
229 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
230 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
231 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
232 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
233 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
234 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
235 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
236 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
237 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
238 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
239 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
240 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
241 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
242 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
243 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
244 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
245 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
246 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
247 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
248 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
249 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
250 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
251 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
252 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
253 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
254 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
255 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
256 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
257 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
258 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
259 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
260 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2556
261 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
262 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
263 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
264 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
265 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
266 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
267 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
268 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
269 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
270 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
271 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
272 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
273 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
274 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
275 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
276 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
277 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
278 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
279 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
280 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
281 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
282 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
283 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
284 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
285 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
286 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
287 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
288 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
289 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
290 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
291 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
292 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
293 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
294 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
295 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
296 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
297 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
298 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
299 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
300 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
301 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
302 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
303 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
304 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
305 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
306 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
307 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
308 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
309 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
310 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
311 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
312 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
313 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
314 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
315 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
316 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
317 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
318 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
319 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
320 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
321 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
322 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
323 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
324 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
325 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
326 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
327 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
328 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
329 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
330 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
331 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
332 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
333 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
334 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
335 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
336 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
337 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
338 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
339 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
340 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
341 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
342 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
343 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
344 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
345 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
346 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
347 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
348 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
349 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
350 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
351 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
352 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
353 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
354 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
355 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
356 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
357 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
358 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
359 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
360 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
361 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
362 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
363 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
364 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
365 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
366 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
367 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
368 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
369 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
370 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
371 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
372 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
373 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
374 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
375 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
376 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
377 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
378 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
379 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
380 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
381 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
382 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
383 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
384 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
385 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
386 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
387 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
388 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
389 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
390 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
391 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
392 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
393 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
394 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
395 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
396 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
397 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
398 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
399 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
400 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
401 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
402 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
403 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
404 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
405 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
406 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
407 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
408 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
409 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
410 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
411 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
412 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
413 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
414 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
415 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
416 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
417 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
418 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
419 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
420 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
421 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
422 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
423 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
424 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
425 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
426 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
427 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
428 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
429 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
430 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
431 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
432 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
433 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
434 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
435 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
436 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
437 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
438 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
439 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
440 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
441 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
442 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
443 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
444 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
445 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
446 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
447 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
448 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
449 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
450 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
451 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
452 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
453 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
454 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
455 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
456 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
457 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
458 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
459 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
460 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
461 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
462 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
463 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
464 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
465 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
466 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
467 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
468 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
469 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
470 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
471 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
472 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
473 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
474 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
475 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
476 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
477 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
478 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
479 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
480 16022 อ.แจ้ห่ม อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
481 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
482 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
483 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
484 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
485 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
486 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
487 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
488 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
489 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
490 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
491 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
492 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
493 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
494 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
495 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
496 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
497 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
498 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
499 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
500 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
501 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
502 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
503 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
504 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
505 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
506 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
507 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
508 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
509 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
510 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
511 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
512 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
513 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
514 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
515 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
516 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
517 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
518 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
519 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
520 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
521 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
522 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
523 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
524 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
525 16331 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
526 16331 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
527 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
528 16022 อ.แจ้ห่ม อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
529 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
530 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
531 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
532 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
533 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
534 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
535 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
536 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
537 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
538 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
539 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
540 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
541 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
542 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
543 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
544 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
545 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
546 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
547 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
548 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
549 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
550 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
551 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
552 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
553 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
554 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
555 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
556 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
557 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
558 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
559 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
560 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
561 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
562 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
563 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
564 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
565 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
566 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
567 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
568 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
569 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
570 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
571 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
572 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
573 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
574 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
575 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
576 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
577 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
578 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
579 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
580 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
581 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
582 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
583 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
584 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
585 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
586 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
587 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
588 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
589 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
590 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
591 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
592 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
593 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
594 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
595 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
596 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
597 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
598 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
599 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
600 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
601 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
602 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
603 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
604 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
605 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
606 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
607 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
608 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
609 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
610 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
611 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
612 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
613 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
614 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
615 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
616 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
617 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
618 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
619 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
620 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
621 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
622 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
623 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
624 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
625 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
626 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
627 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
628 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
629 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
630 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
631 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
632 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
633 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
634 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
635 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
636 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
637 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
638 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
639 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
640 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
641 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
642 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
643 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
644 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
645 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
646 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
647 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
648 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
649 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
650 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
651 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
652 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
653 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
654 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
655 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
656 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
657 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
658 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
659 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
660 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
661 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
662 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
663 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
664 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
665 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
666 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
667 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
668 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
669 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
670 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
671 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
672 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
673 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
674 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
675 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
676 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
677 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
678 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
679 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
680 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
681 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
682 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
683 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
684 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
685 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
686 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
687 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
688 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
689 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
690 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
691 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
692 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
693 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
694 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
695 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
696 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
697 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
698 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
699 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
700 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
701 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
702 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
703 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
704 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
705 400111 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
706 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
707 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
708 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
709 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
710 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
711 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
712 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
713 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
714 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
715 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
716 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
717 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
718 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
719 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
720 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
721 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
722 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
723 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
724 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
725 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
726 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
727 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
728 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
729 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
730 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
731 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
732 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
733 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
734 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
735 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
736 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
737 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
738 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
739 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
740 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
741 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
742 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
743 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
744 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
745 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
746 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
747 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
748 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
749 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
750 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
751 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
752 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
753 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
754 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
755 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
756 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
757 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
758 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
759 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
760 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
761 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
762 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
763 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
764 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
765 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
766 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
767 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
768 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
769 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
770 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
771 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
772 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
773 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
774 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
775 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
776 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
777 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
778 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
779 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
780 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
781 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
782 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
783 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
784 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
785 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
786 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
787 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
788 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
789 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
790 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
791 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
792 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
793 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
794 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
795 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
796 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
797 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
798 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
799 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
800 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
801 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
802 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
803 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
804 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
805 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
806 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
807 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
808 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
809 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
810 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
811 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
812 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
813 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
814 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
815 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
816 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
817 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
818 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
819 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
820 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
821 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
822 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
823 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
824 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
825 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน