7
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
Upper Northern Irrigation Hydrology Center

ข้อมูลระบบโทรมาตรกรมชลประทาน
ROYAL IRRIGATION DEPARTMENT TELEMETERING INFORMATIONลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน
(กรมชลประทาน)


โทรมาตรภายใต้โครงการ
IMPAC-T

(แม่แจ่ม,แม่วาง,แควน้อย)

 

ตรวจน้ำฝนอัตโนมัติ
กรมชลประทาน
100 สถานี รายละเอียด

ระดับน้ำอัตโนมัติ
กรมชลประทาน
200 สถานี รายละเอียด


ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก (ส่วนขยาย)
Flagship Projects
User:chiangmairid
Pass :123456


ระดับน้ำอัตโนมัติ
กรมชลประทาน(NEON)
User:hydro-one
Pass :hydroone

โทรมาตรทั่วไทย
โทรมาตรทั่วประเทศ
 ติดตามระดับน้ำจากกล้อง cctv ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยกรมชลประทาน
ระดับน้ำจากกล้องCCTV
ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
 ติดตามระดับน้ำจากกล้อง cctv ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยกรมชลประทาน
ข้อมูลจากสถานีโทรมาตร
ชลประทาน 100 สถานี


ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้
อันเนื่องมากจากพระราชดำริ จ.พะเยา
(ลำดับที่ 5)

User:chiangmairid
Pass :123456


ระบบโทรมาตร
สถานี ช่อแล
User:ndwc
Pass :ndwc1234


โครงการวัดปริมาณน้ำ
แบบอัตโนมัติ


App CMWater Forecast


รายงานโทรมาตรผังน้ำ
Username admin
Password ridadmin2020


รายงานโทรมาตรลุ่มน้ำ


แบบตรวจสอบโทรมาตรขนาดเล็ก โครงการวัดระดับน้ำอัตโนมัติ

ข้อมูลหน่วยงานอื่นๆ


ระบบเตือนภัยน้ำท่วม
ลุ่มน้ำปิงตอนบน
(กรมทรัพยากรน้ำ)ศูนย์เฝ้าระวัง-เตือนภัย
สำนักวิจัยฯ
(กรมทรัพยากรน้ำ)


ระบบเตือนภัยน้ำท่วม
เมืองเชียงใหม่
(คณะวิศวกรรม มช.)


ระบบเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำ

NECTEC
ระบบติดตามเตือนภัย
ทางด้านเกษตรกรรม
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม จังหวัดเชียงราย


ระบบสารสนเทศ
เพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม
จังหวัดพะเยา
ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ
เชียงใหม่

คลองแม่ข่ากับการพัฒนาที่ยังยืน

สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ

NECTEC
คลังข้อมูลน้ำและ
ภูมิอากาศแห่งชาติ
ข้อมูลสถานีวัดน้ำฝน


สถานีวัดระดับน้ำ
รายงานภัยพิบัติประจำวัน


ระบบเฝ้าระวังแบบบูรณาการ
เพื่อการเตือนภัยพิบัติ
(ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ)


ระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อการเตือนภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่


กิจกรรมสร้างระบบสารสนเทศการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเพื่อแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มน้ำฝาง


ระบบตรวจข้อมูลน้ำฝน ตามจุดวัดน้ำ
กรมอุทยานฯ สำนักบริหารฯที่ 16


กรมอุทยานแห่งชาติได้ทำ MOU กับ สนน ติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศระบบโทรมาตร 500 แห่งบนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และป่าสงวน ตอนนี้ติดตั้งไปแล้ว 80 แห่ง


ระบบข้อมูลของสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำคูคลองและถนน และวิธีการแก้ไขปัญหาการกีดขวางทางน้ำแต่ละแห่งในพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย