การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำปิง
เพื่อบรรเทาภัยในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565 สชป.1

ข้อมูลรอบเวรการส่งน้ำ

  •   รอบเวรที่ 1
  •   รอบเวรที่ 2
  •   รอบเวรที่ 3
  •   รอบเวรที่ 4

    เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล