รายงานสถานการณ์ลุ่มน้ำปิงและลุ่มน้ำกวง

วันที่ เวลา   

สถานี
แม่น้ำ
ที่ตั้ง
ระดับน้ำ
(ม.)
ปริมาณน้ำ
(ลบ.ม./วิ)
ระดับตลิ่ง
(ม.)
ระดับน้ำจากตลิ่ง
(ม.)

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน        
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน