การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำปิง
เพื่อบรรเทาภัยในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565 สชป.1

ข้อมูลรอบเวรการส่งน้ำ

 •   รอบเวรที่ 1
 •   รอบเวรที่ 2
 •   รอบเวรที่ 3
 •   รอบเวรที่ 4
 •   รอบเวรที่ 5
 •   รอบเวรที่ 6
 •   รอบเวรที่ 7
 •   รอบเวรที่ 8
 •   รอบเวรที่ 9
 •   รอบเวรที่ 10
 •   รอบเวรที่ 11
 •   รอบเวรที่ 12
 •   รอบเวรที่ 13
 •   รอบเวรที่ 14 - 15
 •   รอบเวรที่ 16
 •   รอบเวรที่ 17
 •   รอบเวรที่ 18

  เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล