สถิติระดับน้ำประจำเดือน (อ.ท.1-04)
ลำดับที่ สถานี เดือน ปีน้ำ แสดง Export to Excel
1 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
2 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
3 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
4 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
5 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
6 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
7 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
8 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
9 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
10 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
11 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
12 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
13 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
14 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
15 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
16 07801 บ้านสบวิน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
17 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
18 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
19 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
20 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
21 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
22 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
23 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
24 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
25 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
26 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
27 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
28 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
29 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
30 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
31 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
32 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
33 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
34 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
35 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
36 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
37 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
38 07801 บ้านสบวิน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
39 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
40 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
41 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
42 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
43 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
44 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
45 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
46 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
47 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
48 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
49 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
50 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
51 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
52 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
53 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
54 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
55 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
56 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
57 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
58 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
59 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
60 07801 บ้านสบวิน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
61 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
62 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
63 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
64 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
65 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
66 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
67 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
68 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
69 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
70 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
71 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
72 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
73 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
74 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
75 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
76 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
77 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
78 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
79 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
80 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
81 07801 บ้านสบวิน อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
82 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
83 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
84 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
85 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
86 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
87 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
88 16022 อ.แจ้ห่ม อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
89 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
90 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
91 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
92 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
93 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
94 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
95 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
96 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
97 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
98 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
99 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
100 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
101 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
102 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
103 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
104 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
105 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
106 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
107 07801 บ้านสบวิน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
108 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
109 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
110 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
111 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
112 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
113 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
114 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
115 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
116 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
117 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
118 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
119 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
120 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
121 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
122 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
123 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
124 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
125 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
126 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
127 07801 บ้านสบวิน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
128 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
129 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
130 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
131 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
132 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
133 16331 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
134 16331 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
135 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
136 16022 อ.แจ้ห่ม อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
137 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
138 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
139 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
140 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
141 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
142 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
143 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
144 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
145 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
146 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
147 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
148 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
149 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
150 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
151 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
152 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
153 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
154 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
155 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
156 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
157 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
158 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
159 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
160 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
161 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
162 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
163 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
164 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
165 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
166 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
167 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
168 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
169 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
170 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
171 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
172 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
173 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
174 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
175 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
176 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
177 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
178 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
179 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
180 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
181 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
182 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
183 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
184 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
185 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
186 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
187 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
188 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
189 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
190 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
191 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
192 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
193 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
194 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
195 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
196 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
197 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
198 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
199 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
200 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
201 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
202 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2563
203 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
204 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
205 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
206 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
207 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
208 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
209 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
210 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
211 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
212 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
213 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
214 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
215 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
216 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
217 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
218 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
219 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
220 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
221 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
222 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
223 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
224 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2563
225 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
226 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
227 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
228 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
229 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
230 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
231 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
232 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
233 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
234 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
235 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
236 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
237 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
238 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
239 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
240 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
241 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
242 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
243 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
244 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
245 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
246 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2563
247 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
248 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
249 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
250 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
251 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
252 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
253 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
254 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
255 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
256 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
257 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
258 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
259 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
260 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
261 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
262 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
263 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
264 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
265 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
266 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
267 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
268 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2563
269 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
270 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
271 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
272 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
273 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
274 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
275 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
276 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
277 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
278 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
279 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
280 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
281 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
282 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
283 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
284 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
285 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
286 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
287 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
288 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
289 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
290 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
291 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
292 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
293 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
294 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
295 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
296 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
297 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
298 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
299 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
300 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
301 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
302 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
303 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
304 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
305 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
306 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
307 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
308 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
309 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
310 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
311 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
312 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
313 400111 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
314 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
315 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
316 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
317 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
318 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
319 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
320 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
321 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
322 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
323 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
324 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
325 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
326 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
327 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
328 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
329 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
330 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
331 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
332 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
333 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
334 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
335 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
336 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
337 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
338 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
339 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
340 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
341 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
342 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
343 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
344 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
345 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
346 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
347 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
348 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
349 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
350 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
351 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
352 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
353 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
354 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
355 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
356 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
357 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
358 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
359 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
360 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
361 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
362 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
363 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
364 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
365 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
366 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
367 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
368 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
369 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
370 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
371 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
372 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
373 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
374 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
375 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
376 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
377 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
378 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
379 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
380 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
381 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
382 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
383 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
384 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
385 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
386 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
387 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
388 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
389 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
390 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
391 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
392 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
393 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
394 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
395 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
396 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
397 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
398 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
399 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
400 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
401 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
402 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
403 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
404 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
405 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
406 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
407 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
408 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
409 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
410 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
411 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
412 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
413 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
414 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
415 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
416 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
417 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
418 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
419 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
420 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
421 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
422 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
423 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
424 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
425 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
426 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
427 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
428 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
429 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
430 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
431 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
432 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
433 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
434 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
435 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
436 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
437 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
438 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
439 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
440 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
441 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
442 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
443 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
444 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
445 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
446 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
447 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
448 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
449 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
450 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
451 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
452 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
453 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
454 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
455 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
456 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
457 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
458 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
459 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
460 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
461 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
462 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
463 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
464 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
465 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
466 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
467 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
468 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
469 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
470 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
471 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
472 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
473 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
474 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
475 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
476 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
477 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
478 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
479 070780 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
480 070770 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
481 070760 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
482 070810 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
483 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
484 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
485 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
486 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
487 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
488 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
489 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
490 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
491 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
492 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
493 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
494 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
495 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
496 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
497 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
498 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
499 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
500 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
501 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
502 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
503 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
504 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
505 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
506 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
507 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
508 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
509 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
510 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
511 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
512 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
513 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
514 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
515 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
516 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
517 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
518 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
519 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
520 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
521 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
522 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
523 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
524 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
525 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
526 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
527 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
528 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
529 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
530 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
531 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
532 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
533 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
534 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
535 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
536 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
537 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
538 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
539 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
540 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
541 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
542 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
543 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
544 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
545 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
546 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
547 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
548 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
549 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
550 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
551 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
552 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
553 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
554 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
555 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
556 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
557 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
558 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
559 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
560 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
561 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
562 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
563 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
564 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
565 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
566 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
567 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
568 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
569 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
570 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
571 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
572 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
573 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
574 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
575 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
576 16022 อ.แจ้ห่ม อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
577 080270 อ.แจ้ห่ม อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
578 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
579 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
580 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
581 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
582 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
583 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
584 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
585 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
586 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
587 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
588 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
589 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
590 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
591 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
592 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
593 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
594 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
595 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
596 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
597 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
598 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
599 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
600 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
601 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
602 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
603 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
604 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
605 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
606 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
607 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
608 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
609 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
610 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
611 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
612 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
613 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
614 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
615 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
616 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
617 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
618 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
619 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
620 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
621 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
622 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
623 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
624 080270 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
625 280331 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
626 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
627 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
628 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
629 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
630 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
631 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
632 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
633 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
634 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
635 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
636 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
637 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
638 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
639 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
640 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
641 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
642 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
643 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
644 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
645 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
646 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
647 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
648 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
649 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
650 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
651 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
652 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
653 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
654 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
655 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
656 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
657 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
658 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
659 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
660 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
661 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
662 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
663 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
664 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
665 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
666 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
667 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
668 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
669 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
670 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
671 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
672 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
673 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
674 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
675 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
676 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
677 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
678 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
679 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
680 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
681 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
682 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
683 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
684 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
685 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
686 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
687 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
688 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
689 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
690 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
691 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
692 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
693 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
694 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
695 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
696 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
697 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
698 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
699 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
700 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
701 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
702 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
703 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
704 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
705 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
706 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
707 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
708 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
709 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
710 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
711 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
712 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
713 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
714 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
715 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
716 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
717 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
718 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
719 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
720 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
721 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
722 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
723 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
724 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
725 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
726 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
727 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
728 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
729 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
730 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
731 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
732 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
733 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
734 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
735 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
736 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
737 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
738 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
739 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
740 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
741 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
742 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
743 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
744 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
745 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
746 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
747 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
748 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
749 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
750 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
751 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
752 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
753 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
754 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
755 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
756 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
757 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
758 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
759 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
760 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
761 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
762 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
763 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
764 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
765 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
766 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
767 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
768 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
769 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
770 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
771 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
772 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
773 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
774 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
775 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
776 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
777 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
778 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
779 080270 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
780 280331 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
781 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
782 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
783 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
784 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
785 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
786 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
787 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
788 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
789 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
790 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
791 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
792 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
793 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
794 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
795 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
796 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
797 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
798 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
799 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
800 080270 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
801 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
802 280331 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
803 400111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
804 400151 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
805 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
806 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
807 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
808 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
809 070760 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
810 070780 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
811 070770 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
812 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
813 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
814 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
815 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
816 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
817 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
818 070801 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
819 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
820 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
821 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
822 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
823 080270 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
824 280331 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
825 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561