ข้อมูลน้ำฝนรายชั่วโมง


สถานี ชื่อสถานี code ตำบล อำเภอ จังหวัด ปี ดาวน์โหลด
07391 สชป.1 P.1 วัดเกต เมือง เชียงใหม่ รวมปี
07391 สชป.1 P.1 วัดเกต เมือง เชียงใหม่
070751 บ้านม่วงป๊อก P.65 เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่
07702 อ.เวียงแหง 07702 เวียงแหง เชียงใหม่
20111 น้ำปาย Sw.5A ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน
400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง Y.1C ป่าแมต เมือง แพร่
400111 Y.20 บ้านห้วยสัก Y.20 เตาปูน สอง แพร่
070731 บ้านหลวง P.64 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่