ข้อมูลน้ำฝนรายชั่วโมง


สถานี ชื่อสถานี code ตำบล อำเภอ จังหวัด ปี ดาวน์โหลด
07391 สชป.1 P.1 วัดเกต เมือง เชียงใหม่ รวมปี
07391 สชป.1 P.1 วัดเกต เมือง เชียงใหม่
07702 อ.เวียงแหง 07702 เวียงแหง เชียงใหม่
20111 น้ำปาย Sw.5A ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน