ภาพไดอะแกรมทางอุทกวิทยา

ลุ่มน้ำปิง

...

ลุ่มน้ำแม่วาง

...

ลุ่มน้ำกวง

...

ลุ่มน้ำลี้

...

ลุ่มน้ำทา

...

ลุ่มน้ำวัง

...

ลุ่มน้ำยม

...

ลุ่มน้ำน่าน

...

ลุ่มน้ำกก

...

ลุ่มน้ำอิง

...

ลุ่มน้ำสาละวิน

...