การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำปิง
เพื่อบรรเทาภัยในช่วงฤดูแล้ง ปี 2567 สชป.1

ข้อมูลรอบเวรการส่งน้ำ

  •   รอบเวรที่ 1(งดการระบายน้ำ)
  •   รอบเวรที่ 2
  •   รอบเวรที่ 3
  •   รอบเวรที่ 4
  •   รอบเวรที่ 5(งดการระบายน้ำ)
  •   รอบเวรที่ 6
  •   รอบเวรที่ 7
  •   รอบเวรที่ 8

    เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล