3-11
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

ความเข้มปริมาณฝน
ลุ่มน้ำภาคเหนือตอนบน

(Click to open or save)
ลุ่มน้ำปิังและสาขา
ลุ่มน้ำน่านและสาขา
1. 07391 สำนักชลประทานที่ 1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่
1.สถานี อ.เมือง จ.น่าน
2. สถานี อ.เมือง จ.เชียงใหม่
2.สถานี N.35 อ.เวียงสา จ.น่าน
3. สถานี P.41 อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 3.สถานี N.42 อ.เวียงสา จ.น่าน
4. สถานี P.42 อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
ลุ่มน้ำอิิังและสาขา
5. P.64 น้ำแม่ตื๋น บ้านหลวง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
   
1. สถานี อ.เมือง จ.พะเยา
 
2. 73100 บ้านฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
ลุ่มน้ำวังและสาขา
ลุ่มน้ำกกและสาขา
1. สถานี อ.เมือง จ.ลำปาง
1. สถานี อ.เมือง จ.เชียงราย
2. สถานี W.16A บ้านไฮ ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
2. 08270 บ้านสันทรายหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย
 
 
 
 
ลุ่มน้ำยมและสาขา
ลุ่มน้ำปายและสาขา
1. สถานี อ.เมือง จ.แพร่
1. สถานี อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
2. 40151 แม่น้ำยม(Y.1C) อ.เมือง จ.แพร่
2. 20111 (SW.5a) อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
3. 40111 แม่น้ำยม(Y.20) อ.สอง จ.แพร่
 
เฉลี่ยภาคเหนือ
เฉลี่ยภาคเหนือ
ตารางความเข้มปริมาณฝน ภาคเหนือตอนบน
กราฟความเข้มปริมาณฝน ภาคเหนือตอนบน