ที่ตั้งสถานีสำรวจอุทกวิทยาเพื่อการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
สัญลักษณ์
การเตือนภัย
น้ำท่วม
น้ำวิกฤติ
น้ำปกติ
ฝนหนักมาก
ฝนหนัก
ฝนปานกลาง
ฝนปกติ