ภาพถ่ายเหตุการณ์น้ำท่วม

ลุ่มน้ำภาคเหนือตอนบน

ปี ปิง วัง ยม น่าน กวง ทา ลี้ วาง กก โขง
2566
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2554
2553
2551
2549
2548
2545
2544
2543
2538
2537
2530
2516
2495
543