สถิติระดับน้ำประจำเดือน (อ.ท.1-04)
ลำดับที่ สถานี เดือน ปีน้ำ แสดง Export to Excel
1 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
2 16022 อ.แจ้ห่ม อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
3 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
4 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
5 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
6 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
7 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
8 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
9 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
10 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
11 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
12 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
13 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
14 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
15 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
16 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
17 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
18 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
19 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
20 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
21 07801 บ้านสบวิน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
22 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
23 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
24 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
25 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
26 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
27 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
28 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
29 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
30 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
31 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
32 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
33 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
34 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
35 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
36 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
37 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
38 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
39 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
40 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
41 07801 บ้านสบวิน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
42 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
43 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
44 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
45 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
46 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
47 16331 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
48 16331 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
49 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
50 16022 อ.แจ้ห่ม อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
51 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
52 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
53 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
54 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
55 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
56 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
57 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
58 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
59 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
60 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
61 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
62 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
63 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
64 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
65 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
66 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
67 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
68 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
69 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
70 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
71 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
72 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
73 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
74 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
75 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
76 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
77 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
78 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
79 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
80 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
81 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
82 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
83 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
84 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
85 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
86 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
87 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
88 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
89 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
90 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
91 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
92 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
93 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
94 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
95 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
96 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
97 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
98 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
99 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
100 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
101 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
102 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
103 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
104 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
105 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
106 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
107 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
108 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
109 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
110 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
111 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
112 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
113 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
114 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
115 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
116 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
117 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
118 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
119 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
120 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
121 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
122 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
123 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
124 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
125 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
126 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
127 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
128 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
129 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
130 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
131 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
132 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
133 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
134 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
135 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
136 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
137 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
138 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
139 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
140 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
141 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
142 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
143 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
144 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
145 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
146 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
147 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
148 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
149 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
150 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
151 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
152 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
153 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
154 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
155 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
156 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
157 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
158 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
159 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
160 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
161 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
162 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
163 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
164 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
165 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
166 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
167 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
168 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
169 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
170 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
171 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
172 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
173 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
174 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
175 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
176 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
177 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
178 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
179 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
180 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
181 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
182 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
183 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
184 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
185 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
186 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
187 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
188 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
189 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
190 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
191 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
192 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
193 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
194 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
195 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
196 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
197 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
198 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
199 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
200 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
201 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
202 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
203 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
204 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
205 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
206 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
207 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
208 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
209 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
210 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
211 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
212 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
213 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
214 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
215 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
216 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
217 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
218 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
219 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
220 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
221 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
222 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
223 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
224 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
225 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
226 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
227 400111 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
228 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
229 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
230 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
231 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
232 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
233 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
234 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
235 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
236 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
237 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
238 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
239 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
240 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
241 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
242 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
243 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
244 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
245 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
246 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
247 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
248 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
249 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
250 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
251 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
252 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
253 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
254 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
255 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
256 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
257 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
258 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
259 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
260 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
261 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
262 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
263 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
264 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
265 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
266 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
267 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
268 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
269 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
270 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
271 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
272 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
273 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
274 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
275 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
276 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
277 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
278 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
279 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
280 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
281 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
282 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
283 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
284 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
285 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
286 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
287 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
288 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
289 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
290 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
291 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
292 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
293 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
294 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
295 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
296 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
297 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
298 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
299 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
300 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
301 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
302 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
303 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
304 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
305 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
306 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
307 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
308 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
309 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
310 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
311 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
312 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
313 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
314 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
315 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
316 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
317 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
318 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
319 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
320 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
321 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
322 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
323 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
324 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
325 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
326 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
327 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
328 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
329 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
330 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
331 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
332 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
333 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
334 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
335 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
336 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
337 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
338 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
339 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
340 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
341 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
342 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
343 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
344 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
345 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
346 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
347 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
348 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
349 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
350 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
351 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
352 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
353 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
354 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
355 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
356 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
357 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
358 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
359 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
360 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
361 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
362 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
363 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
364 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
365 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
366 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
367 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
368 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
369 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
370 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
371 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
372 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
373 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
374 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
375 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
376 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
377 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
378 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
379 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
380 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
381 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
382 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
383 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
384 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
385 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
386 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
387 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
388 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
389 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
390 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
391 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
392 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
393 070780 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
394 070770 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
395 070760 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
396 070810 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
397 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
398 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
399 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
400 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
401 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
402 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
403 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
404 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
405 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
406 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
407 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
408 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
409 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
410 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
411 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
412 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
413 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
414 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
415 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
416 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
417 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
418 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
419 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
420 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
421 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
422 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
423 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
424 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
425 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
426 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
427 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
428 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
429 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
430 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
431 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
432 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
433 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
434 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
435 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
436 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
437 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
438 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
439 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
440 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
441 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
442 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
443 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
444 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
445 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
446 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
447 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
448 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
449 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
450 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
451 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
452 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
453 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
454 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
455 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
456 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
457 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
458 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
459 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
460 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
461 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
462 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
463 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
464 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
465 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
466 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
467 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
468 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
469 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
470 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
471 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
472 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
473 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
474 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
475 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
476 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
477 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
478 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
479 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
480 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
481 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
482 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
483 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
484 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
485 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
486 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
487 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
488 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
489 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
490 16022 อ.แจ้ห่ม อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
491 080270 อ.แจ้ห่ม อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
492 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
493 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
494 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
495 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
496 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
497 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
498 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
499 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
500 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
501 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
502 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
503 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
504 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
505 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
506 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
507 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
508 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
509 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
510 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
511 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
512 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
513 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
514 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
515 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
516 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
517 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
518 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
519 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
520 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
521 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
522 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
523 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
524 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
525 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
526 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
527 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
528 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
529 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
530 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
531 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
532 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
533 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
534 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
535 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
536 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
537 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
538 080270 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
539 280331 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
540 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
541 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
542 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
543 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
544 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
545 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
546 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
547 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
548 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
549 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
550 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
551 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
552 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
553 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
554 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
555 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
556 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
557 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
558 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
559 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
560 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
561 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
562 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
563 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
564 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
565 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
566 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
567 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
568 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
569 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
570 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
571 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
572 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
573 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
574 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
575 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
576 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
577 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
578 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
579 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
580 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
581 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
582 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
583 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
584 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
585 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
586 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
587 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
588 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
589 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
590 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
591 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
592 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
593 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
594 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
595 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
596 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
597 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
598 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
599 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
600 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
601 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
602 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
603 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
604 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
605 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
606 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
607 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
608 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
609 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
610 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
611 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
612 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
613 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
614 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
615 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
616 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
617 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
618 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
619 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
620 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
621 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
622 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
623 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
624 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
625 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
626 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
627 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
628 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
629 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
630 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
631 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
632 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
633 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
634 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
635 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
636 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
637 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
638 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
639 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
640 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
641 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
642 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
643 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
644 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
645 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
646 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
647 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
648 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
649 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
650 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
651 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
652 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
653 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
654 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
655 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
656 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
657 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
658 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
659 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
660 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
661 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
662 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
663 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
664 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
665 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
666 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
667 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
668 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
669 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
670 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
671 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
672 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
673 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
674 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
675 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
676 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
677 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
678 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
679 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
680 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
681 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
682 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
683 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
684 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
685 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
686 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
687 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
688 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
689 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
690 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
691 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
692 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
693 080270 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
694 280331 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
695 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
696 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
697 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
698 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
699 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
700 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
701 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
702 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
703 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
704 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
705 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
706 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
707 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
708 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
709 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
710 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
711 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
712 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
713 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
714 080270 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
715 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
716 280331 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
717 400111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
718 400151 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
719 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
720 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
721 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
722 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
723 070760 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
724 070780 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
725 070770 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
726 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
727 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
728 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
729 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
730 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
731 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
732 070801 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
733 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
734 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
735 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
736 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
737 080270 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
738 280331 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
739 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
740 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
741 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
742 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
743 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
744 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
745 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
746 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
747 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
748 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
749 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
750 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
751 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
752 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
753 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
754 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
755 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
756 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
757 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
758 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
759 080270 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
760 280331 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
761 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
762 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
763 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
764 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
765 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
766 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
767 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
768 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
769 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
770 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
771 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
772 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
773 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
774 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
775 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
776 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
777 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
778 080270 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
779 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
780 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
781 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
782 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
783 280331 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
784 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
785 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
786 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
787 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
788 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
789 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
790 070780 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
791 070770 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
792 070760 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
793 070751 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
794 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
795 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
796 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
797 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
798 070801 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
799 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
800 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
801 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
802 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
803 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
804 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
805 400111 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
806 400151 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
807 160331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
808 160151 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
809 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
810 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
811 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
812 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
813 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
814 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
815 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
816 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
817 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
818 170181 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
819 070751 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
820 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
821 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
822 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
823 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
824 070751 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
825 170181 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560