แผนที่แสดงสถานีเฝ้าระวังและเตือนภัย
แผนที่แสดงสถานีเฝ้าระวังและเตือนภัยลุ่มน้ำปิง

อำเภอเมือง จังหวัดชียงใหม่ สถานี P.67 และสถานี P.1

×
QR Code


ลุ่มน้ำวัง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สถานี W.10A และสถานี W.1C

×
QR Code


ลุ่มน้ำยม

อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สถานี Y.20 และสถานี Y.1C

×
QR Code


ลุ่มน้ำน่าน

อำเภอเมือง จังหวัดน่าน สถานี N.65,N.64,N.49 และสถานี N.1

×
QR Code


ลุ่มน้ำแม่วาง

อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ สถานี P.82 และสถานี P.84

×
QR Code


แม่น้ำลี้

อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สถานี P.85 และสถานี P.76

×
QR Code


ลุ่มน้ำแม่ทา

อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน สถานี P.87 และสถานี P.77

×
QR Code


ลุ่มน้ำแม่กวง

อำเภอแมือง จังหวัดลำพูน สถานี P.81 และสถานี P.5

×
QR Code


ลุ่มน้ำกก

อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย สถานี G.8 และสถานี G.10

×
QR Code

×

QR Code
หน้าเว็บไซต์แผนที่แสดงสถานีเฝ้าระวังและเตือนภัย

QR Code
หน้าเว็บไซต์แผนที่แสดงสถานีเฝ้าระวังและเตือนภัย