ภัยน้ำท่วม !!
ในภาคเหนือตอนบน
    


โดยทั่วไปภัยน้ำท่วมมักจะเกิดขึ้นในช่วงกลางฤดูฝน
โดยเฉพาะช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนของแต่ละปี
อิทธิพลที่สำคัญคือพายุหมุนเขตร้อน
และร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านทางตอนบนของประเทศ
ทำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานานหลาย ๆวัน
ในพื้นที่ลาดเชิงเขาอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันจากน้ำป่าไหลหลาก
ส่วนในพื้นที่ราบลุ่ม ระดับน้ำในแม่น้ำที่เพิ่มสูงจะล้นตลิ่งขึ้นท่วม
บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ย่านธุรกิจการค้า สถานที่ราชการ
เส้นทางคมนาคม และพื้นที่การเกษตร
สร้างความเดือดร้อนเสียหายแก่ชีวิตทรัพย์สิน
และเศรษฐกิจครั้งละไม่น้อย

ในช่วงเวลาดังกล่าว ประชาชนที่อยู่
ตามพื้นที่เสี่ยงภัยจึงควรเฝ้าติดตามข่าว
สารการพยากรณ์อากาศ และสถานการณ์
ระดับน้ำโดยใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อม
สำหรับป้องกันภัยล่วงหน้า

Click to Download (975 Kb.)
Click the image to expand
แผนที่แสดงขอบเขตน้ำท่วมตัวเมืองเชียงใหม่ สิงหาคม 2548