PDFศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

โทรศัพท์ / โทรสาร 0 -5324 - 8925 ,0 - 5324 - 5261 Web page : http//www.hydro-1.net ,E - mail : cmhydro@gmail.com
รายงานสรุปสถานการณ์น้ำฝน - น้ำท่า
25 กุมภาพันธ์ 2564


1. สภาพภูมิอากาศ
วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่อากาศ เรดาร์กลุ่มฝน

ภาคเหนือตอนบน

คาดหมาย

พยากรณ์ฝนล่วงหน้า 3 วัน
×
×
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564


2. สภาพน้ำฝน

 ปริมาณน้ำฝนของ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สำรวจเวลา 07.00น.

    ลุ่มน้ำปิง
2.1 อ.เวียงแหง ที่ ม่วงป๊อก อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 0.0 มม.
2.2 อ.เชียงดาว ที่ เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 0.0 มม.
2.3 เขื่อนแม่งัด ที่ เขื่อนแม่งัด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 0.0 มม.
2.4 ฝายแม่แตง ที่ แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 0.0 มม.
2.5 อ.แม่ริม ที่ แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 0.0 มม.
2.6 สชป.1 ที่ ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 0.0 มม.

    ลุ่มน้ำวัง
2.7 อ.วังเหนือ ที่ อ.วังเหนือ อ.อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 0.0 มม.
2.8 W.16A ที่ บ.ไฮ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 0.0 มม.
2.9 เขื่อนกิ่วลม ที่ กิ่วลม อ.เมือง จ.ลำปาง 0.4 มม.

    ลุ่มน้ำยม
2.10 อ.ปง ที่ ปง อ.ปง จ.พะเยา 0.0 มม.
2.11 อ.เชียงม่วน ที่ เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 0.0 มม.
2.12 อ.งาว ที่ งาว อ.งาว จ.ลำปาง 0.0 มม.
2.13 Y.20 ที่ บ.ห้วยสัก อ.สอง จ.แพร่ 0.0 มม.
2.14 Y.1C ที่ บ.น้ำโค้ง อ.เมือง จ.แพร่ 0.0 มม.

    ลุ่มน้ำน่าน
2.15 อ.เฉลิมพระเกียรติ ที่ เฉลิมพระฯ อ.เฉลิมพระฯ จ.น่าน 0.0 มม.
2.16 อ.ทุ่งช้าง ที่ ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 0.0 มม.
2.17 อ.เชียงกลาง ที่ เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน 0.0 มม.
2.18 อ.สองแคว ที่ สองแคว อ.สองแคว จ.น่าน 0.0 มม.
2.19 อ.ปัว ที่ ปัว อ.ปัว จ.น่าน 0.0 มม.
2.20 อ.ท่าวังผา ที่ ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 0.0 มม.
2.21 N. 1 ที่ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน 0.0 มม.

    ลุ่มน้ำกวง
2.22 เขื่อนแม่กวง ที่ หัวงานฯ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 0.0 มม.
2.23 บ้านห้วยแก้ว ที่ บ้านห้วยแก้ว อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 0.0 มม.
2.24 บ้านร้องวัวแดง ที่ บ้านร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 0.0 มม.
2.25 อุตุลำพูน ที่ อ.เมือง อ.อ.เมือง จ.ลำพูน 0.0 มม.

    ลุ่มน้ำลาว
2.26 อ.เวียงป่าเป้า ที่ เวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 0.0 มม.
2.27 อ.แม่สรวย ที่ แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 0.0 มม.
2.28 ฝายแม่ลาว ที่ ฝายแม่ลาว อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 0.0 มม.
2.29 G.8 ที่ บ.สันทรายหลวง อ.อ.เมือง จ.เชียงราย 0.0 มม.

    ลุ่มน้ำแม่ทา
2.30 อ.แม่ทา ที่ แม่ทา อ.แม่ทา จ.ลำพูน 0.0 มม.

    ลุ่มน้ำแม่วาง
2.31 ทุ่งหลวง ที่ ทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 0.0 มม.
2.32 ขุนวาง ที่ ขุนวาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 0.0 มม.
2.33 บ้านสบวิน(P.82) ที่ สบวิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 0.0 มม.

    ลุ่มน้ำลี้
2.34 อ.ลี้ ที่ ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 0.0 มม.
2.35 อ.ทุ่งหัวช้าง ที่ ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 0.0 มม.
2.36 P.76 ที่ แม่อีไฮ อ.ลี้ จ.ลำพูน 0.0 มม.

    ลุ่มน้ำอิง
2.37 ฝายกวาง ที่ บ.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 0.0 มม.

    ลุ่มน้ำปาย
2.38 Sw.5A ที่ บ.ท่าโป่งแดง อ.บ.ท่าโป่งแดง จ.แม่ฮ่องสอน 0.0 มม.3. สภาพน้ำท่า

ที่ สถานี แม่น้ำ อำเภอ จังหวัด ตลิ่ง
ม.
ความจุ
ม.³ / วิ.
ระดับน้ำ
ม.(ร.ส.ม.)
ปริมาณน้ำ ต่ำ(-)
สูง(+)
กว่าตลิ่ง
อยู่ใน
เกณฑ์
แนว
โน้ม
วันนี้
ม.³ / วิ.
เมื่อวาน
ม.³ / วิ.
1 P.67 แม่น้ำปิง สันทราย เชียงใหม่ 3.8 489 -1.31 1.90 2.40 -5.11 ปกติ ลดลง
2 P.103 แม่น้ำปิง เมือง เชียงใหม่ 9.00 1,200 0.76 4.40 6.40 -8.24 ปกติ ลดลง
3 P.1 แม่น้ำปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 445 1.15 8.00 10.25 -2.55 ปกติ ลดลง
4 P.82 น้ำแม่วาง แม่วาง เชียงใหม่ 3.80 102.50 0.49 1.93 2.00 -3.31 ปกติ ลดลง
5 P.84 น้ำแม่วาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 4.00 87.30 0.05 0.96 1.06 -3.95 ปกติ ลดลง
6 P.81 น้ำแม่กวง สันกำแพง เชียงใหม่ 5.80 122.30 0.85 0.85 0.85 -4.95 ปกติ ทรงตัว
7 P.5 น้ำแม่กวง เมือง ลำพูน 5.00 133.50 2.55 -2.45 ปกติ ทรงตัว
8 P.76 น้ำแม่ลี้ ลี้ ลำพูน 5.40 356.30 1.22 0.86 0.86 -4.18 ปกติ ทรงตัว
9 P.85 น้ำแม่ลี้ บ้านโฮ่ง ลำพูน 3.50 344.25 -1.50 0.04 0.04 -5 ปกติ ทรงตัว
10 P.77 น้ำแม่ทา แม่ทา ลำพูน 3.80 125 1.25 0.00 0.00 -2.55 ปกติ ทรงตัว
11 P.87 น้ำแม่ทา ป่าซาง ลำพูน 4.75 132 0.52 0.21 0.21 -4.23 ปกติ ทรงตัว
12 W.10A แม่น้ำวัง เมือง ลำปาง 6.60 578 1.03 0.94 2.05 -5.57 ปกติ ลดลง
13 W.1C แม่น้ำวัง เมือง ลำปาง 5.20 651 -0.12 1.34 0.62 -5.32 ปกติ เพิ่มขึ้น
14 Y.20 แม่น้ำยม สอง แพร่ 12.00 2,131 0.50 1.10 1.10 -11.5 ปกติ ทรงตัว
15 Y.1C แม่น้ำยม เมือง แพร่ 8.20 992 0.02 1.60 1.55 -8.18 ปกติ เพิ่มขึ้น
16 N.64 แม่น้ำน่าน เมือง น่าน 9.50 1,211 0.53 3.52 4.20 -8.97 ปกติ ลดลง
17 N.1 แม่น้ำน่าน เมือง น่าน 7.00 1,217 -0.29 5.53 5.53 -7.29 ปกติ ทรงตัว
18 G.10 น้ำแม่ลาว แม่สรวย เชียงราย 3.50 226 -0.24 5.20 5.20 -3.74 ปกติ ทรงตัว
19 G.8 น้ำแม่ลาว แม่ลาว เชียงราย 4.00 185 -0.55 0.10 0.12 -4.55 ปกติ ลดลง
20 I.17 น้ำอิง เมือง พะเยา 3.50 118 1.04 0.23 0.23 -2.46 ปกติ ทรงตัว
21 SW.5A น้ำปาย เมือง แม่ฮ่องสอน 5.00 659 -0.21 16.30 16.30 -5.21 ปกติ ทรงตัว


4. สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

ที่ เขื่อน ความจุ ปริมาณใช้การ ปริมาณปัจจุบัน %
ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม.
1 เขื่อนภูมิพล 13,462 9,662 0
2 เขื่อนสิริกิติ์ 9,510 6,660 0
3 เขื่อนแม่งัด 265 243 0
4 เขื่อนแม่กวง 263 249 0
5 เขื่อนกิ่วคอหมา 170 102 0
6 เขื่อนกิ่วลม 106 164 05. สถานการณ์แนวโน้ม

  สถานการณ์น้ำ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ทุกลุ่มน้ำ อยู่ในสภาวะปกติ************************************************

ศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน กรมชลประทาน


นายไพบูลย์ พุทธวงค์ นายสรายุทธ ยะแบน นายสมคิด สะเภาคำ
เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ. ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน
ภาคเหนือตอนบน